Christus Vivit

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
CHRISTUS VIVIT
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO
2

 1. Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością
  tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe,
  napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do
  każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!
 2. On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od
  tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa
  cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z
  powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy
  tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję.
 3. Z miłością piszę do wszystkich młodych chrześcijan tę Adhortację
  apostolską, czyli list, który przypomina pewne prawdy naszej wiary, a
  jednocześnie zachęca nas do wzrastania w świętości i w trosce o własne
  powołanie. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to kamień milowy w procesie
  synodalnym, zwracam się jednocześnie do całego Ludu Bożego, pasterzy i
  wiernych, aby refleksja nad młodymi i dla młodych stawiała wyzwania i
  pobudzała nas wszystkich. Dlatego w niektórych paragrafach będę mówił
  bezpośrednio do młodych ludzi, a w innych przedstawię bardziej ogólne
  propozycje do rozeznawania kościelnego.
 4. Zainspirowało mnie bogactwo refleksji i wymiana opinii Synodu, który
  odbył się w minionym roku. Nie będę w stanie zebrać wszystkich tych
  treści, które można przeczytać w Dokumencie Końcowym, ale starałem
  się podjąć w opracowaniu tego listu propozycje, które wydawały mi się
  najbardziej znaczące. W ten sposób moje słowo będzie wzbogacone
  tysiącami głosów osób wierzących z całego świata, które przekazały
  Synodowi swoje opinie. Również młodzi niewierzący, którzy chcieli się
  zaangażować, przedstawiając swoje refleksje, zaproponowali zagadnienia,
  które zrodziły we mnie nowe pytania.
  3
  ROZDZIAŁ PIERWSZY
  CO SŁOWO BOŻE MÓWI O MŁODYCH?
 5. Przejdźmy do zebrania pewnych skarbów Pisma Świętego: fragmentów,
  w których wielokrotnie jest mowa o ludziach młodych i o tym, jak Pan
  wychodzi im na spotkanie.
  W STARYM TESTAMENCIE
 6. Pewne teksty biblijne odnoszące się do czasów, w których ludzie
  młodzi znaczyli niewiele, ukazują, że Bóg patrzy na nich inaczej. Na
  przykład widzimy, że Józef był prawie najmłodszy z rodziny (por. Rdz 37,
  2-3). Jednak to jemu Bóg przekazał w snach wielkie rzeczy i to on
  przewyższał wszystkich swych braci w ważnych zadaniach, gdy miał
  około dwudziestu lat (por. Rdz 37-47).
 7. W Gedeonie dostrzegamy szczerość tych młodych, którzy nie mają w
  zwyczaju lukrowania rzeczywistości. Kiedy powiedziano mu, że Pan jest z
  nim, odpowiedział: „Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co
  się nam przydarza?” (Sdz 6, 13). Jednak Bóg nie zdenerwował się jego
  wyrzutem i podwoił stawkę: „Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw
  Izraela” (Sdz 6, 14).
 8. Samuel był młodzieńcem zagubionym, ale Pan z nim rozmawiał. Dzięki
  radom człowieka dorosłego otworzył swoje serce, by usłyszeć wezwanie
  Boga: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 9-10). Dlatego był
  wielkim prorokiem, który interweniował w chwilach ważnych dla swej
  ojczyzny. Także król Saul był człowiekiem młodym, gdy Pan powołał go
  do wypełnienia swej misji (por. 1 Sm 9, 2).
 9. Król Dawid został wybrany jako chłopiec. Kiedy prorok Samuel szukał
  przyszłego króla Izraela, pewien człowiek przedstawił mu jako
  4
  kandydatów swoich starszych i bardziej doświadczonych synów. Prorok
  jednak powiedział, że wybrańcem był młody Dawid, który wypasał owce
  (por. 1 Sm 16, 6-13), ponieważ „człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a
  Pan widzi serce” (w. 7). Chwała młodości wyraża się bardziej w sercu niż
  w sile fizycznej lub we wrażeniu, jakie ktoś wywiera na innych.
 10. Salomon, gdy musiał zastąpić swego ojca, poczuł się zagubiony i
  powiedział Bogu: „Jestem bardzo młody i nie umiem rządzić” (1 Krl 3, 7).
  Jednak młodzieńcza śmiałość skłoniła go, by prosić Boga o mądrość i
  oddał się swojej misji. Coś podobnego przydarzyło się prorokowi
  Jeremiaszowi, powołanemu, gdy był bardzo młody, by przebudzić swój
  lud. Lękając się, powiedział: „Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić,
  bo jestem młodzieńcem!” (Jr 1, 6). Ale Pan zażądał od niego, by tak nie
  mówił (por. Jr 1, 7) i dodał: „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię
  chronić” (Jr 1, 8). Poświęcenie proroka Jeremiasza w podejmowaniu
  swojej misji ukazuje, jak wiele staje się możliwe, jeśli połączą się świeżość
  ludzi młodych i moc Boga.
 11. Młoda żydowska dziewczyna, która była na służbie u obcego dowódcy
  wojskowego Naamana, zaangażowała się pełna wiary, aby pomóc mu w
  wyleczeniu się z choroby (por. 2 Krl 5, 2-6). Z kolei młoda Rut była
  wzorem wielkoduszności, pozostając z teściową, która popadła w niełaskę
  (por. Rt 1, 1-18). Ukazała także swą śmiałość, by iść w życiu naprzód
  (por. Rt 4, 1-17).
  W NOWYM TESTAMENCIE
 12. Jedna z przypowieści Jezusa (por. Łk 15, 11-32) opowiada o tym, jak
  „młodszy” syn postanowił wyruszyć z domu rodzinnego w dalekie strony
  (por. ww. 12-13). Ale jego marzenia o niezależności przekształciły się w
  rozpustę i wyuzdanie (por. w. 13), a on sam doświadczył udręk
  samotności i ubóstwa (por. ww. 14-16). Jednakże potrafił się
  zreflektować, by zacząć od nowa (por. ww. 17-19), i postanowił powstać
  (por. w. 20). Dla młodego serca typowa jest gotowość do przemiany,
  zdolność do powstania i do przyjęcia nauki, jaką daje życie. Jakże nie
  towarzyszyć synowi w tym nowym przedsięwzięciu? Jednak jego starszy
  brat już miał zestarzałe serce i dał się opanować przez chciwość, egoizm i
  zazdrość (por. ww. 28-30). Jezus bardziej chwali młodego grzesznika,
  5
  który podejmuje na nowo dobrą drogę, niż tego, który uważa, że jest
  wierny, ale nie żyje duchem miłości i miłosierdzia.
 13. Jezus, który jest wiecznie młody, chce nam dać serce zawsze młode.
  Słowo Boże wzywa nas: „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali
  nowym ciastem” (1 Kor 5, 7). Jednocześnie zachęca nas, abyśmy zwlekli z
  siebie „starego człowieka”, aby przyoblec się w „nowego człowieka” (por.
  Kol 3, 9.10)1. A kiedy wyjaśnia, co oznacza przyoblec się w ową młodość,
  „która wciąż się odnawia” (w. 10), powiada, że znaczy to oblec się „w
  serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc
  jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do
  zarzucenia drugiemu” (Kol 3, 12-13). Oznacza to, że prawdziwa młodość
  polega na posiadaniu serca zdolnego do kochania. Natomiast tym, co
  sprawia, że dusza się starzeje, jest to wszystko, co oddziela nas od
  innych. Dlatego konkluduje: „Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość,
  która jest spoiwem doskonałości” (Kol 3, 14).
 14. Zwróćmy uwagę, że Jezusowi nie podobało się to, że dorośli z pogardą
  patrzyli na młodszych lub w despotyczny sposób kazali im służyć. Wręcz
  przeciwnie, nalegał: „Największy między wami niech będzie jak
  najmłodszy” (Łk 22, 26). Dla niego wiek nie decydował o przywilejach, a
  to, że ktoś miał mniej lat, nie znaczyło, iż był mniej warty lub że był
  mniej godny.
 15. Słowo Boże mówi, że młodzi ludzie powinni być traktowani „jak
  bracia” (1 Tm 5, 1), i radzi ojcom: „nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby
  nie traciły ducha” (Kol 3, 21). Młody człowiek nie może być zniechęcany,
  cechuje go marzenie o rzeczach wielkich, poszukiwanie szerszych
  horyzontów, większa odwaga, chęć zdobywania świata, umiejętność
  przyjmowania ambitnych propozycji i chęć poświęcenia wszystkich sił,
  aby zbudować coś lepszego. Dlatego nalegam na młodych, by nie
  pozwolili sobie ukraść nadziei, i każdemu powtarzam: „Niechaj nikt nie
  lekceważy twego młodego wieku!” (1 Tm 4, 12).
 16. Jednakże jednocześnie zaleca się młodym: „Bądźcie poddani
  starszym” (1 P 5, 5). Biblia zawsze zachęca do głębokiego szacunku dla
  osób starszych, ponieważ mają dziedzictwo doświadczenia, zaznali
  1 To samo greckie słowo oznaczające „nowy” jest używane do wyrażenia słowa
  „młody”.
  6
  sukcesów i porażek, radości i wielkich smutków życia, nadziei i
  rozczarowań, a w ciszy swojego serca przechowują wiele historii, które
  mogą nam pomóc, by nie popełnić błędu i nie dać się oszukać fałszywymi
  złudzeniami. Słowo mądrego starca zaprasza do poszanowania pewnych
  ograniczeń i umiejętności opanowania się we właściwej chwili:
  „Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani” (Tt 2, 6). Nie
  jest dobrze popadać w kult młodości czy w postawę młodzieńczą, która
  pogardza innymi z powodu ich wieku, lub dlatego, że są z innej epoki.
  Jezus powiedział, że mądry człowiek potrafi czerpać ze swego skarbca
  zarówno rzeczy nowe, jak i stare (por. Mt 13, 52). Mądry młody człowiek
  otwiera się na przyszłość, ale zawsze jest w stanie docenić coś z
  doświadczenia innych.
 17. W Ewangelii Marka pojawia się człowiek, który, gdy Jezus
  przypomina mu przykazania, mówi: „wszystkiego tego przestrzegałem od
  mojej młodości” (Mk 10, 20). Mówił już o tym psalm: „Ty bowiem, mój
  Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych!
  […] Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości, i do tej chwili głoszę Twoje
  cuda” (Ps 71, 5.17). Nie trzeba żałować, że przeżywa się młodość, będąc
  dobrym, otwierając serce Panu, żyjąc inaczej. Nic z tego nie odbiera nam
  młodości, ale ją umacnia i odnawia: „odnawia się młodość twoja jak orła”
  (Ps 103, 5). Dlatego święty Augustyn rozpaczał: „Późno Cię umiłowałem,
  Piękności tak dawna, a tak nowa! Późno Cię umiłowałem”2. Jednak ten
  bogaty człowiek, który był wierny Bogu w swej młodości, pozwolił, by
  upływające lata pozbawiły go marzeń i wolał trwać przywiązany do
  swoich dóbr (por. Mk 10, 22).
 18. Natomiast w Ewangelii Mateusza pojawia się młody człowiek (por. Mt
  19, 20.22), który zbliżył się do Jezusa, prosząc o więcej (por. w. 20), z
  otwartością ducha typową dla młodych, poszukujących nowych
  horyzontów i wielkich wyzwań. W rzeczywistości jego duch nie był jednak
  tak młody, ponieważ już zdążył przywiązać się do bogactw i wygód.
  Ustami mówił, że chce czegoś więcej, ale kiedy Jezus zażądał od niego
  hojności i rozdania swego majątku, zdał sobie sprawę, że nie był w stanie
  oderwać się od tego, co posiadał. W końcu „gdy młodzieniec usłyszał te
  słowa, odszedł zasmucony” (w. 22). Wyrzekł się swojej młodości.
  2􀀀Wyznania, X, 27, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992, s. 312.
  7
 19. Ewangelia mówi nam także o pannach roztropnych, które były
  przygotowane i uważne, podczas gdy inne były rozkojarzone i ospałe
  (por. Mt 25, 1-13). Można bowiem spędzić młodość w rozkojarzeniu,
  prześlizgując się po powierzchni życia, ospale, będąc niezdolnym do
  pielęgnowania głębokich relacji i wejścia w istotę życia. W ten sposób
  przygotowujemy sobie przyszłość ubogą, bez treści. Albo można spędzić
  młodość, pielęgnując to, co piękne i wspaniałe, przygotowując tym
  samym przyszłość pełną życia i wewnętrznego bogactwa.
 20. Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i
  wspaniałomyślność, Jezus ukazuje się tobie, tak jak stanął przed
  zmarłym synem wdowy, i z całą swoją mocą Zmartwychwstałego Pan
  zachęca cię: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7, 14).
 21. Niewątpliwie istnieje wiele innych tekstów słowa Bożego, które mogą
  oświecić nas na tym etapie życia. Części z nich przyjrzymy się w
  kolejnych rozdziałach.
  8
  ROZDZIAŁ DRUGI
  JEZUS CHRYSTUS ZAWSZE MŁODY
 22. Jezus jest „młodym pośród młodych, aby stawać się dla nich wzorem
  i uświęcać ich dla Pana”3. Dlatego Synod stwierdził, że „młodość jest
  niepowtarzalnym i pobudzającym okresem życia, który przeżył sam
  Jezus, uświęcając go4”. Co o młodości Jezusa mówi nam Ewangelia?
  MŁODOŚĆ JEZUSA
 23. Pan „oddał ducha” (Mt 27, 50) na krzyżu, gdy miał mniej niż 35 lat
  (por. Łk 3, 23). Ważne jest uświadomienie sobie, że Jezus był młodym
  mężczyzną. Oddał swoje życie w momencie, który dzisiaj określa się jako
  młody dorosły. W pełni swojej młodości rozpoczął swoją misję publiczną,
  dzięki czemu „zajaśniało światło” (Mt 4, 16), szczególnie wtedy, gdy oddał
  swe życie aż do końca. To kulminacyjne wydarzenie nie było
  improwizowane, przeciwnie: cała jego młodość, w każdym z jej wydarzeń,
  była cennym przygotowaniem, ponieważ „wszystko w życiu Jezusa jest
  znakiem jego misterium”5 i „całe życie Chrystusa jest misterium
  Odkupienia”6.
  3 ŚW. IRENEUSZ, Adv. haer. II, 22,4: PG 7, 784.
  4 Dokument końcowy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
  Biskupów, 60. Dalej będzie on cytowany jako DK. Tekst można znaleźć na
  stronie: https://episkopat.pl/dokument-koncowy-synodu-biskupow-mlodziuczestnikami-
  i-wspoltworcami-zgromadzenia/.
  5 Katechizm Kościoła Katolickiego, 515.
  6 Tamże, 517.
  9
 24. Ewangelia nie mówi o latach dziecięcych Jezusa, ale opowiada nam o
  pewnych wydarzeniach z okresu jego dojrzewania i młodości. Mateusz
  umieszcza ten okres młodości Pańskiej między dwoma wydarzeniami:
  powrotem Jego rodziny do Nazaretu, po okresie wygnania, a Jego
  chrztem w Jordanie, gdzie rozpoczął swoją misję publiczną. Ostatnie
  portrety Dzieciątka Jezus to najpierw obraz małego uchodźcy w Egipcie
  (por. Mt 2, 14-15), a następnie repatrianta w Nazarecie (por. Mt 2, 19-23).
  Pierwszy obraz Jezusa, jako młodego dorosłego, ukazuje Go stojącego w
  kolejce nad Jordanem, w oczekiwaniu na chrzest, którego ma Mu udzielić
  Jego kuzyn, Jan Chrzciciel, podobnie jak wielu innym Jego rodakom
  (por. Mt 3, 13-17).
 25. Ów chrzest nie był taki jak nasz, który wprowadza nas w życie łaski,
  ale był konsekracją przed rozpoczęciem wielkiej misji Jego życia.
  Ewangelia mówi, że Jego chrzest był powodem radości i upodobania
  Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany” (Łk 3, 22). Natychmiast Jezus został
  napełniony Duchem Świętym i poprowadzony przez Ducha na pustynię.
  W ten sposób był gotowy, aby wyjść, głosić królestwo Boże i czynić cuda,
  aby wyzwalać i uzdrawiać (por. Łk 4, 1.14). Każdy młody człowiek, gdy
  czuje się powołany do wypełnienia pewnej misji na tej ziemi, jest
  zaproszony, aby rozpoznać w swoim wnętrzu te same słowa, które kieruje
  do niego Bóg Ojciec: „Tyś jest mój syn umiłowany”.
 26. Wśród tych opisów znajdujemy taki, który ukazuje Jezusa w pełni
  wieku dojrzewania. Opisywane wydarzenie miało miejsce, kiedy powrócił
  z rodzicami do Nazaretu, po tym jak go zgubili i odnaleźli w świątyni (por.
  Łk 2, 41-51). Wedle opisu, Jezus „był im poddany” (Łk 2, 51), ponieważ
  nie wyparł się swojej rodziny. Następnie Łukasz dodaje, że Jezus „czynił
  postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). To
  znaczy, że się przygotowywał i w tym okresie pogłębiał swoją relację z
  Ojcem i z innymi. Święty Jan Paweł II wyjaśnił, że Jezus wzrastał nie
  tylko fizycznie, ale „był [to] także rozwój duchowy Jezusa”, ponieważ
  „pełnia łaski w Jezusie była odpowiednia do Jego wieku: pozostając
  zawsze pełnią, ale wzrastała z wiekiem”7.
 27. Na podstawie tych opisów ewangelicznych możemy powiedzieć, że
  Jezus w okresie dojrzewania „formował się”, że przygotowywał się do
  7 Katecheza (27 czerwca 1990), 2-3, w: JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane, t. 8,
  Kraków, 2007, s.163-164.
  10
  realizacji planu Ojca. Jego okres dojrzewania i młodości doprowadziły Go
  do tej najważniejszej misji.
 28. W okresie dojrzewania i młodości odniesienie Jezusa do Ojca było
  relacją umiłowanego Syna; dorastał On, zajmując się Jego sprawami:
  „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
  Ojca?” (Łk 2, 49). Nie możemy jednak sądzić, że Jezus był samotnym
  nastolatkiem lub młodym człowiekiem, myślącym o sobie. Jego relacja z
  ludźmi była relacją młodzieńca, który podziela całe życie swojej rodziny
  dobrze zakorzenionej w swym miasteczku. Nauczył się pracy ojca, a
  następnie zastąpił go jako cieśla. Dlatego w Ewangelii jest On pewnego
  razu nazywany „synem cieśli” (por. Mt 13, 55), a innym razem po prostu
  „cieślą” (por. Mk 6, 3). Ten szczegół ukazuje, że był takim samym
  młodzieńcem z miasteczka jak inni i że utrzymywał z innymi całkiem
  zwyczajne relacje. Nikt nie uważał Go za młodzieńca dziwnego, czy
  oddzielonego od pozostałych. I właśnie dlatego, kiedy Jezus pojawił się,
  aby głosić królestwo Boże, ludzie nie mogli sobie wytłumaczyć, skąd wziął
  tę mądrość: „Czyż nie jest to syn Józefa?” (Łk 4, 22).
 29. Faktem jest, że „także Jezus nie wzrastał w relacji zamkniętej i
  wyłącznej z Maryją i Józefem, ale chętnie przebywał w rodzinie
  poszerzonej, w której byli krewni i przyjaciele”8. Zatem rozumiemy
  dlaczego, powracając z pielgrzymki do Jerozolimy, Jego rodzice byli
  spokojni, sądząc, że ten dwunastoletni chłopiec (por. Łk 2, 42) swobodnie
  chodził wśród ludzi; chociaż nie widzieli go cały dzień, „myśląc, że jest
  wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi” (Łk 2, 44). Na pewno myśleli, że
  Jezus tam był, chodził tu i tam pośród innych, żartował ze swoimi
  rówieśnikami, słuchał opowieści dorosłych i dzielił z innymi radości i
  smutki karawany. Greckie wyrażenie, którego Łukasz użył na określenie
  karawany pielgrzymów – synodía – wskazuje dokładnie na tę „wspólnotę
  w drodze”, w której uczestniczy Święta Rodzina. Dzięki zaufaniu swoich
  rodziców Jezus porusza się swobodnie i uczy się wędrować z innymi.
  JEGO MŁODOŚĆ NAS OŚWIECA
  8 Posynodalna Adhort. apost. Amoris laetitia (19 marca 2016), 182: AAS 108
  (2016), 384.
  11
 30. Te aspekty życia Jezusa mogą stanowić inspirację dla każdego
  młodego człowieka, który dorasta i przygotowuje się do wypełnienia
  swojej misji. Zakłada to dojrzewanie w relacji z Ojcem, z jednoczesną
  świadomością bycia członkiem rodziny i wspólnoty oraz otwartością na
  napełnienie Duchem Świętym i doprowadzenie do wypełnienia swej misji
  powierzonej przez Boga: swego powołania. Nic z tego nie można
  ignorować w duszpasterstwie młodzieży, aby nie tworzyć projektów, które
  izolują młodych od rodziny i świata, czy też zamieniają ich w wybraną
  mniejszość i chronią przed wszelkim zakażeniem. Potrzebujemy raczej
  projektów, które by ich umacniały, towarzyszyły im i kierowały ku
  spotkaniu z innymi, ku wielkodusznej posłudze, ku misji.
 31. Jezus nie oświeca was, młodych, z daleka lub z zewnątrz, ale
  wychodząc od swojej młodości, którą z wami dzieli. Bardzo ważne jest
  kontemplowanie młodego Jezusa, którego ukazują nam Ewangelie,
  ponieważ On był naprawdę jednym z was, i w Nim można rozpoznać wiele
  przymiotów charakterystycznych dla młodych serc. Widzimy to na
  przykład w następujących cechach: „Jezus miał bezwarunkową ufność
  do Ojca, dbał o przyjaźń ze swoimi uczniami, a nawet w chwilach kryzysu
  pozostał jej wierny. Okazał głębokie współczucie dla najsłabszych,
  szczególnie ubogich, chorych, grzeszników i wykluczonych. Miał odwagę
  zmierzyć się z władzami religijnymi i politycznymi swoich czasów;
  doświadczył poczucia niezrozumienia i odrzucenia; doświadczył lęku w
  obliczu cierpienia i znał słabość Męki; skierował wzrok ku przyszłości,
  powierzając się pewnym rękom Ojca i mocy Ducha Świętego. W Jezusie
  wszyscy młodzi mogą odnaleźć siebie”9.
 32. Z drugiej strony, Jezus zmartwychwstał i chce, abyśmy mieli udział w
  nowości Jego zmartwychwstania. On jest prawdziwą młodością
  zestarzałego świata, a także młodością wszechświata, który czeka „w
  bólach rodzenia” (Rz 8, 22), aby został przyobleczony Jego światłem i
  życiem. Przy Nim możemy pić z prawdziwego źródła, które podtrzymuje
  nasze marzenia, nasze plany, nasze wielkie ideały, i które posyła nas do
  głoszenia życia, jakim warto żyć. W dwóch osobliwych szczegółach
  Ewangelii świętego Marka możemy dostrzec powołanie do prawdziwej
  młodości zmartwychwstałych. Z jednej strony, w Męce Pańskiej pojawia
  się zalękniony młodzieniec, który próbował iść za Jezusem, ale uciekł
  9 DK 63.
  12
  nagi (por. 14, 51-52), młody człowiek, który nie miał siły, by zaryzykować
  wszystko, żeby pójść za Panem. Z drugiej natomiast, przy pustym grobie
  widzimy młodzieńca „ubranego w białą szatę” (16, 5), który zachęcał do
  przezwyciężenia lęku i zapowiadał radość zmartwychwstania (por. 16, 6-
  7).
 33. Pan wzywa nas, byśmy zapalili gwiazdy w nocy innych ludzi młodych.
  Zaprasza nas do spojrzenia na prawdziwe gwiazdy, na te tak
  zróżnicowane znaki, które On nam daje, abyśmy nie trwali w bezruchu,
  ale byśmy naśladowali siewcę, który obserwował gwiazdy, by móc zaorać
  pole. Bóg zapala dla nas gwiazdy, abyśmy mogli iść dalej: „Gwiazdy
  radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały:
  «Jesteśmy»” (Ba 3, 34-35). Ale to sam Chrystus jest dla nas wspaniałym
  światłem nadziei i przewodnictwa w naszej nocy, ponieważ On jest
  „Gwiazdą świecącą, poranną” (por. Ap 22,16).
  MŁODOŚĆ KOŚCIOŁA
 34. Bycie młodym jest nie tyle okresem życia, ile stanem serca. Dlatego
  też instytucja tak wiekowa jak Kościół może się odnawiać i stawać młodą
  na różnych etapach swojej długiej historii. W rzeczywistości, w swoich
  najbardziej tragicznych chwilach, czuje wezwanie, by powrócić do istoty
  pierwszej miłości. Przypominając tę prawdę, Sobór Watykański II
  stwierdził, że „bogaty w długą przeszłość zawsze w niej żyjący, zmierzając
  ku ludzkiej doskonałości w czasie i ku ostatecznemu zamysłowi historii i
  życia, jest on prawdziwą młodością świata”. W nim można zawsze znaleźć
  Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych”10.
  Kościół, który daje się odnowić
 35. Prośmy Pana, aby uwolnił Kościół od tych, którzy chcą go postarzyć,
  zakotwiczyć w przeszłości, zatrzymać, unieruchomić. Prośmy Go też, aby
  uwolnił go od innej pokusy: uwierzenia, że jest młody, bo godzi się na
  wszystko, co oferuje mu świat, wierząc, że w ten sposób się odnawia,
  10 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Orędzie do ludzkości: Do młodych (8 grudnia 1965):
  AAS 58 (1966), 18.
  13
  ponieważ ukrywa swoje orędzie i wtapia się w otoczenie. Nie. Jest młody,
  kiedy jest sobą, gdy otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze słowa
  Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa każdego dnia. Jest młody,
  kiedy potrafi powracać do swojego źródła.
 36. To prawda, że my, członkowie Kościoła, nie możemy być dziwakami.
  Wszyscy powinni móc widzieć w nas braci i bliskich, jak Apostołowie,
  którzy „cieszyli się życzliwością całego ludu” (por. Dz 2, 47; 4, 21.33; 5,
  13). Ale jednocześnie musimy mieć odwagę, aby być innymi, aby
  ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać
  świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa,
  przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość
  i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej.
 37. Kościół Chrystusowy zawsze może ulec pokusie zatracenia
  entuzjazmu, gdy nie słucha już wezwania Pana do ryzyka wiary, do
  dawania z siebie wszystkiego, nie zważając na zagrożenia, a także
  dlatego, że ponownie poszukuje fałszywych zabezpieczeń doczesnych. To
  właśnie ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi, by pozostał młody, by nie
  popadł w zepsucie, by się nie zamykał, nie stawał się zarozumiały, nie
  zamieniał się w sektę, by był uboższy i zdolny do świadectwa, do bycia
  blisko najmniejszych i odrzuconych, aby walczył o sprawiedliwość i
  pozwolił z pokorą zadawać sobie pytania. Mogą oni wnieść do Kościoła
  piękno młodości, gdy rozbudzają zdolność „radowania się z tego, co
  rozpoczyna, bezpowrotnego oddania się, odnowienia i ponownego
  wyruszenia po nowe zdobycze”11.
 38. Ci z nas, którzy nie są już młodzi, potrzebują okazji, aby głosy
  młodych i ich zachęta były bliskie, gdyż „bliskość stwarza warunki do
  tego, aby Kościół stawał się miejscem dialogu i świadectwem braterstwa,
  które fascynuje”12. Musimy stworzyć więcej przestrzeni, w których
  zabrzmi głos młodzieży: „Wysłuchanie umożliwia wymianę darów w
  atmosferze empatii. […] Jednocześnie umożliwia takie głoszenie
  11 Tamże.
  12 DK 1.
  14
  Ewangelii, które naprawdę dociera do serca w sposób przekonujący i
  owocny”13.
  Kościół uważny na znaki czasu
 39. „Jeśli dla wielu młodych Bóg, religia i Kościół wydają się pustymi
  słowami, to są oni wrażliwi na osobę Jezusa, gdy jest ona przedstawiana
  w atrakcyjny i skuteczny sposób”14. Dlatego konieczne jest, aby Kościół
  nie był zbyt skoncentrowany na sobie samym, ale aby przede wszystkim
  odzwierciedlał Jezusa Chrystusa. To zakłada, że pokornie uzna on, iż
  pewne konkretne kwestie muszą się zmienić, a w tym celu musi także
  poznać wizję, a nawet krytykę ludzi młodych.
 40. Na Synodzie przyznano, że „znaczna liczba ludzi młodych z różnych
  przyczyn niczego nie oczekuje od Kościoła, ponieważ nie uważa go za
  znaczący dla ich życia. Co więcej, niektórzy wyraźnie proszą o
  pozostawienie ich w spokoju, ponieważ odczuwają jego obecność jako
  uciążliwą, a nawet irytującą. Takie żądanie często nie rodzi się z
  bezkrytycznej i impulsywnej pogardy, ale ma też swoje korzenie w
  poważnych i godnych uszanowania przyczynach: skandalach
  seksualnych i ekonomicznych; nieprzygotowaniu kapłanów, którzy nie
  potrafią odpowiednio uchwycić wrażliwości młodych ludzi; braku
  staranności w przygotowaniu homilii i głoszeniu słowa Bożego; bierności
  przypisywanej ludziom młodym we wspólnocie chrześcijańskiej;
  trudnościom Kościoła w uzasadnianiu swojego stanowiska doktrynalnego
  i etycznego wobec współczesnego społeczeństwa”15.
 41. Nawet jeśli są młodzi, którzy cieszą się, widząc Kościół, który daje się
  poznać jako pewny, zdecydowany i krytyczny, to inni ludzie młodzi
  domagają się Kościoła, który by więcej słuchał, który by nie osądzał
  nieustannie świata ani nie myślał, że wszystko, co mu się przydarza,
  dzieje się z powodu niegodziwości społeczeństwa. Nie chcą widzieć
  Kościoła milczącego i nieśmiałego, ani też zawsze walczącego o dwa lub
  13 Tamże, 8.
  14 Tamże, 50.
  15 DK 53.
  15
  trzy tematy, będące jego obsesją. Aby być wiarygodnym dla młodych,
  Kościół musi niekiedy odzyskać pokorę i po prostu słuchać, rozpoznać w
  tym, co mówią inni, światło, które może mu pomóc w lepszym odkryciu
  Ewangelii. Kościół w defensywie, tracący pokorę, który przestaje słuchać,
  nie pozwala na podawanie w wątpliwość, traci młodość i zamienia się w
  muzeum. Jak w ten sposób może przyjąć marzenia młodych? Chociaż
  posiada on prawdę Ewangelii, nie oznacza to, że w pełni ją zrozumiał;
  raczej musi zawsze wzrastać w zrozumieniu tego niewyczerpalnego
  skarbu16.
 42. Na przykład Kościół nadmiernie lękliwy i przywiązany do struktur
  może być nieustannie krytyczny wobec wszystkich dyskursów na temat
  obrony praw kobiet i stale wskazywać na zagrożenia i ewentualne błędy
  tych roszczeń. Przeciwnie, żywy Kościół może reagować, zwracając uwagę
  na uzasadnione żądania kobiet, upominających się o większą
  sprawiedliwość i równość. Może przypomnieć historię i uznać istnienie
  długich dziejów autorytaryzmu ze strony mężczyzn, podporządkowania,
  różnych form zniewolenia, wykorzystywania i męskiej przemocy. Patrząc
  w ten sposób, Kościół będzie zdolny do utożsamienia się z owymi
  żądaniami praw i z przekonaniem wniesie swój wkład na rzecz większej
  komplementarności między mężczyznami a kobietami, aczkolwiek nie
  zgadzając się ze wszystkim, co proponują niektóre grupy feministyczne.
  W związku z tym Synod chciał odnowić zaangażowanie Kościoła w
  „zwalczanie wszelkiej dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć”17.
  Jest to reakcja Kościoła, który pozostaje młody i który pozwala stawiać
  sobie wyzwania oraz daje się pobudzać wrażliwością ludzi młodych.
  MARYJA, DZIEWCZYNA Z NAZARETU
 43. W sercu Kościoła jaśnieje Maryja. Jest Ona wspaniałym wzorem dla
  młodego Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością i
  posłuszeństwem. Będąc bardzo młodą, Maryja przyjęła zwiastowanie
  16 Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konst. dogm. Dei Verbum o Objawieniu
  Bożym, 8.
  17 DK 150.
  16
  anioła i nie zrezygnowała z zadawania pytań (por. Łk 1, 34). Ale też miała
  duszę otwartą i powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38).
 44. „Zawsze głębokie wrażenie wywołuje siła «tak» Maryi, młodej kobiety.
  Siła tego «niech mi się stanie», które powiedziała aniołowi. To było coś
  innego niż bierna lub zrezygnowana akceptacja. Maryja nie znała
  powiedzenia «zobaczymy, co się wydarzy». Była zdecydowana, zrozumiała,
  o co chodziło, i powiedziała «tak», nie owijając w bawełnę. To było coś
  znacznie więcej, coś innego. Było to «tak» osoby, która chce się
  zaangażować i zaryzykować, która chce postawić wszystko na jedną
  kartę, bez innych gwarancji niż pewność, że niesie obietnicę. I pytam
  każdego z was: czy czujecie się tymi, którzy niosą obietnicę? Jaką
  obietnicę niosę w sercu, aby ją nieść dalej? Maryja niewątpliwie miała
  przed sobą trudną misję, ale trudności nie były powodem, by powiedzieć
  «nie». Z pewnością czekały Ją komplikacje, ale nie były to takie same
  komplikacje, jakie pojawiają się, gdy paraliżuje nas tchórzostwo, bo nie
  wszystko jest jasne lub zabezpieczone. Maryja nie wykupiła
  ubezpieczenia na życie! Maryja się zaangażowała, i dlatego jest silna,
  dlatego jest influencerem, jest influencerem Boga! «Tak» i chęć służenia
  były silniejsze niż wątpliwości i trudności”18.
 45. Nie uchylając się ani nie ulegając złudzeniom, Maryja „potrafiła
  towarzyszyć w bólu swemu Synowi, […] wspierać Go swym spojrzeniem i
  chronić swym sercem. W bólu, który cierpiała, ale który Jej nie złamał.
  Była silną kobietą, która powiedziała «tak», która wspiera i towarzyszy,
  chroni i przygarnia. Ona jest wielką opiekunką nadziei. […] Od Niej
  uczymy się mówić «tak» upartej cierpliwości i kreatywności tych, którzy
  się nie zniechęcają i zaczynają od nowa”19.
 46. Maryja była dziewczyną o wspaniałej duszy, pełną radości (por. Łk 1,
  47), młodą dziewczyną o oczach jaśniejących Duchem Świętym, która z
  wiarą kontemplowała życie i zachowywała wszystko w swoim sercu (por.
  18􀀀Przemówienie podczas czuwania z młodymi XXXIV Światowego Dnia
  Młodzieży w Panamie (26 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie,
  n. 2 (4010)/ 2019, s. 26-27.
  19 Modlitwa na zakończenie Drogi Krzyżowej podczas XXXIV Światowego Dnia
  Młodzieży w Panamie (25 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie,
  n. 2 (410)/2019, s. 25.
  17
  Łk 2, 19.51). Była niespokojna, gotowa, by wyruszyć, była tą, która
  dowiedziawszy się, że kuzynka potrzebowała Jej, nie myślała o swoich
  własnych planach, ale „z pośpiechem” (Łk 1, 39) poszła w góry.
 47. A kiedy trzeba było chronić swoje dziecko, udała się z Józefem do
  odległego kraju (por. Mt 2, 13-14). Dlatego pozostała pośród uczniów
  zgromadzonych na modlitwie w oczekiwaniu Ducha Świętego (por. Dz 1,
  14). W ten sposób, w Jej obecności narodził się młody Kościół, wraz z
  Apostołami, którzy wyruszyli, aby uczestniczyć w narodzinach nowego
  świata (por. Dz 2, 4-11).
 48. Ta dziewczyna jest dzisiaj Matką, która czuwa nad dziećmi, czuwa
  nad nami, swoimi dziećmi, którzy kroczymy przez życie, często znużeni,
  potrzebujący, ale pragnący, aby światło nadziei nie zgasło. Tego właśnie
  chcemy: aby światło nadziei nie zagasło. Nasza Matka strzeże tego
  pielgrzymującego ludu, ludu młodych, których miłuje, który Jej
  poszukuje, wyciszając swe serce, pomimo że podczas drogi napotyka
  dużo hałasu, rozmów i rozproszeń. Lecz przed oczyma Matki jest miejsce
  jedynie na milczenie pełne nadziei. W ten sposób Maryja na nowo
  rozjaśnia naszą młodość.
  ŚWIĘCI LUDZIE MŁODZI
 49. Serce Kościoła jest również pełne młodych świętych, którzy oddali
  życie za Chrystusa, wielu z nich aż po męczeństwo. Byli oni cennym
  odzwierciedleniem młodego Chrystusa, które jaśnieje, aby nas przebudzić
  i uwolnić od ospałości. Synod podkreślił, iż „wielu młodych świętych
  sprawiło, że kształt ich okresu młodzieńczego zajaśniał w całym pięknie i
  byli w swoim czasie prawdziwymi prorokami przemian. Ich przykład
  pokazuje, do czego zdolni są młodzi ludzie, gdy otwierają się na spotkanie
  z Chrystusem”20.
 50. „Poprzez świętość młodych, Kościół może odnowić swój duchowy
  zapał i energię apostolską. Balsam świętości zrodzonej z dobrego życia
  wielu młodych ludzi może uleczyć rany Kościoła i świata, przywracając
  nas do tej pełni miłości, do której zawsze byliśmy wezwani: młodzi święci
  20 DK 65.
  18
  zachęcają nas do powrotu do naszej pierwszej miłości (por. Ap 2, 4)”21.
  Są święci, którzy nie zaznali dorosłego życia i zostawili nam świadectwo
  innego sposobu przeżywania młodości. Przypomnijmy przynajmniej
  niektórych z nich, z różnych okresów historii, z których każdy na swój
  sposób żył świętością.
 51. Żyjący w trzecim wieku święty Sebastian był młodym kapitanem
  gwardii pretoriańskiej. Opowiadają, że wszędzie mówił o Chrystusie i
  starał się nawracać swoich towarzyszy, dopóki nie otrzymał rozkazu
  wyrzeczenia się swojej wiary. Ponieważ się nie zgodził, został przeszyty
  strzałami, ale przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu
  został zachłostany na śmierć.
 52. Święty Franciszek z Asyżu, będąc bardzo młodym i pełnym marzeń
  człowiekiem, usłyszał wezwanie Jezusa, aby być tak ubogim jak On i
  swoim świadectwem odbudować Kościół. Wyrzekł się wszystkiego z
  radością i stał się świętym wzorem powszechnego braterstwa, bratem
  wszystkich, który uwielbiał Pana za Jego stworzenia. Zmarł w 1226 r.
 53. Święta Joanna d’Arc urodziła się w 1412 r. Była młodą francuską
  dziewczyną wiejską, która pomimo młodego wieku walczyła, by bronić
  swego kraju przed najeźdźcami. Źle zrozumiana z powodu swego wyglądu
  i sposobu przeżywania wiary, zmarła spalona na stosie.
 54. Błogosławiony Andrzej Phû Yên był młodym Wietnamczykiem z XVII
  w. Był katechetą i pomagał misjonarzom. Został uwięziony z powodu swej
  wiary, a ponieważ nie chciał się jej wyrzec, został zamordowany. Zmarł,
  wypowiadając imię: „Jezus”.
 55. W tym samym wieku święta Kateri Tekakwitha, młoda świecka
  dziewczyna, pochodząca z Ameryki Północnej, była prześladowana za
  swoją wiarę, dlatego uciekała, pokonując ponad 300 kilometrów przez
  dzikie lasy. Poświęciła się Bogu i umierała, mówiąc: „Kocham Cię, Jezu!”.
 56. Święty Dominik Savio ofiarował Maryi wszystkie swoje cierpienia.
  Kiedy święty Jan Bosko uczył go, że świętość oznacza bycie zawsze
  radosnym, otworzył swoje serce na tę zaraźliwą radość. Starał się być
  blisko swoich najbardziej zmarginalizowanych i chorych kolegów. Zmarł
  21 Tamże, 167.
  19
  w 1857 r., w wieku czternastu lat, mówiąc: „O, jakie piękne rzeczy
  widzę!”.
 57. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus urodziła się w 1873 r. W wieku 15
  lat, pokonując liczne trudności, udało jej się wstąpić do klasztoru
  karmelitanek. Żyła małą drogą całkowitej ufności w miłości Pana i
  pragnieniem umacniania swoją modlitwą ognia miłości, ożywiającego
  Kościół.
 58. Błogosławiony Zefiryn Namuncurá był młodym Argentyńczykiem,
  synem wybitnego przywódcy rdzennych mieszkańców. Został
  seminarzystą salezjańskim, przepełniony silnym pragnieniem powrotu do
  swego plemienia, aby zanieść Jezusa Chrystusa. Zmarł w 1905 r.
 59. Błogosławiony Izydor Bakanja był człowiekiem świeckim w Kongu,
  który dał świadectwo swej wiary. Przez długi czas był torturowany za
  proponowanie chrześcijaństwa innym młodym. Zmarł w 1909 r.,
  wybaczając swemu oprawcy.
 60. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, który zmarł w 1925 r., był
  „młodzieńcem pociągającej radości, radości, która przezwyciężała także
  wielkie trudności jego życia”22. Powiedział, że pragnie odpłacać za miłość
  Jezusa, którą otrzymuje w Komunii św., przez odwiedziny i pomoc
  ubogim.
 61. Błogosławiony Marceli Callo był młodym Francuzem, który zmarł w
  1945 r. Został uwięziony w Austrii w obozie koncentracyjnym, gdzie,
  pośród wyniszczających prac, umacniał w wierze swoich towarzyszy
  współwięźniów.
 62. Młoda błogosławiona Klara Badano, która zmarła w 1990 r.,
  „doświadczyła, że ból może być przekształcony przez miłość […].
  Sekretem jej pokoju i radości była pełna ufność w Panu oraz akceptacja
  22 ŚW. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do młodzieży w Turynie (13 kwietnia
  1980), 4: Insegnamenti 3, 1 (1980), 905; Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1, s.
  378, Poznań 1985.
  20
  choroby, także jako tajemniczego wyrazu Jego woli dla jej dobra i dla
  dobra wszystkich”23.
 63. Niech oni, wraz z wieloma młodymi, którzy często w milczeniu i
  anonimowości do głębi żyli Ewangelią, wstawiają się za Kościołem, aby
  był pełen ludzi młodych, radosnych, odważnych i zaangażowanych,
  którzy daliby światu nowe świadectwa świętości.
  23 BENEDYKT XVI, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży (15 marca
  2012): AAS 104 (2012), 359: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 5 (343)
  2012, s. 12.
  21
  ROZDZIAŁ TRZECI
  JESTEŚCIE DNIEM DZISIEJSZYM BOGA
 64. Po przyjrzeniu się słowu Bożemu nie możemy ograniczyć się do
  powiedzenia, że ludzie młodzi są przyszłością świata. Są jego
  teraźniejszością, ubogacają go swoim wkładem. Młody człowiek nie jest
  już dzieckiem. Znajduje się w takim okresie życia, w którym zaczyna
  podejmować różne obowiązki, uczestnicząc wraz z dorosłymi w rozwoju
  rodziny, społeczeństwa, Kościoła. Ale czasy się zmieniają i pojawia się
  pytanie: jaka jest dzisiejsza młodzież, co obecnie przeżywa?
  POZYTYWY
 65. Synod przyznał, że Kościół nie zawsze przyjmuje postawę Jezusa.
  Zamiast być gotowym, by dogłębnie wsłuchać się w głos młodych,
  „czasami przeważa skłonność do udzielania gotowych odpowiedzi i
  gotowych recept, nie pozwalając na pojawienie się pytań młodzieńczych w
  ich nowości i zrozumienie zawartej w nich prowokacji”24. Z drugiej
  strony, kiedy Kościół porzuca sztywne schematy i otwiera się na
  słuchanie młodych z uwagą i otwartością, to wówczas ta empatia go
  ubogaca, ponieważ „pozwala młodym na wniesienie do wspólnoty ich
  wkładu, dopomagając jej w zrozumieniu nowych wrażliwości i
  postawieniu sobie nowych pytań”25.
 66. Dziś grozi nam dorosłym, że będziemy sporządzali listę porażek i
  niedoskonałości obecnej młodzieży. Być może niektórzy będą nas
  oklaskiwać, ponieważ sprawiamy wrażenie ekspertów w znajdowaniu
  aspektów negatywnych i zagrożeń. Ale jaki byłby rezultat promowania
  24 DK 8.
  25 Tamże.
  22
  takiej postawy? Coraz większy dystans, mniejsza bliskość, mniej
  wzajemnej pomocy.
 67. Dogłębne spojrzenie tych, którzy są uważani za ojców, pasterzy czy
  przewodników ludzi młodych, polega na dostrzeżeniu małego płomienia,
  który nadal się tli, krzewu, który zdaje się łamać, ale nie jest jeszcze
  złamany (por. Iz 42, 3). To zdolność znajdowania dróg tam, gdzie inni
  widzą tylko mury, to zdolność rozpoznawania szans, tam gdzie inni widzą
  tylko zagrożenia. Takie jest spojrzenie Boga Ojca, zdolnego docenić i
  pielęgnować ziarna dobra zasiane w sercach ludzi młodych. Każdy młody
  musi być uważany za „ziemię świętą”, niosącą ziarna życia Bożego, przed
  którą musimy „zdjąć sandały”, by móc podejść i zgłębić Tajemnicę.
  WIELOŚĆ MŁODOŚCI
 68. Możemy próbować opisać cechy dzisiejszej młodzieży, ale przede
  wszystkim chcę odnieść się do pewnego spostrzeżenia ojców
  synodalnych: „Sam skład Synodu uwidocznił obecność i zaangażowanie
  różnych regionów świata, podkreślając piękno Kościoła powszechnego.
  Pomimo kontekstu rosnącej globalizacji ojcowie synodalni prosili, by
  zwrócić uwagę na wiele różnic między kontekstami i kulturami, nawet w
  obrębie tego samego kraju. Mamy do czynienia z tak wielkim
  pluralizmem światów młodzieży, że w niektórych krajach istnieje
  tendencja do używania terminu „młodzież” w liczbie mnogiej. Ponadto
  grupa wiekowa rozpatrywana przez obecny Synod (16-29 lat) nie stanowi
  jednorodnej całości, ale składa się z grup, które przeżywają swoiste
  sytuacje”26.
 69. Z demograficznego punktu widzenia w niektórych krajach młodzież
  jest liczna, podczas gdy inne kraje notują bardzo niski przyrost
  naturalny. Jednakże „kolejna różnica wypływa z historii odróżniającej
  kraje i kontynenty o starożytnej tradycji chrześcijańskiej, w których
  kultura niesie ze sobą pamięć, której nie można zatracić, od krajów i
  kontynentów naznaczonych innymi tradycjami religijnymi, w których
  chrześcijaństwo jest mniejszością, a niekiedy obecne jest od niedawna.
  Ponadto istnieją też tereny, na których wspólnoty chrześcijańskie i
  26 Tamże, 10.
  23
  należący do nich ludzie młodzi doznają prześladowań”27. Trzeba też
  odróżnić młodzież, „która ma dostęp do rosnącej liczby możliwości
  oferowanych przez globalizację, od tych, którzy, przeciwnie, żyją na
  marginesie społeczeństwa lub w środowisku wiejskim i cierpią z powodu
  skutków wykluczenia i odrzucenia”28.
 70. Istnieje wiele innych różnic, które byłoby trudno tutaj szczegółowo
  opisać. Dlatego nie uważam za właściwe przedstawienie tutaj
  wyczerpującej analizy sytuacji młodych w świecie współczesnym, tego,
  jak żyją i co się z nimi dzieje. Ale ponieważ nie mogę uniknąć odniesienia
  się do rzeczywistości, krótko omówię niektóre uwagi, jakie wpłynęły przed
  Synodem, oraz inne, które mogłem zebrać podczas jego przebiegu.
  PEWNE SYTUACJE PRZYDARZAJĄCE SIĘ MŁODYM
 71. Młodzież nie jest rzeczywistością, którą można analizować
  abstrakcyjnie. W rzeczywistości nie istnieje „młodzież”, ale są ludzie
  młodzi z ich konkretnym życiem. W dzisiejszym świecie, pełnym
  osiągnięć, życie wielu z nich jest narażone na cierpienie i manipulację.
  Młodzi świata przechodzącego kryzys
 72. Ojcowie synodalni z bólem podkreślili, że „wielu ludzi młodych żyje w
  rzeczywistości wojny i doznaje przemocy w niezliczonej różnorodności jej
  form: porwań, haraczy, przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi,
  wykorzystywania seksualnego i niewolnictwa, przemocy wojennej itp.
  Inni ludzie młodzi z powodu swojej wiary nie mogą znaleźć miejsca w
  swoich społeczeństwach i znoszą różnego rodzaju prześladowania, aż po
  śmierć. Jest wielu młodych, którzy – ze względu na przymus lub brak
  alternatyw – żyją, popełniając przestępstwa i dopuszczając się przemocy:
  dzieci-żołnierze, przestępcze i uzbrojone gangi, handel narkotykami,
  terroryzm itp. Ta przemoc niszczy wiele młodych istnień. Nadużycia i
  27 Tamże, 11.
  28 Tamże, 12.
  24
  uzależnienia, podobnie jak przemoc i dewiacje, są jedną z przyczyn, które
  prowadzą młodych ludzi do więzienia, ze szczególną intensywnością w
  niektórych grupach etnicznych i społecznych”29.
 73. Wielu ludzi młodych podlega naciskom ideologicznym i jest
  wykorzystywanych, zarówno przez liberalną prawicę, jak i lewicę, i
  używani są jako „mięso armatnie” lub „oddziały szturmowe”, by niszczyć,
  zastraszać czy wyśmiewać innych. Najgorsze jest to, że wielu z nich
  przekształciło się w indywidualistów, w osoby wrogie i nieufne wobec
  wszystkich, stając się w ten sposób łatwym łupem projektów
  dehumanizujących i destrukcyjnych, opracowanych przez ugrupowania
  polityczne lub potęgi gospodarcze.
 74. Ponadto „jeszcze liczniejsi na świecie są ludzie młodzi cierpiący z
  powodu marginalizacji i wykluczenia społecznego, z powodów religijnych,
  etnicznych lub ekonomicznych. Przypomnijmy sobie trudną sytuację
  nastolatek i młodych dziewcząt, które zachodzą w ciążę, oraz plagę
  aborcji, a także rozprzestrzenianie się HIV, różnych form uzależnienia
  (narkotyki, hazard, pornografia itp.) oraz sytuację dzieci i młodzieży ulicy,
  którym brakuje domu, rodziny i środków finansowych”30. A w przypadku,
  gdy dotyczy to kobiet, takie sytuacje marginalizacji stają się podwójnie
  bolesne i trudne.
 75. Nie możemy być Kościołem, który nie płacze w obliczu tych dramatów
  swoich młodych dzieci. Nigdy nie możemy się do tych dramatów
  przyzwyczaić, bo kto nie umie płakać, nie jest matką. Chcemy płakać,
  aby społeczeństwo także stawało się bardziej matczyne, aby zamiast
  zabijać, nauczyło się rodzenia, aby było obietnicą życia. Płaczemy, gdy
  pomyślimy o ludziach młodych, którzy umarli z powodu nędzy i
  przemocy, i żądamy od społeczeństwa, aby nauczyło się matczynej
  solidarności. Ten ból nie znika, wciąż nam towarzyszy, bo rzeczywistości
  nie da się ukryć. Najgorszą rzeczą, jaką możemy uczynić, jest
  zastosowanie recepty proponowanej przez ducha tego świata, która
  polega na znieczuleniu młodych ludzi innymi wiadomościami, innymi
  rozrywkami, banalnością.
  29 Tamże, 41.
  30 Tamże, 42.
  25
 76. Być może „my, którzy prowadzimy życie bardziej lub mniej wolne od
  trudności, nie potrafimy płakać. Pewne realia życia można zobaczyć
  jedynie oczami obmytymi przez łzy. Zachęcam każdego do zadania sobie
  pytania: czy nauczyłem się płakać – kiedy widzę głodne dziecko, dziecko
  oszołomione narkotykami na ulicy, dziecko bezdomne, dziecko
  porzucone, dziecko wykorzystywane, dziecko będące niewolnikiem
  społeczeństwa? Czy też płaczę jak osoba kapryśna, która chciałaby mieć
  więcej?”31. Spróbuj nauczyć się płakać z powodu młodych ludzi, którzy
  mają się gorzej od ciebie. Miłosierdzie i współczucie wyrażają się również
  przez płacz. Jeśli cię nie nachodzi, to módl się do Pana, aby dał ci
  zdolność wylewania łez z powodu cierpienia innych osób. Kiedy nauczysz
  się płakać, dopiero wówczas będziesz mógł coś zrobić dla innych z głębi
  serca.
 77. Czasami cierpienie niektórych młodych ludzi jest bardzo bolesne; jest
  to cierpienie, którego nie można wyrazić słowami. To ból, który nas
  uderza, jak wymierzony policzek. Ci młodzi mogą jedynie powiedzieć
  Bogu, że bardzo cierpią, że jest im zbyt trudno iść naprzód, że już w
  nikogo nie wierzą. Lecz w tym rozpaczliwym wołaniu obecne są słowa
  Jezusa: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”
  (Mt 5, 4). Są ludzie młodzi, którym udało się utorować sobie drogę w
  życiu, bo dotarła do nich ta Boża obietnica. Oby w pobliżu cierpiącego
  młodego człowieka zawsze znalazła się wspólnota chrześcijańska,
  sprawiająca, by te słowa wybrzmiały poprzez gesty, uściski i konkretną
  pomoc.
 78. To prawda, że możni udzielają pomocy, ale często czynią to za wysoką
  cenę. W wielu krajach ubogich pomoc finansowa niektórych krajów
  bogatszych lub pewnych organizacji międzynarodowych jest zwykle
  związana z akceptacją zachodnich propozycji dotyczących seksualności,
  małżeństwa, życia lub sprawiedliwości społecznej. Ta ideologiczna
  kolonizacja wyrządza szkodę szczególnie ludziom młodym. Jednocześnie
  widzimy, jak niektóre reklamy uczą ludzi bycia zawsze niezaspokojonymi
  i przyczyniają się do budowania kultury odrzucenia, gdzie sami młodzi
  stają się w końcu materiałem „jednorazowego użytku”.
  31 Przemówienie do młodzieży w Manili (18 stycznia 2015): L’Osservatore Romano, wyd.
  polskie, n. 2 (369)/2015, s. 25.
  26
 79. Współczesna kultura przedstawia wzór osoby ściśle związanej z
  obrazem człowieka młodego. Pięknym czuje się ten, kto wygląda młodo,
  kto podejmuje kuracje usuwające znaki upływającego czasu. W
  reklamach stale wykorzystywane są młode ciała, aby sprzedać produkty.
  Model piękna to model młodzieżowy, ale bądźmy czujni, ponieważ nie jest
  to pochwała skierowana do młodych. Oznacza tylko, że dorośli chcą
  skraść młodość dla siebie, a nie to, że szanują, miłują i troszczą się o
  ludzi młodych.
 80. Niektórzy młodzi ludzie „postrzegają tradycję rodzinną jako opresyjną
  i od niej uciekają pod naciskiem globalnej kultury, która niekiedy
  pozostawia ich bez punktów odniesienia. Jednak w innych częściach
  świata między młodymi a dorosłymi nie ma prawdziwego konfliktu
  pokoleniowego, ale jest wzajemna obcość. Czasami dorośli nie starają się
  lub nie potrafią przekazywać podstawowych wartości życiowych, lub
  przyjmują styl młodzieżowy, odwracając relacje międzypokoleniowe. W
  ten sposób relacjom między młodymi ludźmi a dorosłymi grozi trwanie na
  poziomie emocjonalnym, nie dotykając wymiaru edukacyjnego i
  kulturowego”32. Ileż szkód wyrządza to młodym, nawet jeśli niektórzy nie
  zdają sobie z tego sprawy! Młodzi ludzie sami zwrócili nam uwagę, że to
  znacznie utrudnia przekazywanie wiary „w krajach, w których nie ma
  wolności słowa, a młodzi ludzie […] nie mogą uczestniczyć w życiu
  kościoła”33.
  Pragnienia, rany i poszukiwania
 81. Młodzi ludzie przyznają, że ciało i seksualność mają istotne znaczenie
  dla ich życia oraz rozwoju ich tożsamości. Jednak w świecie, który
  podkreśla wyłącznie seksualność, trudno jest utrzymać dobrą relację z
  własnym ciałem i przeżywać spokojnie związki uczuciowe. Z tego i z
  innych względów moralność seksualna jest często „powodem
  niezrozumienia i wyobcowania od Kościoła, ponieważ jest postrzegana
  jako miejsce sądu i potępienia”. Jednocześnie młodzi okazują „wyraźne
  pragnienie dyskusji na temat kwestii związanych z różnicą pomiędzy
  32 DK 34.
  33 Dokument Spotkania Przedsynodalnego Młodych, Rzym (24 marca 2018), I,1.
  27
  tożsamością męską a żeńską, komplementarnością między kobietami a
  mężczyznami, na temat homoseksualizmu”34.
 82. W naszych czasach „rozwój nauki i technologii biomedycznych silnie
  oddziałują na postrzeganie ciała, skłaniając do przekonania, że można je
  modyfikować bez ograniczeń. Możliwość ingerencji w DNA, możliwość
  wszczepiania w organizm elementów sztucznych (cyborg) oraz rozwój
  neurobiologii stanowią wielkie bogactwo, ale jednocześnie budzą pytania
  antropologiczne i etyczne”35. Mogą one sprawiać, że zapominamy, iż życie
  jest darem, że jesteśmy istotami stworzonymi i mającymi swoje
  ograniczenia, że możemy łatwo zostać wykorzystani przez tych, którzy
  mają władzę technologiczną36. „Ponadto w niektórych środowiskach
  młodzieżowych szerzy się fascynacja zachowaniami ryzykownymi, jako
  sposobem sprawdzenia swoich możliwości, poszukiwania silnych emocji i
  zyskania uznania. […] Zjawiska te, na które narażone są nowe pokolenia,
  stanowią przeszkodę dla spokojnego dojrzewania”37.
 83. W młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki,
  smutne wspomnienia. Wielokrotnie „są to rany ich osobistych porażek,
  zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku
  poczucia, że są kochanymi i uznanymi”. Ponadto są to „także rany
  moralne, ciężar własnych błędów, poczucie winy z powodu
  pobłądzenia”38. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych,
  aby zaofiarować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające
  towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku
  wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca.
 84. U niektórych ludzi młodych dostrzegamy pragnienie Boga, nawet jeśli
  nie ze wszystkimi przymiotami Boga objawionego. W innych możemy
  dostrzec marzenie o braterstwie, a to już niemało. W wielu z nich może
  istnieć prawdziwe pragnienie rozwijania swoich zdolności, aby dać coś z
  siebie światu. W niektórych dostrzegamy szczególną wrażliwość
  34 DK 39.
  35 Tamże, 37.
  36 Por. Enc. Laudato si’ (24 maja 2015), 106: AAS 107 (2015), 889-890.
  37 DK 37.
  38 Tamże, 67.
  28
  artystyczną lub dążenie do harmonii z naturą. U jeszcze innych może
  istnieć ogromna potrzeba komunikacji. W wielu młodych ludziach
  znajdziemy też głębokie pragnienie innego życia. Są to autentyczne
  punkty wyjścia, wewnętrzne energie, które z otwartością oczekują na
  jakieś słowo pobudzenia, światła i otuchy.
 85. Synod rozpatrywał w szczególny sposób trzy kwestie o dużym
  znaczeniu i chcę na ten temat zebrać wnioski na piśmie, choć będą one
  wymagały kontynuowania poprzez dalsze analizy oraz rozwinięcia
  zdolności do dania bardziej odpowiedniej i skutecznej odpowiedzi.
  ŚRODOWISKO CYFROWE
 86. „Cechą współczesnego świata jest środowisko cyfrowe. Znaczna część
  ludzkości jest w nim stale i codziennie zanurzona. Nie chodzi już tylko o
  „używanie” narzędzi komunikacji, ale o życie w kulturze głęboko
  skomputeryzowanej, która ma bardzo mocny wpływ na pojęcie czasu i
  przestrzeni, na postrzeganie siebie, innych i świata, na sposób
  komunikowania, uczenia się, zdobywania informacji, nawiązywania
  relacji z innymi. Podejście do rzeczywistości, które ma skłonność do
  faworyzowania obrazu, a nie słuchania i czytania, wpływa na sposób
  uczenia się i rozwój zmysłu krytycznego”39.
 87. Internet i sieci społecznościowe stworzyły nowy sposób
  komunikowania się i tworzenia więzi, i są „miejscem, w którym młodzi
  ludzie spędzają dużo czasu i łatwo się spotykają, nawet jeśli nie wszyscy
  mają do nich równy dostęp, szczególnie w niektórych regionach świata.
  Stanowią one jednak wyjątkową możliwość dialogu, spotkań i wymiany
  między ludźmi, a także dostępu do informacji i wiedzy. Ponadto świat
  cyfrowy jest wymiarem uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i
  aktywnej postawy obywatelskiej. Może ułatwiać obieg niezależnych
  informacji, pozwalający na skuteczną ochronę osób najbardziej
  podatnych na zagrożenia, poprzez ujawnianie przypadków łamania ich
  praw. W wielu krajach sieci internetowe i społecznościowe są obecnie
  39 Tamże, 21.
  29
  nieodzowną przestrzenią, aby dotrzeć i angażować ludzi młodych, także w
  inicjatywy i działania duszpasterskie”40.
 88. Jednak aby zrozumieć to zjawisko w jego pełni, należy uznać, że
  podobnie jak cała ludzka rzeczywistość, jest ono naznaczone
  ograniczeniami i brakami. Niezdrowe jest mylenie komunikacji z samym
  tylko kontaktem wirtualnym. W rzeczywistości, „środowisko cyfrowe jest
  także obszarem samotności, manipulacji, eksploatacji i przemocy, aż do
  skrajnego przypadku dark web. Media cyfrowe mogą narazić na ryzyko
  uzależnienia, izolacji i postępującej utraty kontaktu z rzeczywistością,
  utrudniając rozwój autentycznych relacji międzyludzkich. Za
  pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają się nowe
  formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Internet jest również kanałem
  rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach
  seksualnych lub hazardu”41.
 89. Nie należy zapominać, że „w świecie cyfrowym działają ogromne
  interesy ekonomiczne, zdolne do posługiwania się formami kontroli
  zarówno subtelnymi, jak i inwazyjnymi, tworząc mechanizmy
  manipulowania sumieniami i procesem demokratycznym. Działalność
  wielu platform internetowych często polega na zachęcaniu do spotkań
  osób podobnie myślących, utrudniając konfrontację między
  zróżnicowanymi stanowiskami. Te zamknięte obiegi ułatwiają
  rozpowszechnianie fałszywych informacji i wiadomości, podsycając
  uprzedzenia i nienawiść. Rozpowszechnianie fake news jest wyrazem
  kultury, która zatraciła poczucie prawdy i nagina fakty do interesów
  partykularnych. Reputacja ludzi jest zagrożona poprzez procesy doraźne,
  prowadzone on line. Zjawisko to dotyczy także Kościoła i jego pasterzy”42.
 90. W dokumencie przygotowanym przed Synodem przez 300 młodych
  ludzi z całego świata wskazano, że „relacje z innymi w Internecie mogą
  stawać się nieludzkie. Wirtualne przestrzenie czynią nas ślepymi na
  kruchość drugiego człowieka i odbierają nam możliwość dokonania
  autorefleksji. Problemy takie jak pornografia zaburzają u młodego
  człowieka postrzeganie ludzkiej seksualności. Używana w taki sposób
  40 Tamże, 22.
  41 Tamże, 23.
  42 Tamże, 24.
  30
  technologia kreuje złudną równoległą rzeczywistość, która deprecjonuje
  godność osoby ludzkiej”43. Zanurzenie w świecie wirtualnym doprowadziło
  do swoistej „migracji cyfrowej”, czyli dystansowania się od rodziny, od
  wartości kulturowych i religijnych, co prowadzi wiele osób do świata
  samotności i kreowania własnego wizerunku, aż po doświadczenie braku
  korzeni, pomimo że fizycznie pozostaje się w tym samym miejscu. Nowe i
  jak najpełniejsze życie ludzi młodych, które dąży do potwierdzenia swojej
  osobowości i na nie nalega, staje dziś przed nowym wyzwaniem:
  interakcji ze światem realnym i wirtualnym, w który młodzi wkraczają
  samodzielnie, jak na nieznany kontynent. Dzisiejsza młodzież jest
  pierwszą, która dokonuje tej syntezy między tym, co osobiste, tym, co jest
  specyficzną właściwością każdej kultury, a tym, co jest globalne. Wymaga
  to jednak, aby udało im się przejść od kontaktu wirtualnego do dobrej i
  zdrowej komunikacji.
  IMIGRANCI JAKO PARADYGMAT NASZYCH CZASÓW
 91. Jakże nie przypomnieć tak wielu młodych ludzi bezpośrednio
  dotkniętych migracją? Zjawiska migracyjne „stanowią na całym świecie
  zjawisko strukturalne, a nie przejściowy stan wyjątkowy. Migracja może
  odbywać się na terenie tego samego kraju lub między różnymi krajami.
  Troska Kościoła dotyczy w szczególności uciekających przed wojną,
  przemocą, prześladowaniami politycznymi lub religijnymi, klęskami
  żywiołowymi, a także ze względu na zmiany klimatyczne i skrajne
  ubóstwo: wielu z nich to ludzie młodzi. Ogólnie rzecz biorąc, szukają oni
  szans dla siebie i swoich rodzin. Marzą o lepszej przyszłości i chcą
  stworzyć warunki, aby do tego dążyć”44. Migranci „przypominają nam o
  pierwotnej kondycji wiary, a mianowicie o byciu «gośćmi i pielgrzymami
  na ziemi» (por. Hbr 11, 13)”45.
 92. Inni imigranci są „pociągnięci kulturą zachodnią, mając niekiedy
  nierealistyczne oczekiwania, które narażają ich na poważne
  rozczarowania. Handlarze ludźmi, pozbawieni skrupułów, często
  43 Dokument Spotkania Przedsynodalnego Młodych, Rzym (24 marca 2018), I, 4.
  44 DK 25.
  45 Tamże.
  31
  powiązani z kartelami narkotykowymi i przemytem broni, wykorzystują
  słabość migrantów, którzy na swej drodze nazbyt często napotykają
  przemoc, handel ludźmi, wyzysk psychologiczny, a także fizyczny i
  niemożliwe do opisania cierpienia. Należy zauważyć szczególną
  bezbronność migrantów niepełnoletnich, którym nikt nie towarzyszy, oraz
  sytuację tych, którzy są zmuszeni spędzić wiele lat w obozach dla
  uchodźców lub którzy utknęli na długo w krajach tranzytowych, nie
  będąc w stanie kontynuować nauki ani realizować swoich talentów. W
  niektórych krajach docelowych zjawiska migracyjne wywołują alarm i
  obawy, często podsycane i wykorzystywane do celów politycznych. W ten
  sposób rozprzestrzenia się mentalność ksenofobiczna, mentalność
  zamknięcia i skupienia się na sobie, na które trzeba reagować w sposób
  zdecydowany”46.
 93. „Młodzi ludzie, którzy migrują, doświadczają oddzielenia od
  środowiska, z którego pochodzą, a często także wykorzenienia
  kulturowego i religijnego. Zerwanie kontaktu dotyczy również wspólnot, z
  których pochodzą, a które tracą członków najbardziej energicznych i
  przedsiębiorczych, oraz rodzin, szczególnie w przypadku migracji jednego
  lub obojga rodziców, pozostawiających swoje dzieci w kraju pochodzenia.
  Kościół odgrywa ważną rolę jako punkt odniesienia dla młodzieży z tych
  rozbitych rodzin. Ale historie migrantów to także spotkania między
  ludźmi i między kulturami: dla wspólnot i społeczeństw, do których
  przybywają, są one szansą na ubogacenie i integralny ludzki rozwój
  wszystkich. W tym kontekście inicjatywy przyjęcia, odnoszące się do
  Kościoła, mają do odegrania ważną rolę i mogą ożywić wspólnoty zdolne
  do ich zrealizowania”47.
 94. „Dzięki zróżnicowanemu pochodzeniu ojców synodalnych, w
  odniesieniu do tematu migrantów, Synod był świadkiem spotkania wielu
  perspektyw, szczególnie między krajami wyruszenia a krajami przybycia
  migrantów. Ponadto wybrzmiał alarmujący krzyk tych Kościołów, których
  członkowie zmuszeni są uciekać przed wojną i prześladowaniami, i które
  widzą w tych przymusowych migracjach zagrożenie dla swej egzystencji.
  Właśnie sam fakt wzięcia pod uwagę wszystkich tych zróżnicowanych
  perspektyw upoważnia Kościół do pełnienia w kwestii migracji proroczej
  46 Tamże, 26.
  47 Tamże, 27.
  32
  roli w społeczeństwie”48. Proszę szczególnie ludzi młodych, by nie wpadli
  w sieci tych, którzy chcą ich przeciwstawić innym młodym,
  przybywającym do ich krajów, opisując ich jako osoby niebezpieczne i
  tak, jakby nie posiadali oni takiej samej niezbywalnej godności, jaką ma
  każda istota ludzka.
  POŁOŻYĆ KRES WSZELKIEGO RODZAJU NADUŻYCIOM
 95. W ostatnim czasie stanowczo poproszono nas, byśmy usłyszeli
  wołanie ofiar różnego rodzaju nadużyć popełnionych przez niektórych
  biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Te grzechy wywołują u
  ofiar „cierpienia, które mogą trwać przez całe życie i których żadna
  skrucha nie jest w stanie naprawić. Zjawisko to szerzy się w
  społeczeństwie, dotyka również Kościoła i stanowi poważną przeszkodę
  dla jego misji”49.
 96. Prawdą jest, że „plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest
  niestety zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie we wszystkich
  kulturach i społeczeństwach”, zwłaszcza w łonie własnych rodzin oraz w
  różnych instytucjach, którego rozpowszechnienie stało się widoczne
  głównie „dzięki zmianie wrażliwości opinii publicznej”. Ale
  „powszechność tej plagi, potwierdzając jej powagę w naszych
  społeczeństwach, nie umniejsza jej potworności w obrębie Kościoła” a „w
  usprawiedliwionej złości ludzi Kościół widzi odbicie gniewu Boga,
  zdradzonego i spoliczkowanego”50.
 97. „Synod potwierdza zdecydowane zobowiązanie do przyjęcia surowych
  środków zapobiegawczych, które uniemożliwiają powtórzenie się tych
  zjawisk, począwszy od doboru i formacji tych, którym zostaną powierzone
  odpowiedzialne funkcje i zadania wychowawcze”51. Jednocześnie nie
  48 Tamże, 28.
  49 Tamże, 29.
  50 Przemówienie na zakończenie spotkania „Ochrona małoletnich w Kościele” (24 lutego
  2019): L’Osservatore Romano, 25-26 lutego 2019, 10.
  51 DK 29.
  33
  można zrezygnować z decyzji o zastosowaniu „jakże niezbędnych działań i
  sankcji”52. A wszystko to z łaską Chrystusa. Nie ma już odwrotu.
 98. „Istnieją różne rodzaje nadużyć: władzy, gospodarcze, sumienia,
  seksualne. Oczywiste jest zadanie wykorzenienia tych form sprawowania
  władzy, na które owe nadużycia się nakładają, oraz przeciwdziałanie
  brakowi odpowiedzialności i przejrzystości, jakie miały miejsce w
  zajmowaniu się wieloma przypadkami. Pragnienie panowania, brak
  dialogu i przejrzystości, formy podwójnego życia, pustka duchowa, a
  także kruchość psychiczna są przestrzenią, na której kwitnie
  demoralizacja”53. Klerykalizm jest ciągłą pokusą kapłanów, którzy
  interpretują „otrzymaną posługę jako władzę, którą należy wypełniać, a
  nie bezinteresowną i wielkoduszną służbę, którą należy ofiarować. A to
  prowadzi nas do przekonania, że należymy do grupy, która ma wszystkie
  odpowiedzi i nie musi już niczego słuchać i niczego się uczyć”54. Bez
  wątpienia klerykalizm naraża osoby konsekrowane na utratę szacunku
  dla świętej i niezbywalnej wartości każdej osoby i jej wolności.
 99. Wraz z Ojcami synodalnymi pragnę wyrazić z miłością i uznaniem
  „wdzięczność tym, którzy mają odwagę zawiadomić o doznanej krzywdzie:
  pomagają Kościołowi uświadomić sobie, co się wydarzyło i konieczność
  zdecydowanego zareagowania”55. Ale zasługuje również na szczególne
  uznanie „szczere zaangażowanie niezliczonych osób świeckich, kapłanów,
  osób konsekrowanych i biskupów, którzy codziennie dają siebie, służąc
  młodzieży uczciwie i z poświęceniem. Ich praca jest niczym las, który
  rośnie, nie czyniąc szumu. Także wielu młodych ludzi obecnych na
  Synodzie wyraziło wdzięczność tym, którzy im towarzyszyli, i podkreśliło
  wielką potrzebę autorytetów”56.
  52 List do ludu Bożego (20 sierpnia 2018), 2: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 8-
  9 (405)/2018, s. 8.
  53 DK 30.
  54 Przemówienie na rozpoczęcie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
  Biskupów (3 października 2018): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10 (406)/2018,
  s. 8.
  55 DK 31.
  56 Tamże.
  34
 100. Dzięki Bogu kapłani, którzy splamili się tymi straszliwymi
  przestępstwami, nie są większością. Większość stanowią natomiast ci,
  którzy wypełniają posługę wiernie i hojnie. Proszę ludzi młodych, aby
  czerpali inspirację z tej większości. W każdym przypadku, gdy widzicie
  zagrożonego księdza, który utracił radość ze swej posługi lub domaga się
  kompensacji emocjonalnej czy obrał mylną drogę, miejcie odwagę, by mu
  przypomnieć o jego zobowiązaniach wobec Boga i wobec Jego ludu; wy
  sami głoście Ewangelię i zachęcajcie go do trwania na właściwej drodze.
  Czyniąc w ten sposób, okażecie nieocenioną pomoc w czymś
  podstawowym: zapobieganiu, pozwalającym uniknąć powtarzania się
  tych potworności. Ta czarna chmura staje się też wyzwaniem dla ludzi
  młodych, kochających Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, ponieważ mogą
  wnieść wielki wkład, jeśli zaangażują swoją zdolność do odnowy,
  domagania się i egzekwowania konsekwencji i świadectwa, by móc na
  nowo marzyć i odnawiać się.
 101. Nie jest to jedyny grzech członków Kościoła, którego historia ma
  wiele cieni. Nasze grzechy są przed oczyma wszystkich; odbijają się one
  bez litości w zmarszczkach tysiącletniej twarzy Kościoła – naszej Matki i
  Nauczycielki. Pielgrzymuje ona bowiem od dwóch tysięcy lat, dzieląc
  „radości i nadzieje, smutki i lęki ludzi”57. I podąża ona z nami taka, jaką
  jest, bez jakichkolwiek operacji plastycznych. Nie boi się wskazywać
  grzechy, które czasami niektórzy członkowie Kościoła próbują ukryć
  przed płonącym światłem usuwającego brud i oczyszczającego Słowa
  Ewangelii. Nie przestaje powtarzać każdego dnia, zawstydzona: „Zmiłuj
  się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, […] grzech mój mam zawsze
  przed sobą” (Ps 51, 3.5). Ale pamiętajmy, że Matki się nie porzuca, gdy
  jest zraniona, lecz przeciwnie – towarzyszy się jej, aby mogła zaczerpnąć
  ze swego wnętrza całą swą siłę i zdolność do nieustannego rozpoczynania
  od nowa.
 102. W tym dramacie, który słusznie rani naszą duszę, „Pan Jezus, który
  nigdy nie porzuca swojego Kościoła, daje mu siłę i narzędzia do podjęcia
  nowej drogi”58. Tak więc, ten ciemny moment, „przy bezcennej pomocy
  ludzi młodych, może naprawdę być szansą na reformę o znaczeniu
  57 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konst. duszp. Gaudium et spes o Kościele w świecie
  współczesnym, 1.
  58 DK 31.
  35
  epokowym”59, aby otworzyć się na nową Pięćdziesiątnicę i rozpocząć etap
  oczyszczania i zmiany, który dałby Kościołowi odnowioną młodość. Ale
  ludzie młodzi mogą pomóc znacznie bardziej, jeśli sercem czują się
  częścią „Świętego i cierpliwego, wiernego Ludu Bożego, podtrzymywanego
  i ożywianego przez Ducha Świętego”, bo „To właśnie ten święty Lud Boży
  uwolni nas od plagi klerykalizmu, który jest żyzną glebą dla tych
  wszystkich obrzydliwości”60.
  JEST DROGA WYJŚCIA
 103. W tym rozdziale przyjrzałem się sytuacji młodych ludzi we
  współczesnym świecie. Niektóre inne aspekty pojawią się w kolejnych
  rozdziałach. Jak już powiedziałem, nie usiłuję być wyczerpujący w tej
  analizie. Zachęcam wspólnoty do przeprowadzenia z szacunkiem i
  powagą analizy własnej, najbliższej im sytuacji młodzieży, aby rozpoznać
  najbardziej odpowiednie programy duszpasterskie. Nie chcę jednak
  kończyć tego rozdziału, nie skierowawszy kilku słów do każdego z was.
 104. Przypominam ci o dobrej nowinie, która została nam dana w
  poranek Zmartwychwstania: że we wszystkich sytuacjach mrocznych lub
  bolesnych, o których wspominaliśmy, jest wyjście. Np. to prawda, że
  świat cyfrowy może narazić cię na niebezpieczeństwo zamknięcia się w
  sobie, izolacji lub pustej przyjemności. Ale nie zapominaj, że są ludzie
  młodzi, którzy także w tych dziedzinach są kreatywni, a czasami genialni.
  Tak jak np. młody czcigodny Carlos Acutis.
 105. Bardzo dobrze wiedział on, że te mechanizmy komunikacji, reklamy
  i sieci społecznościowych mogą być wykorzystane, by uczynić nas
  ospałymi, uzależnionymi od konsumpcji i nowości, które możemy kupić,
  mającymi obsesję na punkcie czasu wolnego i zamkniętymi w
  negatywności. Potrafił jednak wykorzystać nowe technologie
  komunikacji, aby nieść Ewangelię, przekazywać wartości i piękno.
  59 Tamże.
  60 Przemówienie na zakończenie spotkania „Ochrona małoletnich w Kościele” (24 lutego
  2019): L’Osservatore Romano, 25-26 lutego 2019, 11.
  36
 106. Nie wpadł w pułapkę. Widział, że wielu ludzi młodych, chociaż
  zdawali się inni, ostatecznie stają się tacy sami jak pozostali, uganiając
  się za tym, co narzucają im możni, posługując się mechanizmami
  konsumpcji i ogłupienia. Tak więc nie pozwalają oni, by rozwinęły się
  dary, jakie dał im Pan, nie dzielą z tym światem osobistych i wyjątkowych
  zdolności, jakie Bóg zasiał w każdym z nich. Jak mówił Carlos: „wszyscy
  rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jak kserokopie”. Nie pozwól,
  aby tobie to się przydarzyło.
 107. Nie pozwól, by skradziono ci nadzieję i radość, aby cię oszołomiono,
  chcąc użyć cię jako niewolnika do własnych interesów. Odważ się być
  kimś więcej, ponieważ twoje życie jest ważniejsze niż cokolwiek innego.
  Nie musisz posiadać ani udawać. Możesz stać się tym, czym Bóg, twój
  Stwórca, wie, że jesteś, jeśli przyznasz, że jesteś powołany do wielkich
  rzeczy. Przyzywaj Ducha Świętego i idź z ufnością do wielkiego celu:
  świętości. W ten sposób nie będziesz kserokopią. Będziesz w pełni sobą
  samym.
 108. W tym celu trzeba uznać kwestię fundamentalną: bycie młodym to
  nie tylko pogoń za przemijającymi przyjemnościami i powierzchownymi
  sukcesami. Aby młodość spełniła swój cel na drodze twego życia, musi
  być okresem hojnego dawania siebie, szczerego ofiarowania, poświęceń,
  które kosztują, ale czynią nas owocnymi. Jak powiedział wielki poeta:
  Jeśli, by odzyskać to, co odzyskałem,
  musiałem wpierw stracić to, co utraciłem,
  by osiągnąć to, co osiągnąłem,
  musiałem znieść to, czego doznałem,
  Jeśli, chcąc być teraz zakochanym,
  musiałem zostać zraniony,
  to za słuszne uważam, iż przecierpiałem to, co trzeba było przecierpieć,
  za słuszne uważam opłakiwanie tego, co opłakałem.
  Bo po tym wszystkim stwierdziłem,
  że nie można radować się tym, czym się uradowałem,
  jak tylko przecierpiawszy to wcześniej.
  Bo po tym wszystkim pojąłem,
  że to, co kwitnie na drzewie,
  37
  żyje z tego, co zagrzebane w ziemi61.
 109. Jeśli jesteś młody wiekiem, ale czujesz się słaby, zmęczony lub
  rozczarowany, proś Jezusa, aby cię odnowił. Z Nim nie brakuje nadziei.
  To samo można uczynić, jeśli czujesz się pogrążony w wadach, złych
  nawykach, egoizmie lub chorobliwej wygodzie. Jezus, pełen życia, chce ci
  pomóc, aby bycie młodym było warte zachodu. W ten sposób nie
  pozbawisz świata swego wkładu, który tylko ty możesz wnieść, będąc
  wyjątkowym i niepowtarzalnym, bo takim jesteś.
 110. Chcę ci również przypomnieć, że „jeśli jesteśmy wyizolowani, bardzo
  trudno nam walczyć z własną pożądliwością, z zasadzkami i pokusami
  diabła oraz egoistycznego świata. Uwodzi nas bombardowanie tak
  wielkie, że jeśli jesteśmy zbyt samotni, ulegamy mu, łatwo tracąc
  poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność”62. Dotyczy to zwłaszcza
  ludzi młodych, ponieważ zjednoczeni macie siłę godną podziwu. Kiedy
  cieszycie się życiem wspólnotowym, jesteście zdolni do wielkich
  poświęceń dla innych i dla wspólnoty. Natomiast izolacja – przeciwnie –
  osłabia was i naraża na najgorsze zło naszych czasów.
  61 FRANCISCO LUIS BERNÁRDEZ, «Soneto», en Cielo de tierra, Buenos Aires, 1937.
  62 Adhort. apost. Gaudete et exsulatate (19 marca 2018), 140.
  38
  ROZDZIAŁ CZWARTY
  WSPANIAŁA WIEŚĆ DLA WSZYSTKICH MŁODYCH
 111. Niezależnie od różnych okoliczności, chciałbym ogłosić teraz
  wszystkim młodym rzecz najważniejszą, rzecz pierwszą, która nigdy nie
  może być przemilczana. Chodzi o wieść zawierającą trzy wielkie prawdy,
  które wszyscy musimy zawsze wielokrotnie usłyszeć.
  BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ
 112. Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą prawdę: „Bóg
  cię kocha”. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć: Bóg cię
  kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie od tego, co ci się przytrafia w
  życiu. W każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany.
 113. Może twoje doświadczenie ojcostwa nie jest najlepsze, twój ojciec tu
  na ziemi był może daleki i nieobecny, lub przeciwnie, dominujący i
  zaborczy. Albo zwyczajnie nie był ojcem, jakiego potrzebowałeś. Nie wiem.
  Ale mogę ci tylko powiedzieć z pewnością, że możesz rzucić się całkiem
  bezpiecznie w ramiona twego boskiego Ojca, tego Boga, który dał ci życie,
  i który ci je w każdej chwili daje. On będzie cię mocno wspierał, a
  jednocześnie będziesz czuł, że dogłębnie szanuje twoją wolność.
 114. W Jego słowie znajdujemy wiele wyrazów Jego miłości. Jakby szukał
  różnych sposobów, aby to ukazać, chcąc dostrzec, czy któreś z tych słów
  może dotrzeć do twojego serca. Na przykład czasami ukazuje się, jak owi
  kochający rodzice, którzy bawią się ze swoimi dziećmi: „Pociągnąłem ich
  ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co
  podnosi do swego policzka niemowlę” (Oz 11, 4).
  39
  Niekiedy jawi się pełen miłości tych matek, które szczerze kochają swoje
  dzieci, z miłością wypływającą z głębi serca, która nie może zapomnieć i
  porzucić: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która
  kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
  o tobie!” (Iz 49, 15).
  Ukazuje się nawet, jak ktoś zakochany, kto tatuuje ukochaną osobę na
  dłoni, aby mógł mieć zawsze blisko jej twarz: „Oto wyryłem cię na obu
  dłoniach” (Iz 49, 16).
  Innym razem podkreśla siłę i stanowczość swej miłości, której nie da się
  pokonać: „Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość
  moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju” (Iz 54,
  10).
  Albo mówi nam, że od zawsze na nas czekał, bo nie pojawiliśmy się na
  tym świecie przez przypadek. Zanim zaistnieliśmy, byliśmy w planach
  Jego miłości: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem
  dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3).
  Lub sprawia, że zauważamy, iż On wie, jak dostrzec nasze piękno,
  którego nikt inny nie może rozpoznać: „Ponieważ drogi jesteś w moich
  oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję” (Iz 43, 4).
  Albo prowadzi nas do odkrycia, że Jego miłość nie jest smutna, lecz jest
  czystą radością, która się odnawia, kiedy pozwalamy się Jemu miłować:
  „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się
  weselem nad tobą, odnowi [cię] swoją miłością, wzniesie okrzyk radości”
  (So 3, 17).
 115. Dla Niego jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla
  Niego ważny, bo jesteś dziełem Jego rąk. Dlatego poświęca ci uwagę i
  pamięta o tobie z miłością. Powinieneś zaufać „pamięci Boga. Jego
  pamięć nie jest «twardym dyskiem», który rejestruje i zachowuje
  wszystkie nasze dane, Jego pamięć jest czułym, współczującym sercem,
  które raduje się, gdy trwale usuwa wszelkie ślady naszego zła”63. Nie chce
  63 Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XXXI Światowego Dnia Młodzieży w
  Krakowie (31 lipca 2016): AAS 108 (2016), 923; L’Osservatore Romano, wyd. polskie,
  n. 7-8 (384)/2016, s. 29.
  40
  wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś
  również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. Postaraj się trwać przez
  chwilę w milczeniu, pozwalając się być przez Niego kochanym. Spróbuj
  uciszyć wszystkie głosy i krzyki wewnętrzne i pozostań przez chwilę w
  Jego objęciach miłości.
 116. Jest to miłość, „która nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje
  ani nie ucisza i nie milczy, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala.
  Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość
  wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana,
  która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż
  zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż
  przeszłości”64.
 117. Kiedy ciebie o coś prosi lub kiedy zwyczajnie pozwala na te
  wyzwania, jakie stawia ci życie, to oczekuje, że uczynisz Mu miejsce, by
  pobudził cię do pójścia naprzód, by cię umotywował, by pomógł ci
  dojrzewać. Nie ma nic przeciw temu, abyś wyraził Mu swoje wątpliwości.
  Martwi Go, jeśli z Nim nie rozmawiasz, jeśli szczerze nie otwierasz się na
  dialog z Nim. Biblia opowiada, że Jakub walczył z Bogiem (por. Rdz 32,
  25-31), ale to nie oddzieliło go od drogi Pana. W istocie to On sam nas
  zachęca: „Przyjdźcie więc, by pospierać się ze Mną” (Iz 1, 18). Jego
  miłość jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam
  relację pełną szczerego i owocnego dialogu. Zatem szukaj objęcia twego
  Ojca niebieskiego w kochającym obliczu Jego odważnych świadków na
  ziemi!
  CHRYSTUS CIĘ ZBAWIA
 118. Druga prawda jest taka, że Chrystus z miłości oddał samego siebie
  aż do końca, aby cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są
  najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do
  ostateczności: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”
  (J 13, 1).
  64 Przemówienie podczas ceremonii powitania i otwarcia Światowego Dnia Młodzieży w
  Panamie na Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera (24 stycznia 2019):
  L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2 (410)/2019, s. 19.
  41
  Święty Paweł stwierdził, że żyje, powierzając się tej miłości, która dała mu
  wszystko: „Obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który
  umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20).
 119. Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą
  samą mocą całkowitego daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i
  odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić,
  ponieważ „Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od
  grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji”65. A jeśli
  grzeszysz i odchodzisz, On cię podnosi na nowo mocą swego krzyża.
  Nigdy nie zapominaj, że „On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za
  każdym razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić
  godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On
  pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która
  nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość”66.
 120. „Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: bo nas kocha i tej miłości nie
  może się sprzeciwić. Możemy Mu robić cokolwiek, ale On nas kocha i
  zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się
  akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż
  wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze
  małoduszności. Ale właśnie poprzez nasze sprzeczności, słabości i
  małoduszności chce On napisać tę historię miłości. Przygarnął syna
  marnotrawnego, przygarnął Piotra po jego zaparciu się i zawsze,
  nieustannie, przygarnia nas, po naszych upadkach, pomagając nam
  podnieść się i stanąć na nogi. Prawdziwym upadkiem – uważajcie –
  prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem
  pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc”67.
 121. Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co
  musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam
  darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest
  czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić, musimy je tylko
  65 Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 1: AAS 105 (2013), 1019.
  66 Tamże, 3: 1020.
  67 Przemówienie podczas czuwania z młodymi w ramach XXXIV Światowego Dnia
  Młodzieży w Panamie (26 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2
  (410)/2019, s. 27.
  42
  przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani,
  zanim mogliśmy to sobie wyobrazić: „Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1
  J 4,19).
 122. Młodzi, kochani przez Pana, ile jesteście warci, jeśli zostaliście
  odkupieni cenną krwią Chrystusa! Drodzy młodzi, „jesteście bezcenni,
  nie jesteście towarem na licytacji. Proszę was, nie dajcie się kupić, nie
  dajcie się zwieść, nie pozwólcie się zniewolić kolonizacjom ideologicznym,
  które kładą nam do głowy dziwne idee, a w końcu stajemy się
  niewolnikami, uzależnionymi, tymi, którym nie powiodło się w życiu. Nie
  macie ceny: musicie to zawsze powtarzać: nie jestem na aukcji, nie mam
  ceny. Jestem wolny, jestem wolny! Zakochajcie się w tej wolności, którą
  daje wam Jezus”68.
 123. Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól
  się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy,
  mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od
  wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej
  miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie
  odradzać na nowo.
  ON ŻYJE!
 124. Jest jednak trzecia prawda, która jest nieodłączna od poprzedniej:
  On żyje! Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy
  przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości,
  jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by
  na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy
  wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten,
  który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas leczy i
  umacnia, to Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen życia
  nadprzyrodzonego, przyodziany w nieskończone światło. Dlatego święty
  Paweł powiedział: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest
  wasza wiara” (1 Kor 15, 17).
  68 Spotkanie młodych z Papieżem Franciszkiem i Ojcami Synodalnymi z okazji XV
  Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (6 października 2018): L’Osservatore
  Romano, 8-9 października 2018, 7.
  43
 125. Jeśli On żyje, to naprawdę może być obecny w twoim życiu, w
  każdej chwili, aby napełnić je światłem. Tak więc nigdy nie będzie więcej
  samotności ani opuszczenia. Nawet gdyby wszyscy odeszli, On będzie, tak
  jak obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
  świata” (Mt 28, 20). On napełnia wszystko swoją niewidzialną obecnością
  i gdziekolwiek pójdziesz, będzie na ciebie czekał. Ponieważ On nie tylko
  przyszedł, ale przychodzi i będzie przychodził każdego dnia, aby zaprosić
  cię do pójścia w kierunku coraz to nowego horyzontu.
 126. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Raduj się
  ze swoim Przyjacielem, który zwyciężył. Zabili świętego, sprawiedliwego,
  niewinnego, ale On zwyciężył. Zło nie ma ostatniego słowa. Także w
  twoim życiu zło nie będzie miało ostatniego słowa, ponieważ twój
  Przyjaciel, który cię kocha, chce w tobie zatriumfować. Wybawca twój
  żyje.
 127. Skoro On żyje, to jest to gwarancją, że dobro może znajdować sobie
  drogę w naszym życiu i że nasze trudy będą czemuś służyć. Wtedy
  możemy zaprzestać narzekań i patrzeć w przyszłość, ponieważ z Nim
  można zawsze patrzeć w przyszłość. To jest pewność, jaką mamy. Jezus
  jest wiecznie żywy. Trzymając się Go, będziemy żyli i bez szkody
  przejdziemy przez wszystkie formy śmierci i przemocy, które czają się po
  drodze.
 128. Każde inne rozwiązanie okaże się słabe i tymczasowe. Może przyda
  się na jakiś czas, i potem znowu znajdziemy się bezbronni, porzuceni,
  narażeni na niepogodę. Natomiast z Nim serce jest zakorzenione w
  dogłębnym bezpieczeństwie, które trwa niezależnie od wszystkiego.
  Święty Paweł mówi, że chce być zjednoczony z Chrystusem, aby poznać
  Go i doświadczyć „mocy Jego zmartwychwstania” (por. Flp 3, 10). Jest to
  moc, która objawi się wiele razy również w waszym życiu, ponieważ On
  przyszedł, aby dać ci życie „i to życie w obfitości” (por. J 10, 10).
 129. Jeśli potrafisz docenić sercem piękno tej nowiny i pozwolisz, by
  spotkał cię Pan; jeśli pozwolisz się kochać i zbawić przez Niego; jeśli
  nawiążesz z Nim przyjaźń i zaczniesz rozmawiać z żywym Chrystusem o
  konkretnych sprawach twojego życia, to będzie wspaniałe doświadczenie,
  będzie to doświadczenie podstawowe, które będzie wspierało twoje życie
  chrześcijańskie. Jest to również doświadczenie, które możesz przekazać
  innym ludziom młodym. Ponieważ „u początku bycia chrześcijaninem nie
  44
  ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z
  wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym
  samym decydujące ukierunkowanie”69.
  DUCH DAJE ŻYCIE
 130. W tych trzech prawdach – Bóg cię kocha, Chrystus jest twoim
  zbawicielem, On żyje – pojawia się Bóg Ojciec i pojawia się Jezus. Gdzie
  jest Ojciec i Jezus, jest także Duch Święty. To On przygotowuje i otwiera
  serca, aby przyjęły tę wieść, to On podtrzymuje przy życiu owo
  doświadczenie zbawienia, to On pomoże ci wzrastać w tej radości, jeżeli
  pozwolisz mu działać. Duch Święty napełnia serce zmartwychwstałego
  Chrystusa, a stamtąd wlewa się w twoje życie jak źródło. A kiedy Go
  przyjmiesz, Duch Święty sprawia, że coraz bardziej wchodzisz w serce
  Chrystusa, byś był zawsze coraz bardziej napełniony Jego miłością, Jego
  światłem i Jego mocą. Przyzywaj każdego dnia Ducha Świętego, aby
  nieustannie odnawiał w tobie doświadczenie tej wspaniałej wieści.
 131. Każdego dnia przyzywaj Ducha Świętego, aby nieustannie odnawiał
  w tobie doświadczenie wspaniałej wieści. Dlaczego nie? Niczego nie
  stracisz, a On może zmienić twoje życie, może je oświecić i nadać mu
  lepszy kurs. Nie okalecza cię, nic ci nie zabiera, a wręcz przeciwnie –
  pomaga ci znaleźć to, czego potrzebujesz w najlepszy sposób. Czy
  potrzebujesz miłości? Nie znajdziesz jej w rozpuście, wykorzystując
  innych, posiadając innych lub panując nad nimi. Znajdziesz ją w sposób,
  który naprawdę cię uszczęśliwi. Czy szukasz intensywności? Nie
  przeżyjesz jej, gromadząc przedmioty, wydając pieniądze, rozpaczliwie
  goniąc za sprawami tego świata. Przyjdzie w znacznie piękniejszy i
  bardziej zadowalający sposób, jeśli dasz się prowadzić Duchowi
  Świętemu.
 132. Szukasz namiętności? Jak mówi ten piękny wiersz: zakochaj się!
  (lub pozwól się zakochać), ponieważ „nic nie może być ważniejsze niż
  spotkanie Boga, czyli zakochanie się w Nim w sposób absolutny i
  ostateczny. To, co kochasz, to, czym żyje twoja wyobraźnia, wpływa na
  całe twoje życie. To właśnie decyduje o tym, po co rano wstajesz z łóżka,
  69 BENEDYKT XVI, Enc. Deus caritas est (25 grudnia 2005), 1: AAS 98 (2006), 217.
  45
  jak spędzasz wieczory i weekendy, co czytasz, jakich masz znajomych,
  jakie rzeczy łamią ci serce, a jakie napełniają cię radością i
  wdzięcznością. Zakochaj się! Trwaj w miłości! Wszystko będzie inne”70. Ta
  miłość Boga, która ogarnia namiętnie całe życie, jest możliwa dzięki
  Duchowi Świętemu, ponieważ „miłość Boża rozlana jest w sercach
  naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).
 133. On jest źródłem najlepszej młodości. Bo kto pokłada ufność w Panu,
  „podobny jest do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza
  ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone
  liście” (Jr 17, 8). Podczas gdy „chłopcy się męczą i chwieją” (Iz 40, 30), ci,
  którzy pokładają ufność w Panu, „odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak
  orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31).
  70 PEDRO ARRUPE, Enamórate.
  46
  ROZDZIAŁ PIĄTY
  DROGI MŁODOŚCI
 134. Jak przeżywa się młodość, kiedy dajemy się oświecić i przemienić
  przez wspaniałą wieść Ewangelii? Ważne jest postawienie sobie tego
  pytania, bo młodość jest nie tyle zasługą, ile darem Boga: „Młodość jest
  łaską, to szczęście”71. Jest darem, który możemy bezużytecznie
  zmarnować lub przyjąć z wdzięcznością i przeżywać w pełni.
 135. Bóg jest sprawcą młodości i działa w każdym młodym człowieku.
  Młodość jest czasem błogosławionym dla młodego człowieka i
  błogosławieństwem dla Kościoła i świata. To radość, pieśń nadziei i
  szczęścia. Docenianie młodości oznacza postrzeganie tego okresu życia
  jako czasu cennego, a nie jako fazy przejściowej, w której ludzie młodzi
  czują się pchnięci w dorosłość.
  CZAS MARZEŃ I WYBORÓW
 136. W czasach Jezusa wyjście z dzieciństwa było zmianą jak najbardziej
  oczekiwaną, która była celebrowana i świętowana. Dlatego Jezus, kiedy
  przywrócił życie dziewczynce-dziecku (por. Mk 5, 39), zrobił więcej,
  sprawił, że dojrzała i stała się dziewczyną – talitha (por. Mk 5, 41).
  Mówiąc: „Talitha kum”, jednocześnie uczynił ją bardziej odpowiedzialną
  za swe życie, otwierając jej drzwi młodości.
 137. „Młodość, będąca fazą rozwoju osobowości, charakteryzuje się
  marzeniami, które nabierają kształtu, relacjami, które są coraz bardziej
  spójne i zrównoważone, próbami i eksperymentami, decyzjami, które
  stopniowo budują projekt życia. W tym okresie życia ludzie młodzi są
  71 ŚW. PAWEŁ VI, Allocuzione per la beatificazione di Nunzio Sulprizio (1 grudnia 1963):
  AAS 56 (1964), 28.
  47
  powołani, aby zaprojektować sobie przyszłość, nie odcinając korzeni, by
  budować niezależność, ale nie w samotności”72.
 138. Miłość Boga i nasz związek z żywym Chrystusem nie przeszkadzają
  nam w marzeniu, nie wymagają od nas ograniczania naszych
  horyzontów. Wręcz przeciwnie, ta miłość nas motywuje, pobudza,
  ukierunkowuje ku życiu lepszemu i piękniejszemu. Słowo „niepokój”
  podsumowuje wiele poszukiwań serc ludzi młodych. Jak powiedział
  święty Paweł VI, „właśnie w dręczącym was niezadowoleniu […], jest
  element światła”73. Niespełniony niepokój wraz z zadziwieniem
  nowościami, które pojawiają się na horyzoncie, otwiera drogę do
  śmiałości, która ich pobudza, by wziąć swe życie w swoje ręce i stawać
  się odpowiedzialnymi za misję. Ten zdrowy niepokój, który budzi się
  szczególnie w młodości, pozostaje cechą charakterystyczną każdego
  serca, które pozostaje młode, dyspozycyjne, otwarte. Prawdziwy
  wewnętrzny spokój współistnieje z tym głębokim niespełnieniem. Święty
  Augustyn powiedział: „Stworzyłeś nas bowiem, jako skierowanych ku
  Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”74.
 139. Jakiś czas temu pewien przyjaciel zapytał mnie, co widzę, gdy myślę
  o człowieku młodym. Moja odpowiedź brzmiała: „Widzę chłopca lub
  dziewczynę, którzy szukają własnej drogi, którzy nieomal unoszą się nad
  ziemią, patrzą na świat i spoglądają na horyzont oczami przepełnionymi
  nadzieją, mają plany na przyszłość, ale i złudzenia. Młody człowiek
  chodzi na dwóch nogach jak dorosły, ale w odróżnieniu od dorosłych,
  którzy stojąc, trzymają nogi koło siebie, on zawsze ma jedną wysuniętą,
  gotów ruszyć, wystartować. Zawsze kieruje się do przodu. Mówić o
  młodych to mówić o obietnicach, a zatem o radości. Młodzi mają wiele
  siły, są zdolni patrzeć z nadzieją. Młody człowiek żyje obietnicą życia, ma
  w sobie pewien stopień wytrwałości: ma dość szaleństwa, aby móc się
  łudzić, i dość zdolności, by móc się wyleczyć z rozczarowań, jakie mogą
  stąd wynikać”75.
  72 DK 65.
  73 Msza św. z młodymi Australii, Sydney (2 grudnia 1970): AAS 63 (1971), 64.
  74 Wyznania, I, 1, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992, s. 27.
  75 Bóg jest młody, Rozmowa z Thomasem Leoncinim, Kraków 2018, s. 16-17.
  48
 140. Niektórzy młodzi być może odrzucają ten etap życia, ponieważ
  chcieliby być nadal dziećmi lub chcą „nieokreślonego przedłużenia
  okresu młodzieńczego i odkładania decyzji. Lęk przed tym, co ostateczne,
  rodzi w ten sposób pewien rodzaj paraliżu decyzyjnego. Jednakże
  młodość nie może pozostać czasem w zawieszeniu: to wiek decyzji i
  właśnie na tym polega jej urok oraz jej największe zadanie. Ludzie młodzi
  podejmują decyzje w sferze zawodowej, społecznej, politycznej, a także
  inne, bardziej radykalne, które nadadzą ich życiu decydujący kształt”76.
  Podejmują również decyzje dotyczące miłości, wyboru partnera i
  możliwości posiadania pierwszych dzieci. Pogłębimy te tematy w
  ostatnich rozdziałach, poświęconych powołaniu osobistemu i jego
  rozeznaniu.
 141. Ale w marzenia, inspirujące decyzje, zawsze wymierzone jest
  „niebezpieczeństwo narzekania, rezygnacji. Zostawiamy je tym, którzy
  podążają za «boginią narzekającą» […] Jest to oszustwo: sprawia, że
  podążasz niewłaściwą drogą. Kiedy wszystko wydaje się trwać w
  bezruchu i stagnacji, kiedy niepokoją nas problemy osobiste, trudności
  społeczne nie znajdują właściwych odpowiedzi, nie jest dobrze poddawać
  się. Drogą jest Jezus: trzeba, by wszedł do naszej «łodzi» i wraz z Nim
  wypłynąć na głębię! On jest Panem! Zmienia perspektywę życia. Wiara w
  Jezusa prowadzi do nadziei, która idzie dalej, to pewność oparta nie tylko
  na naszych zaletach i zdolnościach, ale także na Słowie Bożym, na
  zaproszeniu, które pochodzi od Niego. Nie czyniąc zbytnich ludzkich
  obrachunków i nie zawracając sobie głowy sprawdzaniem, czy otaczająca
  was rzeczywistość pokrywa się z waszymi pewnikami, wypłyńcie na
  głębię, wyjdźcie z własnych ograniczeń”77.
 142. Musimy trwać na drodze marzeń. Dlatego trzeba zwracać uwagę na
  pokusę, która często płata nam figle: niepokój. Może stać się wielkim
  wrogiem, kiedy wiedzie nas do kapitulacji, gdy odkrywamy, że rezultaty
  nie przychodzą natychmiast. Najpiękniejsze marzenia zdobywa się, mając
  nadzieję, cierpliwość i determinację, rezygnując z pośpiechu.
  Jednocześnie nie wolno się zamykać z powodu niepewności i obawy przed
  ryzykiem czy popełnianiem błędów. Musimy się raczej obawiać życia
  sparaliżowanego, jak żywe trupy, sprowadzeni do istot, które nie żyją, bo
  76 DK 68.
  77 Przemówienie do młodzieży w Cagliari (22 września 2013): AAS 105 (2013), 904-905.
  49
  nie chcą ryzykować, bo nie realizują swoich przedsięwzięć, albo boją się
  popełniać błędy. Nawet jeśli się pomylisz, zawsze możesz podnieść głowę i
  zacząć od nowa, ponieważ nikt nie ma prawa ukraść ci nadziei.
 143. Młodzi, nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości, nie
  patrzcie na życie z balkonu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie
  spędzajcie całego życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smutnym
  widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowanymi autami,
  ale raczej pozwólcie, by rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje.
  Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą
  znieczuloną, i nie patrzcie na świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie
  raban! Przepędźcie paraliżujące was lęki, byście się nie stali młodymi
  mumiami. Żyjcie! Weźcie się za to, co w życiu najlepsze! Otwórzcie klatki i
  wyfruńcie! Proszę was, nie przechodźcie na przedwczesną emeryturę.
  CHĘĆ ŻYCIA I EKSPERYMENTOWANIA
 144. To nastawienie na przyszłość, o której marzymy, nie oznacza, że
  ludzie młodzi są całkowicie ukierunkowani do przodu, bo jest w nich
  jednocześnie silne pragnienie, by przeżywać chwilę obecną, by jak
  najpełniej wykorzystać możliwości, jakie oferuje im to życie. Ten świat
  jest pełen piękna! Jakże moglibyśmy gardzić darami Boga?
 145. W przeciwieństwie do tego, co myśli wielu ludzi, Pan nie chce
  osłabić tego pragnienia życia. Warto przypomnieć, czego nauczał pewien
  mędrzec Starego Testamentu: „Dziecko, stosownie do swej zamożności,
  troszcz się o siebie […]. Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego” (Syr
  14,11.14). Prawdziwy Bóg to ten, który cię kocha, chce byś był
  szczęśliwy. Dlatego właśnie w Biblii możemy znaleźć także porady
  skierowane do ludzi młodych: „Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej.
  A serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. […] Usuń
  przygnębienie ze swego serca” (Koh 11, 9-10). Ponieważ to Bóg „nam
  wszystkiego obficie udziela do użytkowania” (1 Tm 6, 17).
 146. Jakże może być wdzięczny Bogu ktoś, kto nie potrafi cieszyć się
  małymi darami każdego dnia, ktoś, kto nie potrafi zatrzymać się na
  rzeczach prostych i przyjemnych, jakie napotyka na każdym kroku?
  Ponieważ „Nie ma człowieka gorszego niż ten, który jest sknerą dla siebie
  samego” (Syr 14, 6). Nie chodzi o bycie osobą nienasyconą, która ma
  50
  obsesję na punkcie nieustannych przyjemności. Wręcz przeciwnie,
  ponieważ to uniemożliwi ci przeżywanie teraźniejszości. Chodzi o
  umiejętność otwarcia oczu i zatrzymanie się, by w pełni i z wdzięcznością
  żyć każdym małym darem życia.
 147. To oczywiste, że Słowo Boże zaprasza cię do życia teraźniejszością,
  nie tylko po to, aby przygotować jutro: „Nie martwcie się więc o jutro, bo
  jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy]
  swojej biedy” (Mt 6, 34). Nie oznacza to jednak rzucenia się w
  nieodpowiedzialną rozpustę, pozostawiającą nas pustymi i zawsze
  niezadowolonymi, ale życie w pełni chwilą obecną, wykorzystując energię
  na rzeczy dobre, kultywując braterstwo, naśladując Jezusa i doceniając
  każdą małą radość życia jako dar Bożej miłości.
 148. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, że kardynał François-
  Xavier Nguyên Van Thuân, kiedy był więziony w obozie koncentracyjnym,
  nie chciał, by jego dni składały się tylko z oczekiwania i żywienia nadziei
  na przyszłość. Postanowił: „przeżywać chwilę obecną, napełniając ją
  miłością”; a czynił to następująco: „wykorzystam zatem te okazje, które
  nadarzają się każdego dnia, żeby dokonywać zwykłych czynów w
  niezwykły sposób”78. Gdy zmagasz się, by zrealizować swoje marzenia, żyj
  w pełni dniem dzisiejszym, ofiaruj go całkowicie i napełnij każdą chwilę
  miłością. Ponieważ to prawda, że ten dzień twojej młodości może być
  zawsze ostatnim, a wtedy warto go przeżyć z całym możliwym
  pragnieniem i głębią.
 149. Dotyczy to również chwil trudnych, które należy przeżywać głęboko,
  aby udało się nauczyć ich przesłania. Jak nauczają biskupi szwajcarscy:
  „On jest tam, gdzie myśleliśmy, że nas opuścił i że nie ma już
  jakiegokolwiek zbawienia. Jest to paradoks, ale cierpienie, ciemność stały
  się dla wielu chrześcijan […] miejscem spotkania z Bogiem”79. Ponadto
  pragnienie życia i nowych doświadczeń dotyczy w szczególny sposób
  młodych dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną i
  sensoryczną. Nawet jeśli nie zawsze są oni w stanie przeżywać te same
  doświadczenia co ich rówieśnicy, mają zaskakujące, niewyobrażalne
  78 Pięć chlebów i dwie ryby. Radosne świadectwo wiary z więziennego cierpienia,
  Katowice 2006, s. 18.
  79 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES, Prendre le temps: pour toi, pour moi, pour
  nous, (2 lutego 2018).
  51
  możliwości, które czasami wyrastają ponad przeciętność. Pan Jezus
  napełnia ich innymi darami, które wspólnota powinna docenić, aby mogli
  odkryć Jego plan miłości dla każdego z nich.
  W PRZYJAŹNI Z CHRYSTUSEM
 150. Nieważne, ile byś żył i doświadczył – nie dotrzesz do głębi młodości,
  nie poznasz prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego
  dnia wielkiego Przyjaciela, jeśli nie będziesz przeżywał przyjaźni z
  Jezusem.
 151. Przyjaźń jest darem życia i darem Boga. Poprzez przyjaciół Pan nas
  oczyszcza i sprawia nasze dojrzewanie. Jednocześnie wierni przyjaciele,
  którzy są u naszego boku w chwilach trudnych, są odbiciem miłości
  Pana, Jego pocieszenia i Jego miłującej obecności. Posiadanie przyjaciół
  uczy nas otwierania się, zrozumienia, zatroszczenia się o innych, wyjścia
  z naszej wygody i izolacji, dzielenia życia z innymi. Dlatego „za wiernego
  przyjaciela nie ma odpłaty” (Syr 6, 15).
 152. Przyjaźń nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną,
  wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia,
  która sprawia, że czujemy się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością
  hojną, która wiedzie nas do starania się o dobro przyjaciela. Chociaż
  przyjaciele mogą się bardzo między sobą różnić, to zawsze są pewne
  rzeczy wspólne, które sprawiają, iż czują się blisko, istnieje zażyłość
  dzielona ze szczerością i zaufaniem.
 153. Przyjaźń jest tak ważna, że sam Jezus przedstawia się jako
  przyjaciel: „Już was nie nazywam sługami, […] ale nazwałem was
  przyjaciółmi” (J 15, 15). Ze względu na łaskę, którą nam daje, jesteśmy
  tak bardzo wywyższeni, że doprawdy jesteśmy Jego przyjaciółmi. Możemy
  Go kochać tą samą miłością, którą On w nas wlewa, rozszerzając Jego
  miłość na innych, w nadziei, że oni również znajdą swoje miejsce we
  wspólnocie przyjaźni założonej przez Jezusa Chrystusa80. I chociaż był
  On w pełni szczęśliwy jako zmartwychwstały, można być wobec Niego
  wielkodusznym, pomagając budować Jego królestwo na tym świecie,
  będąc Jego narzędziami, aby nieść Jego orędzie i światło dla innych (por.
  80 Por. ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae II-II, q. 23, art. 1.
  52
  J 15, 16). Uczniowie usłyszeli wezwanie Jezusa do przyjaźni z Nim. Było
  to zaproszenie, które ich nie zmuszało, ale było delikatną propozycją dla
  ich wolności: „Chodźcie, a zobaczycie” – powiedział im, a oni „poszli i
  zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1, 39). Po tym
  spotkaniu, bliskim i nieoczekiwanym, opuścili wszystko i poszli z Nim.
 154. Przyjaźń z Jezusem jest nierozerwalna. Nigdy nie odejdzie, choć
  czasami zdaje się milczeć. Kiedy Go potrzebujemy, pozwala się nam
  znaleźć (por. Jr 24, 14) i jest po naszej stronie, dokądkolwiek pójdziemy
  (por. Joz 1, 9). Ponieważ On nigdy nie łamie przymierza. Prosi, abyśmy
  Go nie opuszczali: „Trwajcie we Mnie” (J 15, 4). Ale jeśli się oddalimy: „On
  wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie” (2 Tm 2, 13).
 155. Z przyjacielem rozmawiamy, dzielimy się najtajniejszymi sprawami.
  Także z Jezusem rozmawiamy. Modlitwa to wyzwanie i przygoda. I to jaka
  przygoda! Pozwala nam poznać Go coraz to lepiej, wejść w jego głębię i
  wzrastać w coraz silniejszej jedności. Modlitwa pozwala nam powiedzieć
  Mu wszystko, co dzieje się z nami, i ufnie trwać w Jego ramionach, a
  jednocześnie obdarowuje nas cennymi chwilami bliskości i miłości, w
  których Jezus wlewa w nas swoje życie. Modląc się, „zaczynamy grę” dla
  Niego, robimy mu miejsce, „aby On mógł działać, by mógł wejść i by mógł
  zwyciężyć”81.
 156. W ten sposób możliwe jest doświadczenie stałej jedności z Nim,
  które przewyższa to wszystko, co możemy przeżyć z innymi osobami:
  „teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Nie
  pozbawiaj swej młodości tej przyjaźni. Możesz odczuć Jego obecność u
  twego boku nie tylko, gdy się modlisz. Poznasz, że w każdej chwili idzie z
  tobą. Staraj się to odkryć, a przeżyjesz piękne doświadczenie wiedząc, że
  zawsze ci towarzyszy. Tego właśnie doświadczyli uczniowie w Emaus,
  kiedy Jezus, podczas drogi, gdy zagubieni szli i rozmawiali ze sobą, stał
  się obecny i „szedł z nimi” (Łk 24, 15). Pewien święty powiedział, że
  „chrześcijaństwo nie jest zbiorem prawd, w które trzeba uwierzyć;
  zbiorem praw, których należy przestrzegać, nie jest zbiorem zakazów. To
  81 Przemówienie do wolontariuszy XXXIV Światowego Dnia Młodzieży w Panamie (27
  stycznia 2019): L’Osservatore Romano, 28-29 stycznia 2019, 11.
  53
  byłoby odrażające. Chrześcijaństwo to Osoba, która mnie tak bardzo
  umiłowała, że domaga się mojej miłości. Chrześcijaństwo to Chrystus”82.
 157. Jezus może zjednoczyć wszystkich młodych Kościoła w jednym
  wspólnym marzeniu: „marzeniu wspaniałym, marzeniu zdolnym do
  zaangażowania wszystkich. Marzeniu, dla którego Jezus oddał swoje
  życie na krzyżu, a Duch Święty zstąpił i naznaczył je ogniem w dniu
  Pięćdziesiątnicy w sercu każdego mężczyzny i kobiety, w sercu każdego
  […] w oczekiwaniu, że znajdzie miejsce, by się rozwijać i wzrastać.
  Marzenie to nazywa się Jezus, jest zasiane przez Ojca: Bóg, tak jak On,
  jak Ojciec, posłany przez Ojca z ufnością, że będzie wzrastać i żyć w
  każdym sercu. Jest to marzenie konkretne, które jest Osobą, które płynie
  w naszych żyłach, wstrząsa sercem i sprawia, że tańczy”83.
  WZROST I DOJRZEWANIE
 158. Wielu młodych ludzi dba o swoje ciało, starając się rozwijać siłę
  fizyczną lub wygląd zewnętrzny. Inni martwią się o rozwijanie swoich
  umiejętności i wiedzy, dzięki czemu czują się pewniej. Niektórzy mierzą
  wyżej, starają się bardziej angażować i troszczą się o rozwój duchowy.
  Święty Jan oświadczył: „napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że
  nauka Boża trwa w was” (1 J 2, 14). Poszukiwanie Pana, strzeżenie Jego
  słowa, staranie, by odpowiedzieć na nie swoim życiem, wzrastanie w
  cnotach czyni serca młodych silnymi. W tym celu trzeba utrzymywać
  więź z Jezusem, dostosować się do Niego, bo nie będziesz wzrastał w
  szczęściu i świętości jedynie o własnych siłach i własnych myślach. Tak,
  jak się martwisz, żeby nie stracić połączenia z Internetem, upewnij się,
  czy aktywne jest twoje połączenie z Panem, a to oznacza nieprzerywanie
  dialogu, słuchanie Go, opowiedzenie Mu o swoich sprawach, a kiedy nie
  82 ŚW. ÓSCAR ROMERO, Homilia (6 listopada 1977): Su piensamiento, I-II, San Salvador
  2000, 312.
  83 Por. Przemówienie podczas ceremonii powitania i otwarcia XXXIV Światowego Dnia
  Młodzieży w Panamie (24 stycznia 2019), 12: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n.
  2 (410)/2019, s. 18.
  54
  masz wyraźnych pomysłów, co należy uczynić, zapytaj: „Co Jezus
  zrobiłby na moim miejscu?”84.
 159. Mam nadzieję, że potrafisz tak bardzo cenić siebie, traktować na tyle
  poważnie, by starać się o swój rozwój duchowy. Oprócz typowego dla
  młodości entuzjazmu istnieje także piękno zabiegania o „sprawiedliwość,
  wiarę, miłość, pokój” (2 Tm 2, 22). Nie oznacza to utraty spontaniczności,
  świeżości, entuzjazmu, czułości. Bycie dorosłym nie oznacza rezygnacji z
  najlepszych wartości tego etapu życia. W przeciwnym razie Pan może
  pewnego dnia ci wyrzucić: „Pamiętam wierność twej młodości, miłość
  twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, po ziemi, której
  nikt nie obsiewa” (Jr 2, 2).
 160. Z drugiej strony także człowiek dorosły musi dojrzewać, nie tracąc
  wartości okresu młodzieńczego. Każda faza życia jest bowiem nieustanną
  łaską, ma w sobie wartość, która nie powinna przeminąć. Dobrze
  przeżyta młodość pozostaje wewnętrznym doświadczeniem, a w życiu
  dorosłym zostaje przyswojona, pogłębiona i nadal wydaje swoje owoce. O
  ile dla człowieka młodego typowe jest pociągnięcie przez nieskończoność,
  która się otwiera i zaczyna85, to zagrożeniem życia dorosłego, z jego
  pewnikami i wygodami, jest pomijanie coraz bardziej tej perspektywy i
  utracenie tej wartości, typowej dla okresu młodzieńczego. Tymczasem
  powinno mieć miejsce coś innego: dojrzewanie, rozwój i zorganizowanie
  swego życia, bez utraty tego pociągnięcia, tej szerokiej otwartości, tej
  fascynacji ową rzeczywistością, która jest zawsze czymś więcej. W każdej
  chwili życia możemy odnowić i rozwijać młodość. Kiedy rozpoczynałem
  moją posługę jako papież, Pan poszerzył moje horyzonty i dał mi
  odnowioną młodość. To samo może się stać z wieloletnim małżeństwem
  lub z mnichem żyjącym w swym klasztorze. Są pewne sprawy, które
  trzeba „ustatkować” z biegiem lat, ale to dojrzewanie może współistnieć z
  ogniem, który się odnawia, z sercem zawsze młodym.
 161. Rozwój oznacza zachowanie i pielęgnowanie rzeczy najcenniejszych,
  jakimi obdarowuje cię młodość, ale jednocześnie oznacza otwartość i
  oczyszczanie tego, co nie jest dobre oraz przyjmowanie nowych darów od
  84 Por. Spotkanie z młodymi w Sanktuarium Narodowym Maipú, Santiago de Chile (17
  stycznia 2018): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2 (400)/2018, s. 17.
  85 Por. ROMANO GUARDINI, Le età della vita, w: Opera omnia IV, 1, Morcelliana,
  Brescia, 2015, 209.
  55
  Boga, który cię wzywa do rozwijania tego, co wartościowe. Czasami
  kompleksy niższości mogą doprowadzić do tego, że nie chcesz dostrzec
  swoich słabości i niedociągnięć, i w ten sposób możesz zamknąć się na
  rozwój i dojrzewanie. Raczej daj się miłować Bogu, który cię kocha takim,
  jakim jesteś, ceni cię i szanuje, ale daje ci także zawsze więcej: więcej
  przyjaźni z Nim, więcej żarliwości na modlitwie, większe pragnienie Jego
  słowa, większe pragnienie przyjmowania Chrystusa w Eucharystii,
  większą chęć życia Jego Ewangelią, więcej siły wewnętrznej, więcej
  pokoju i duchowej radości.
 162. Przypominam ci jednak także, iż nie będziesz świętym i spełnionym,
  kopiując innych. Nawet naśladowanie świętych nie oznacza kopiowania
  ich sposobu bycia i przeżywania świętości: „Istnieją świadectwa
  przydatne, by nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że
  próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze oddalić od
  wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan”86. Musisz
  odkryć, kim jesteś, i rozwinąć swój własny sposób bycia świętym,
  niezależnie od tego, co mówią i myślą inni. Stawać się świętym to stawać
  się pełniej sobą, być tym, co Bóg zechciał wymarzyć i stworzyć, a nie
  kserokopią. Twoje życie powinno być proroczym bodźcem, który byłby
  natchnieniem dla innych, pozostawiającym ślad w tym świecie, ten
  wyjątkowy znak, który tylko ty możesz zostawić. Natomiast, jeśli będziesz
  kopiował, pozbawisz tej ziemi, a także nieba, tego, czego nikt oprócz
  ciebie nie może zaofiarować. Pamiętam, że święty Jan od Krzyża, w swojej
  Pieśni duchowej pisał, iż każdy powinien skorzystać z jego rad
  duchowych „według pragnienia i stanu swej duszy”87, ponieważ sam Bóg
  chciał okazać swoją łaskę „jednym w ten sposób, drugim w inny”88.
  DROGI BRATERSTWA
 163. Twój rozwój duchowy wyraża się przede wszystkim przez wzrastanie
  w miłości braterskiej, wielkodusznej, miłosiernej. Święty Paweł wyraził to
  następującymi słowami: „Pan niech […] spotęguje miłość waszą
  86 Adhort. apost. Gaudete et exsultate (19 marca 2018), 11.
  87 Pieśń duchowa, Prolog 2, Poznań 2000, s. 25.
  88 Tamże, 14-15, 2, s. 125.
  56
  nawzajem do siebie i do wszystkich” (1 Tes 3, 12). Obyś mógł żyć coraz
  bardziej w tej „ekstazie”, która polega na wyjściu z własnych ograniczeń,
  aby szukać dobra innych, aż po oddanie swego życia.
 164. Jeśli spotkanie z Bogiem nazywa się „ekstazą”, to dlatego, że
  wydobywa nas z naszych ograniczeń i uwzniośla, urzeka miłością i
  pięknem Boga. Ale możemy też być wyrwani ze swego świata, by
  rozpoznać piękno ukryte w każdym człowieku, jego godność, jego
  wspaniałość jako obrazu Boga i dziecka Bożego. Duch Święty chce nas
  pobudzić do wyjścia z naszego świata, wzięcia w ramiona innych z
  miłością i starania się o ich dobro. Z tego względu zawsze lepiej
  przeżywać wiarę razem i wyrażać naszą miłość w życiu wspólnotowym,
  dzieląc z innymi młodymi nasze uczucia, czas, wiarę i nasze niepokoje.
  Kościół oferuje wiele różnych przestrzeni, by przeżywać wiarę we
  wspólnocie, ponieważ razem wszystko jest łatwiejsze.
 165. Doznane rany mogą cię przywieść do pokusy izolacji, zamknięcia się
  w sobie, nagromadzenia urazów, ale nigdy nie rezygnuj ze słuchania
  Bożego wezwania do przebaczenia. Jak słusznie uczyli biskupi Rwandy:
  „Pojednanie z drugim wymaga najpierw odkrycia w nim wspaniałości
  obrazu Boga. […] W tej perspektywie zasadnicze znaczenie ma
  odróżnienie grzesznika od jego grzechu i jego przewinienia, aby osiągnąć
  prawdziwe pojednanie. Oznacza to, że nienawidzisz zła, które wyrządza ci
  drugi, ale nadal go kochasz, ponieważ uznajesz jego słabość i widzisz w
  nim obraz Boga”89.
 166. Niekiedy cała energia, marzenia i entuzjazm młodości są osłabione
  przez pokusę zamknięcia się w naszych problemach, zranionych
  uczuciach, narzekaniach i wygodach. Nie pozwól, aby ci się to
  przydarzyło, bo staniesz się przedwcześnie wewnętrznie stary. Każdy wiek
  ma swoje piękno, a młodości nie może zabraknąć utopii wspólnotowej,
  zdolności wspólnego marzenia, wielkich perspektyw, na które
  spoglądamy razem.
 167. Bóg kocha radość ludzi młodych i zachęca ich przede wszystkim do
  tej radości życia, jaką przeżywa się we wspólnocie braterskiej, do tej
  89 CONFERENCE EPISCOPAL DU RWANDA, Lettre des eveques catholiques aux fideles
  pendant l’année speciale de la reconciliation au Rwanda, Kigali (18 stycznia 2018),
  17.
  57
  doskonalszej rozkoszy osób potrafiących dzielić się z innymi, bo „Więcej
  szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35) i „radosnego dawcę
  miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7). Miłość braterska pomnaża naszą zdolność do
  radości, ponieważ sprawia, że jesteśmy zdolni cieszyć się z dobra innych:
  „Weselcie się z tymi, którzy się weselą” (Rz 12, 15). Niech spontaniczność
  i rozmach twej młodości przekształcają się coraz bardziej w
  spontaniczność miłości braterskiej, w świeżość, która sprawia, że zawsze
  reagujemy przebaczeniem, z wielkodusznością, pragnąc budować
  wspólnotę. Afrykańskie przysłowie mówi: „Jeśli chcesz chodzić szybko,
  idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, chodź z innymi”. Nie pozwólmy, by
  skradziono nam braterstwo.
  MŁODZI ZAANGAŻOWANI
 168. To prawda, że niekiedy w świecie tak pełnym przemocy i egoizmu
  ludzie młodzi mogą być narażeni na ryzyko zamknięcia się w małych
  grupach, pozbawiając się w ten sposób wyzwań życia w społeczeństwie, w
  szerokim świecie, stawiającym wyzwania i wiele potrzeb. Czują, że
  przeżywają braterską miłość, ale być może ich grupa stała się jedynie
  przedłużeniem ich własnego „ja”. Pogłębia się to, gdy powołanie świeckich
  jest pojmowane jedynie jako posługa w obrębie Kościoła (lektorzy, akolici,
  katecheci…), zapominając, że powołaniem świeckich jest przede
  wszystkim miłość społeczna i miłość polityczna: jest to konkretne
  zaangażowanie, wychodzące z wiary, na rzecz budowy nowego
  społeczeństwa, by żyć pośród świata i społeczeństwa, aby ewangelizować
  jego różne instancje, by wzrastały pokój, współistnienie, sprawiedliwość,
  prawa człowieka, miłosierdzie, a tym samym poszerzało się królestwo
  Boże na świecie.
 169. Proponuję młodym, aby wychodzili poza grupy przyjaciół i budowali
  „przyjaźń społeczną, poszukiwali dobra wspólnego. Wrogość społeczna
  niszczy. Rodzina ulega zniszczeniu przez wrogość. Kraj jest niszczony
  przez wrogość. Świat jest niszczony przez wrogość. Zaś największą
  wrogością jest wojna. W dzisiejszych czasach widzimy, że świat jest
  niszczony przez wojnę. Bo nie potrafią usiąść i porozmawiać. […] Bądźcie
  zdolni do tworzenia przyjaźni społecznej”90. Nie jest to łatwe, zawsze
  90 Pozdrowienie młodych w Ośrodku Kulturalnym im. Ks. Félixa Vareli, Hawana (20
  września 2015): L’Osservatore Romano, 21-22 września 2015, 6.
  58
  trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba negocjować, ale jeśli to czynimy,
  myśląc o dobru wszystkich, to możemy urzeczywistnić wspaniałe
  doświadczenie odłożenia różnic na bok, aby razem walczyć w tym samym
  celu. Jeśli uda nam się znaleźć wspólną płaszczyznę pośród wielu
  rozbieżności, to w tym żmudnym, a niekiedy męczącym trudzie tworzenia
  mostów, budowania pokoju, który byłby korzystny dla wszystkich,
  zawarty jest cud kultury spotkania. A ludzie młodzi mogą mieć odwagę,
  by przeżywać go z pasją.
 170. Synod potwierdził, że „szczególną cechą dzisiejszej młodzieży jest
  zaangażowanie społeczne, chociaż przybiera ono inne formy niż w
  pokoleniach poprzednich. Obok niektórych osób obojętnych religijnie,
  wielu innych gotowych jest zaangażować się w inicjatywy wolontariatu,
  aktywną postawę obywatelską i solidarność społeczną. Trzeba im
  towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i
  kreatywność młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności.
  Zaangażowanie społeczne i bezpośredni kontakt z ubogimi pozostają
  fundamentalną okazją do odkrywania lub pogłębiania wiary i
  rozeznawania swojego powołania. […] Dostrzeżono również gotowość
  zaangażowania politycznego na rzecz budowy dobra wspólnego”91.
 171. Dzisiaj, dzięki Bogu, grupy młodzieżowe w parafiach, szkołach,
  ruchy i grupy studenckie zazwyczaj udają się, by towarzyszyć osobom
  starszym i chorym, lub żeby odwiedzić slumsy, czy też wspólnie idą
  pomagać ubogim podczas tak zwanych „nocy miłosierdzia”. Często
  dostrzegają, że w tych działaniach więcej otrzymują, niż dają, bo wiele się
  uczą i dojrzewają, kiedy odważą się nawiązać kontakt z cierpieniem
  innych. Ponadto w ubogich jest ukryta mądrość, a oni, za pomocą
  prostych słów, mogą nam pomóc w odkrywaniu wartości, których nie
  widzimy.
 172. Inni młodzi ludzie uczestniczą w programach społecznych, mających
  na celu budowę domów dla bezdomnych, rekultywacji obszarów
  zanieczyszczonych lub zbiórce pomocy dla najbardziej potrzebujących.
  Dobrze byłoby, gdyby ta energia społeczna była wykorzystywana nie tylko
  do działań sporadycznych, ale w sposób stały, z jasnymi celami i dobrą
  organizacją, która pomogłaby w przeprowadzaniu działalności w sposób
  ciągły i bardziej skuteczny. Studenci mogą się zorganizować
  91 DK 46.
  59
  interdyscyplinarnie, aby wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania
  problemów społecznych, a w wypełnianiu tego zadania mogą ściśle
  współpracować z młodymi ludźmi z innych Kościołów lub innych religii.
 173. Podobnie jak miało to miejsce w cudzie Jezusa, chleby i ryby
  młodych mogą się rozmnażać (por. J 6, 4-13). Tak jak w przypowieści,
  małe ziarna młodych stają się drzewem i plonem (por. Mt 13, 23.31-32).
  Wszystko to pochodzi z żywego źródła Eucharystii, w której przeistoczony
  jest nasz chleb i wino, by dać nam życie wieczne. Młodym ludziom
  powierzone jest ogromne i trudne zadanie. Z wiarą w
  Zmartwychwstałego, mogą się z nim zmierzyć z kreatywnością i nadzieją,
  zawsze stając w postawie służby, podobnie jak słudzy podczas wesela w
  Kanie, zdumieni współpracownicy pierwszego znaku Jezusa, którzy
  posłuchali polecenia Jego Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
  powie” (J 2, 5). Miłosierdzie, kreatywność i nadzieja sprawiają, że życie
  wzrasta.
 174. Chcę was zachęcić do podjęcia tego zaangażowania, ponieważ wiem,
  że „twoje serce, młode serce pragnie budować lepszy świat. Śledzę
  wiadomości ze świata i widzę, że bardzo wielu młodych w wielu częściach
  świata wyszło na ulice, żeby wyrazić pragnienie cywilizacji bardziej
  sprawiedliwej i braterskiej. Młodzi na ulicach. Są to młodzi, którzy chcą
  być twórcami przemian! Proszę was, nie pozwólcie, aby inni byli twórcami
  przemian! Wy jesteście tymi, którzy mają przyszłość! Przez was przyszłość
  wkracza w świat. Proszę was, abyście byli twórcami tych przemian. Nie
  przestawajcie pokonywać apatii, ofiarując chrześcijańską odpowiedź na
  niepokoje społeczne i polityczne, jakie pojawiają się w różnych częściach
  świata. Proszę was, abyście byli budowniczymi świata, byście podjęli
  pracę na rzecz lepszego świata. Droga młodzieży, proszę was: nie patrzcie
  na życie «z balkonu», zaangażujcie się w nie – Jezus nie stał na balkonie,
  zanurzył się w życiu – nie patrzcie na życie «z balkonu», zanurzcie się w
  nim, jak to uczynił Jezus”92. Ale przede wszystkim, w ten czy inny
  sposób, walczcie o dobro wspólne, bądźcie sługami ubogich, bądźcie
  czynnymi uczestnikami rewolucji miłości i służby, zdolnymi do
  przeciwstawienia się patologiom konsumpcyjnego i płytkiego
  indywidualizmu.
  92 Przemówienie podczas czuwania w ramach XXVIII Światowego Dnia Młodzieży, Rio de
  Janeiro (27 lipca 2013), AAS 105 (2013), 663; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n.
  8-9 (355)/2013, s. 16.
  60
  ODWAŻNI MISJONARZE
 175. Ludzie młodzi, będąc zakochani w Chrystusie, są wezwani do
  świadczenia Ewangelii wszędzie poprzez swoje życie. Święty Albert
  Hurtado powiedział, że „bycie apostołami nie oznacza noszenia odznaki w
  butonierce kurtki. Nie oznacza mówienia o prawdzie, lecz życie nią,
  zatroszczenie się o nią, przemienienie się w Chrystusa. Bycie apostołem
  nie polega na noszeniu pochodni w ręku, posiadaniu światła, ale na
  byciu światłem […]. Ewangelia […] jest nie tyle wykładem, ile przykładem.
  Orędziem przekształconym w konkretne życie”93.
 176. Wartość świadectwa nie oznacza, że trzeba uciszyć słowo. Dlaczego
  nie mówić o Jezusie, dlaczego nie opowiadać innym, że daje nam siłę do
  życia, że dobrze jest z Nim rozmawiać, że dobrze jest rozważać Jego
  słowa? Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wciągnął was w dzielenie się tylko
  rzeczami złymi lub płytkimi. Bądźcie zdolni, by iść pod prąd, i umiejcie
  dzielić się Jezusem, przekazywać wiarę, którą On wam dał. Życzę wam,
  abyście poczuli w sercu ten sam nieodparty impuls, który pobudzał
  świętego Pawła, kiedy mówił: „Biada mi […], gdybym nie głosił Ewangelii”
  (1 Kor 9, 16).
 177. „Dokąd nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła
  nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych.
  Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci,
  bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść
  Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do
  tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan
  poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego
  miłosierdzia i Jego miłości”94. I zaprasza nas, abyśmy, nie lękając się,
  poszli z misyjnym przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim
  jesteśmy: w gronie sąsiadów, na studiach, uprawiając sport, wychodząc z
  przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy, bo zawsze
  93 Ustedes son la luz del mundo, Discurso en el Cerro San Cristóbal, Chile, 1940, en:
  https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-2/).
  94 Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XXVIII Światowego Dnia Młodzieży, Rio de
  Janeiro (27 lipca 2013), AAS 105 (2013), 665; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n.
  8-9 (355)/2013, s. 17.
  61
  dobre i wskazane jest dzielenie z innymi radości Ewangelii. W ten właśnie
  sposób Pan staje się bliskim wobec wszystkich. I chce, abyście wy,
  młodzi, byli Jego narzędziami, by promieniować światłem i nadzieją, bo
  chce liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm.
 178. Nie można oczekiwać, że misja będzie łatwa i wygodna. Niektórzy
  młodzi ludzie oddali życie, byleby nie wstrzymać swojego impulsu
  misyjnego. Biskupi z Korei wyrazili się w następujący sposób: „Ufamy, że
  możemy być ziarnami pszenicy i narzędziami dla zbawienia ludzkości,
  idąc za przykładem męczenników. Chociaż nasza wiara jest tak mała jak
  ziarnko gorczycy, Bóg da jej wzrost i użyje jako narzędzia dla swego
  dzieła zbawienia”95. Przyjaciele, nie czekajcie do jutra, aby
  współpracować w przemienianiu świata swoją energią, śmiałością i
  kreatywnością. Wasze życie nie jest „w międzyczasie”. Jesteście teraz
  Boga, który chce, byście wydawali owoce96. Albowiem „dając –
  otrzymujemy”97, a najlepszym sposobem na przygotowanie dobrej
  przyszłości jest dobre przeżywanie teraźniejszości z poświęceniem i
  wspaniałomyślnością.
  95 CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF KOREA, Pastoral Letter on the Occasion of the 150th Anniversary
  of the Martyrdom during the Byeong-in Persecution (30 marca 2016).
  96 Por. Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XXXIV Światowego Dnia Młodzieży w
  Panamie (27 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, n. 2 (410)/2019, s. 32.
  97 Modlitwa „Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju” przypisywana św.
  Franciszkowi z Asyżu.
  62
  ROZDZIAŁ SZÓSTY
  MŁODZI ZAKORZENIENI
 179. Czasami widziałem młode, piękne drzewa, wznoszące swe gałęzie ku
  niebu, stale dążąc wyżej, i zdawały się być pieśnią nadziei. Później, po
  burzy opadły bez życia. Nie miały bowiem silnych korzeni, rozpościerały
  swe gałęzie, nie zapuszczając w glebie głębokich korzeni, i tak uległy
  atakom przyrody. Dlatego bardzo mnie boli, że niektórzy proponują
  młodym ludziom budowanie przyszłości bez korzeni, jakby świat zaczął
  się w tej chwili. Ponieważ „nie jest możliwe, aby człowiek się rozwinął,
  jeśli nie ma silnych korzeni, które pomagają stać mocno na nogach i
  trzymać się ziemi. Łatwo jest «latać», gdy nie ma nic, czego można by się
  uchwycić, gdzie się zakotwiczyć”98.
  NIECH CIĘ NIE ODERWĄ OD ZIEMI
 180. Nie jest to kwestia drugorzędna i sądzę, że należy poświęcić jej
  krótki rozdział. Jej zrozumienie pozwala nam odróżnić radość młodości
  od jej fałszywego kultu, którego niektórzy używają do uwodzenia ludzi
  młodych i wykorzystywania ich do swoich celów.
 181. Pomyślcie o tym: jeśli jakaś osoba składa wam propozycję i mówi,
  byście pomijali historię, czy nie doceniali doświadczenia osób starszych,
  pogardzali wszystkim, co minione, a patrzyli jedynie w przyszłość, którą
  ona wam oferuje, czyż nie jest to łatwy sposób pozyskania was dla jej
  propozycji, abyście robili tylko to, co ona wam mówi? Ta osoba
  potrzebuje, byście byli puści, wykorzenieni, nieufni wobec wszystkiego,
  abyście ufali jedynie jej obietnicom i podporządkowali się jej planom. Tak
  działają ideologie różnych kolorów, które niszczą (lub dekonstruują)
  98 Przemówienie podczas czuwania z młodymi XXXIV Światowego Dnia Młodzieży w
  Panamie (26 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2 (408)/2019, s.
  28.
  63
  wszystko, co inne, i w ten sposób mogą panować bez oporów. Potrzebują
  do tego ludzi młodych, którzy gardzą historią, odrzucają bogactwo
  duchowe i ludzkie, przekazywane przez pokolenia, którzy pomijają
  wszystko, co ich poprzedziło.
 182. Jednocześnie manipulatorzy używają innego atutu: adorowania
  młodości, tak jakby wszystko, co nie jest młode, stawało się obrzydliwe i
  przestarzałe. Symbolem tego nowego kultu staje się młode ciało, a
  następnie wszystko, co ma związek z tym ciałem, jest ubóstwione i
  pożądane bez ograniczeń, zaś to, co nie jest młode, traktowane jest z
  pogardą. Ale ta broń w pierwszej kolejności doprowadza do poniżania
  ludzi młodych, ogołacając ich z prawdziwych wartości, wykorzystując ich
  dla zyskania korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych.
 183. Drodzy młodzi, nie pozwalajcie, żeby wykorzystywano waszą
  młodość do promowania płytkiego życia, które myli piękno z pozorami.
  Natomiast umiejcie dostrzec, że istnieje piękno w człowieku pracującym,
  który wraca do domu brudny i w nieładzie, ale z radością, że zapracował
  na chleb dla swoich dzieci. Istnieje niezwykłe piękno w jedności rodziny
  zgromadzonej przy stole i przy chlebie hojnie dzielonym, nawet jeśli ten
  stół jest bardzo ubogi. Istnieje piękno w rozczochranej i już niemłodej
  żonie, która stale ponad siły i zdrowie troszczy się o chorego męża.
  Istnieje piękno w wierności małżonków, którzy, chociaż dawno już minął
  miodowy miesiąc, kochają się nawzajem w jesieni życia, w tych
  staruszkach, którzy idą, trzymając się za rękę. Niezależnie od wszelkich
  aspektów zewnętrznych czy aktualnych mód istnieje piękno w każdym
  mężczyźnie i kobiecie, którzy z miłością żyją swoim powołaniem
  osobistym, bezinteresownie służąc wspólnocie, swej ojczyźnie,
  wielkodusznie pracując na rzecz szczęścia rodziny, angażując się w
  żmudne, anonimowe i bezinteresowne dzieło przywracania przyjaźni
  społecznej. Odkrywać, ukazywać i podkreślać to piękno, które
  przypomina Chrystusa na krzyżu, znaczy kłaść fundamenty prawdziwej
  solidarności społecznej i kultury spotkania.
 184. Wraz ze strategiami fałszywego kultu młodości i wyglądu, jest dziś
  krzewiona duchowość bez Boga, uczuciowość bez wspólnoty i bez
  zaangażowania na rzecz osób cierpiących, lęk przed ubogimi
  postrzeganymi jako istoty niebezpieczne, a także seria ofert
  domagających się, byście uwierzyli w rajską przyszłość, która zawsze
  będzie odkładana na później. Nie chcę wam tego proponować i z całą
  64
  miłością pragnę was przestrzec, abyście nie pozwolili opanować się przez
  tę ideologię, która nie uczyni was młodszymi, ale zamieni was w
  niewolników. Proponuję wam inną drogę, opartą na wolności,
  entuzjazmie, kreatywności, nowych horyzontach, ale jednocześnie
  kultywując te korzenie, które zasilają i podtrzymują.
 185. W tym względzie pragnę zauważyć, że „wielu ojców synodalnych
  pochodzących spoza kultury zachodniej wskazuje, że w ich krajach
  globalizacja wiąże się z autentycznymi formami kolonizacji kulturowej,
  które wykorzeniają młodych z przynależności kulturowych i religijnych, z
  których pochodzą. Konieczne jest zaangażowanie Kościoła, aby
  towarzyszył im w tych zmianach, tak by nie zatracili najcenniejszych
  cech swojej tożsamości”99.
 186. Obserwujemy dziś tendencję do „homogenizacji” młodzieży, do
  niwelowania różnic właściwych dla miejsca ich pochodzenia i do
  zamieniana w istoty z seryjnej produkcji, którymi można manipulować.
  Powoduje to zniszczenie kulturowe, które jest tak samo groźne, jak
  zanikanie gatunków zwierząt i roślin100. Dlatego w przesłaniu na
  spotkanie rdzennej młodzieży zgromadzonej w Panamie zachęcałem ją,
  aby „podjęła korzenie, gdyż z korzeni pochodzi siła, która sprawi ich
  wzrost, rozkwit i owocowanie”101.
  TWOJE RELACJE Z OSOBAMI STARSZYMI
 187. Na Synodzie stwierdzono, że „młodzi ludzie są ukierunkowani na
  przyszłość, podchodząc do życia z energią i dynamizmem. Ale […]
  czasami mają skłonność, by nie za bardzo przywiązywać wagę do pamięci
  o przeszłości, z której pochodzą, a zwłaszcza o wielu darach
  przekazywanych im przez ich rodziców, dziadków i dziedzictwo kulturowe
  społeczeństwa, w którym żyją. Pomaganie ludziom młodym w odkrywaniu
  żywego bogactwa przeszłości, upamiętniając je i posługując się nim dla
  99 DK 14.
  100 Por. Enc. Laudato si’ (24 maja 2015), 145: AAS 107 (2015), 906.
  101 Wideoprzesłanie na Światowe Spotkanie Młodzieży Ludów Rdzennych w Panamie
  (17-21 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, 19 stycznia 2019, 8.
  65
  swoich wyborów i możliwości, jest prawdziwym aktem miłości wobec nich
  w celu ich rozwoju i wyborów, do podjęcia których są powołani”102.
 188. Słowo Boże zaleca, by nie tracić kontaktu z osobami starszymi, by
  podjąć ich doświadczenia: „Stań na zgromadzeniu starszych: a [jeśli] kto
  jest mądry, przyłącz się do niego! […] Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już
  od wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi drzwi
  jego!” (Syr 6, 34.36). W każdym razie długie lata, jakie przeżyli, i to
  wszystko, co im się w życiu przydarzyło, powinno prowadzić nas do
  patrzenia na nich z szacunkiem: „Przed siwizną wstaniesz” (Kpł 19, 32).
  Ponieważ „rozmach jest chlubą człowieka, ozdobą starców włos siwy” (Prz
  20, 29).
 189. Biblia nas wzywa: „Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź swą
  matką, bo jest staruszką” (Prz 23, 22). Przykazanie czczenia ojca i matki
  „jest to pierwsze przykazanie z obietnicą” (Ef 6, 2; por. Wj 20, 12; Pwt 5,
  16; Kpł 19, 3), a obietnica brzmi: „aby ci było dobrze i abyś długo żył na
  ziemi” (Ef 6, 3).
 190. Nie znaczy to, że musisz się zgodzić ze wszystkim, co mówią, czy też
  zaaprobować wszystkie ich działania. Człowiek młody zawsze powinien
  mieć ducha krytycznego. Święty Bazyli Wielki, odnosząc się do
  starożytnych autorów greckich, zalecał młodym, aby ich szanowali, ale
  przyjmowali tylko dobro, którego mogą ich nauczyć103. Chodzi tylko o
  bycie otwartym i podjęcie mądrości, która jest przekazywana z pokolenia
  na pokolenie, a która może współistnieć z jakimiś ludzkimi biedami i nie
  powinna zaniknąć w obliczu nowości konsumpcji i rynku.
 191. Światu nigdy nie służyło, ani nie będzie służyło, zerwanie więzi
  między pokoleniami. Jest to łabędzi śpiew przyszłości bez korzeni, bez
  zakorzenienia. Jest to kłamstwo, które chciałoby, byś uwierzył, że tylko
  to, co nowe, jest dobre i piękne. Istnienie relacji międzypokoleniowych
  sprawia, że we wspólnotach możliwa jest pamięć zbiorowa, ponieważ
  każde pokolenie podejmuje nauki swoich poprzedników, pozostawiając w
  ten sposób dziedzictwo swoim następcom. Stanowi to punkty odniesienia
  dla solidnego scementowania nowego społeczeństwa. Jak to się mówi:
  102 DK 35.
  103 Por. List do młodych, I, 2: PG 31, 566.
  66
  „Gdyby młody wiedział, a stary mógł, nie byłoby nic takiego, czego nie
  dałoby się zrobić”.
  MARZENIA I WIZJE
 192. W proroctwie Joela znajdujemy zapowiedź, która pozwala nam to
  zrozumieć w bardzo piękny sposób. Mówi ona: „wyleję potem Ducha
  mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
  starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia” (Jl 3,
  1; por. Dz 2, 17). Jeśli młodzi i starzy otworzą się na Ducha Świętego, to
  razem wytwarzają wspaniałe połączenie. Osoby starsze marzą, a ludzie
  młodzi mają wizje. W jaki sposób obie te rzeczy wzajemnie się dopełniają?
 193. Starsi mają marzenia utkane ze wspomnień, obrazów wielu rzeczy
  przeżytych, naznaczonych doświadczeniem i latami. Jeśli ludzie młodzi
  zakorzeniają się w marzeniach starszych, to udaje się im zobaczyć
  przyszłość, mogą mieć wizje, które otwierają im horyzont i ukazują nowe
  drogi. Ale jeśli starsi nie marzą, to młodzi nie mogą już wyraźnie widzieć
  horyzontu.
 194. Miło jest odnaleźć między tym, co zachowali nasi rodzice, pewne
  wspomnienia pozwalające nam sobie wyobrazić, o czym marzyli dla nas
  dziadkowie i babcie. Każdy człowiek, jeszcze przed urodzeniem, otrzymał
  od swych dziadków jako dar błogosławieństwo marzenia pełnego miłości i
  nadziei, że będzie miał lepsze życie. A jeśli nie otrzymał go od żadnego z
  dziadków, to na pewno wymarzył go któryś z pradziadków i cieszył się z
  jego powodu, podziwiając w kołysce swoje dzieci, a następnie wnuki.
  Pierwotne marzenie, marzenie stwórcze Boga Ojca poprzedza i towarzyszy
  życiu wszystkich Jego dzieci. Upamiętnianie tego błogosławieństwa, które
  rozciąga się z pokolenia na pokolenie, jest cennym dziedzictwem, które
  musimy umieć utrzymać, aby móc je z kolei przekazać następnym
  pokoleniom.
 195. Z tego względu dobrze jest pozwolić, by osoby starsze toczyły długie
  opowieści, które czasami wydają się mitologiczne, fantazyjne – są to
  marzenia ludzi starszych – ale bardzo często pełne są bogatych
  doświadczeń, wymownych symboli, ukrytych przesłań. Te opowiadania
  wymagają czasu, a także abyśmy bezinteresownie byli gotowi je cierpliwie
  wysłuchać i interpretować, ponieważ nie mieszczą się w wiadomościach
  67
  sieci społecznościowych. Musimy przyjąć, że cała mądrość, której
  potrzebujemy do życia, nie może być zamknięta w ograniczeniach
  narzuconych przez obecne środki przekazu.
 196. W książce Dzielenie się mądrością czasu104 wyraziłem pewne
  życzenia w formie postulatów. „O co proszę ludzi starszych, do których i
  sam się zaliczam? Wzywam was, abyśmy byli strażnikami pamięci. My,
  dziadkowie i babcie, musimy stworzyć chór. Wyobrażam sobie ludzi
  starszych jako stale obecny chór w wielkiej duchowej świątyni, w której
  modlitwy błagalne i pieśni chwały wspierają całą wspólnotę trudzącą się i
  zmagającą na niwie życia”105. To wspaniałe, że „młodzieńcy i dziewice,
  starcy wraz z młodzieżą […] imię Pana wychwalają” (Ps 148, 12-13).
 197. Co możemy dać młodym my, starsi? „Możemy przypomnieć
  dzisiejszym młodym ludziom noszącym w sercu – pomieszane ze sobą –
  heroiczne ambicje i lęki, że życie bez miłości jest jałowe”106. Co możemy
  im powiedzieć? „Możemy powiedzieć przelęknionym młodym ludziom, że
  są w stanie pokonać swój lęk dotyczący przyszłości”107. Czego możemy
  ich nauczyć? „Możemy nauczyć tych młodych ludzi, czasami tak bardzo
  skoncentrowanych na sobie samych, że więcej jest radości w dawaniu
  anieli w braniu i że miłości nie pokazuje się tylko słowami, ale i
  czynami”108.
  WSPÓLNE PODEJMOWANIE RYZYKA
 198. Miłość, którą się daje i która jest czynna, wiele razy błądzi. Ten, kto
  działa, kto podejmuje ryzyko, często popełnia błędy. Pod tym względem
  bardzo ciekawe może się okazać świadectwo Marii Gabrieli Perin,
  osieroconej przez ojca od chwili narodzenia, odzwierciedlające, w jaki
  sposób wpłynęło to na jej życie w związku, który nie przetrwał, ale który
  104 Por. Papież Franciszek i przyjaciele. Dzielenie się mądrością czasu, Kraków 2018, red.
  Antonio Spadaro.
  105 Tamże, s. 12.
  106 Tamże, s. 13.
  107 Tamże.
  108 Tamże.
  68
  uczynił z niej matkę, a obecnie babcię: „Wiem tylko tyle, że Bóg sam
  tworzy nasze historie. W swojej mądrości i miłosierdziu bierze nasze
  zwycięstwa i porażki i tka z nich piękny kobierzec, pełen ironii. Odwrotna
  strona tego kobierca może wyglądać na zagmatwaną i pełną
  posplatanych bezładnie nici, którymi są różne wydarzenia z naszego
  życia. I być może na tej stronie się koncentrujemy, gdy tkwimy w
  zwątpieniu. Ale właściwa strona tego kobierca przedstawia wspaniałą
  opowieść i Bóg widzi właśnie tę stronę”109. Kiedy osoby starsze uważnie
  patrzą, często instynktownie pojmują, co kryje się za splątanymi
  wątkami, i rozpoznają to, co Bóg czyni twórczo, nawet z naszymi błędami.
 199. Jeśli będziemy szli razem, młodzi i starzy, to możemy być dobrze
  zakorzenieni w teraźniejszości, i z tego miejsca spotykać się z przeszłością
  i przyszłością. Spotykać się z przeszłością, aby uczyć się z historii i leczyć
  rany, które niekiedy nas uwarunkowują. Spotykać się z przyszłością, aby
  umocnić entuzjazm, aby marzenia wypuściły pędy, by rozbudzić
  proroctwa, żeby rozkwitały nadzieje. Tak więc zjednoczeni możemy uczyć
  się od siebie nawzajem, rozpalać serca, inspirować nasze umysły
  światłem Ewangelii i dawać nową siłę naszym rękom.
 200. Korzenie to nie kotwice wiążące nas z innymi czasami i
  uniemożliwiające wejście w świat dzisiejszy, by stworzyć coś nowego.
  Przeciwnie, są punktem zakorzenienia pozwalającym nam się rozwijać i
  reagować na nowe wyzwania. Zatem nie trzeba nawet, „byśmy usiedli na
  wspominanie z nostalgią czasów minionych. Musimy wziąć sobie do serca
  naszą kulturę z realizmem i miłością, i napełnić ją Ewangelią. Jesteśmy
  dziś posłani, by głosić Dobrą Nowinę Jezusa nowym czasom. Musimy
  kochać nasz czas, z jego możliwościami i zagrożeniami, z jego radościami
  i smutkami, z jego bogactwami i ograniczeniami, z jego sukcesami i
  błędami”110.
 201. Podczas Synodu jeden z młodych audytorów z Wysp Samoa
  powiedział, że Kościół jest jak kajak, w którym osoby starsze pomagają
  utrzymać kurs, odczytując położenie gwiazd, a młodzi wiosłują z całych
  sił, wyobrażając sobie, co na nich czeka dalej. Nie dajmy się zwieść na
  109 Tamże, s. 162.
  110 EDUARDO PIRONIO, Mensaje a los jóvenes argentinos en el Encuentro Nacional de
  Jóvenes en Córdoba (12-15 septiembre 1985), 2.
  69
  manowce ani przez młodych, myślących, że dorośli są przeszłością, która
  już się nie liczy, która już się skończyła, ani też przez dorosłych,
  sądzących, że zawsze wiedzą, jak powinni zachowywać się młodzi. Raczej
  wsiądźmy wszyscy razem do tego samego kajaka i wszyscy razem
  szukajmy lepszego świata, pod nieustannie nowym tchnieniem Ducha
  Świętego.
  70
  ROZDZIAŁ SIÓDMY
  DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
 202. Duszpasterstwo młodzieżowe w formie, w jakiej zwykliśmy je
  prowadzić, doznało naporu zmian społecznych i kulturowych. Ludzie
  młodzi w strukturach tradycyjnych często nie znajdują odpowiedzi na
  swoje niepokoje, potrzeby, problemy i zranienia. Rozprzestrzenianie się i
  rozwój stowarzyszeń oraz ruchów o charakterze przeważnie
  młodzieżowym można interpretować jako działanie Ducha, który otwiera
  nowe drogi. Trzeba jednak pogłębić ich udział w ogólnym duszpasterstwie
  całego Kościoła. Konieczna jest także większa komunia między nimi w
  ramach lepszej koordynacji działań. Chociaż nie zawsze łatwo zbliżyć się
  do młodzieży, to rozwijamy się w dwóch aspektach: świadomości, że
  ewangelizuje ją cała wspólnota, oraz pilnej konieczności, by młodzi
  odgrywali w większym stopniu czynną rolę w propozycjach
  duszpasterskich.
  DUSZPASTERSTWO SYNODALNE
 203. Pragnę podkreślić, że to sami ludzie młodzi są twórcami
  duszpasterstwa młodzieżowego, wspierani towarzyszeniem i
  kierownictwem, ale wolni w odnajdywaniu nieustannie nowych dróg z
  kreatywnością i śmiałością. Stąd zbędne byłoby zastanawianie się tutaj
  nad proponowaniem jakiegoś podręcznika duszpasterstwa młodzieżowego
  czy jakiegoś praktycznego przewodnika duszpasterskiego. Chodzi raczej o
  skorzystanie ze sprytu, pomysłowości i wiedzy ludzi młodych na temat
  wrażliwości, języka i problemów innych młodych.
 204. Pokazują nam oni potrzebę podejmowania nowych stylów i nowych
  strategii. Na przykład, podczas gdy dorośli starają się, by mieć wszystko
  zaplanowane, z regularnymi spotkaniami i ustalonymi godzinami, to
  większość ludzi młodych jest dzisiaj mało zainteresowana takimi
  71
  schematami duszpasterskimi. Duszpasterstwo młodzieżowe musi nabyć
  inną elastyczność i zapraszać młodych na wydarzenia, które co jakiś czas
  zaoferują im miejsce, gdzie otrzymają nie tylko formację, ale również
  umożliwiłoby im dzielenie się życiem, świętowanie, śpiewanie,
  wysłuchanie konkretnych świadectw i doświadczenie wspólnotowego
  spotkania z Bogiem żywym.
 205. Z drugiej strony bardzo pożądane byłoby zebranie jeszcze większej
  liczby dobrych praktyk: tych metodologii, tych języków, tych motywacji,
  które okazały się naprawdę atrakcyjne, by przybliżyć ludzi młodych do
  Chrystusa i Kościoła. Nieważne, jakiego będą koloru, czy są
  „konserwatywni czy też postępowi”, czy są „prawicowi czy też lewicowi”.
  Ważne jest zebranie tego wszystkiego, co dało dobre rezultaty i co byłoby
  skuteczne, by przekazywać radość Ewangelii.
 206. Duszpasterstwo młodzieżowe nie może być tylko synodalne, to
  znaczy zdolne do tworzenia pewnego „wspólnego podążania”, które
  pociąga za sobą „docenienie charyzmatów, jakie daje Duch zależnie od
  powołania i roli każdego z członków [Kościoła], poprzez zjawisko
  współodpowiedzialności. […] Ożywiani tym duchem, możemy przejść do
  Kościoła zaangażowanego i współodpowiedzialnego, zdolnego, by docenić
  bogactwo różnorodności, z których jest on stworzony, przyjmując z
  wdzięcznością wkład wiernych świeckich, w tym młodzieży i kobiet, życia
  konsekrowanego męskiego i żeńskiego, a także grup, stowarzyszeń i
  ruchów. Nikt nie może być odsuwany na bok, czy też stać z daleka”111.
 207. W ten sposób, ucząc się nawzajem od siebie, możemy lepiej
  odzwierciedlić ten wspaniały wielościan, którym powinien być Kościół
  Jezusa Chrystusa. Może on przyciągnąć ludzi młodych właśnie dlatego,
  że nie jest monolityczną jednością, lecz siecią różnorodnych darów, które
  Duch nieustannie weń wlewa, czyniąc go zawsze nowym, pomimo jego
  bied.
 208. Na Synodzie pojawiło się wiele konkretnych propozycji
  zmierzających do odnowienia duszpasterstwa młodzieżowego i uwolnienia
  go od schematów, które nie są już skuteczne, ponieważ nie nawiązują
  dialogu z obecną kulturą młodych. Wiadomo, że nie mogłem zebrać ich
  111 DK 123.
  72
  tutaj wszystkich. Niektóre z nich można znaleźć w Dokumencie
  końcowym Synodu.
  GŁÓWNE LINIE DZIAŁANIA
 209. Chciałbym tylko pokrótce podkreślić, że duszpasterstwo młodzieży
  obejmuje dwie główne linie działania. Jedną jest poszukiwanie,
  zaproszenie, wezwanie, które przyciągałoby młodych ludzi do
  doświadczenia Pana. Drugim jest wzrost, rozwój procesu dojrzewania
  tych, którzy już przeżyli to doświadczenie.
 210. W odniesieniu do punktu pierwszego – poszukiwanie – ufam w
  zdolności samych młodych, którzy potrafią znaleźć atrakcyjne drogi, aby
  zaprosić innych. Umieją organizować festiwale, zawody sportowe, i
  potrafią ewangelizować nawet w sieciach społecznościowych poprzez
  wiadomości, piosenki, filmy i inne działania. Trzeba tylko pobudzać
  młodych i dawać im swobodę działania, aby z entuzjazmem podejmowali
  aktywność misyjną w środowisku młodzieżowym. Pierwsze
  przepowiadanie może rozbudzić głębokie doświadczenie wiary podczas
  rekolekcji wywierających wpływ na całe życie, w rozmowie w barze, na
  przerwie w uczelni lub poprzez jedną z niezgłębionych dróg Boga. Ale
  najważniejsze jest to, aby każdy młody człowiek znalazł odwagę, żeby
  zasiać to pierwsze przepowiadanie na tej żyznej glebie, jaką jest serce
  drugiego człowieka młodego.
 211. W tym poszukiwaniu trzeba dać uprzywilejowane miejsce językowi
  bliskości, językowi miłości bezinteresownej, relacyjnej i egzystencjalnej,
  która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i pragnienia.
  Trzeba podchodzić do ludzi młodych z językiem miłości, a nie z
  prozelityzmem. Językiem rozumianym przez ludzi młodych jest język
  tych, którzy dają życie, którzy są tutaj dzięki nim i dla nich, i tych, którzy
  pomimo swoich ograniczeń i słabości starają się konsekwentnie żyć swoją
  wiarą. Jednocześnie wciąż musimy zwracać większą uwagę na to, jak
  urzeczywistnić kerygmat w języku używanym przez dzisiejszą młodzież.
 212. W odniesieniu do wzrostu chcę uczynić ważną przestrogę. Zdarza
  się w niektórych miejscach, że spowodowawszy w ludziach młodych
  intensywne doświadczenie Boga, spotkania z Jezusem, które poruszyło
  ich serca, proponuje się im spotkania „formacyjne”, w których poruszane
  73
  są jedynie kwestie doktrynalne i moralne. Mowa jest o złu współczesnego
  świata, o Kościele, o nauce społecznej, o czystości, o małżeństwie, o
  kontroli urodzeń i o innych sprawach. Powoduje to, że wielu młodych się
  nudzi, zatraca ogień spotkania z Chrystusem i radość z pójścia za Nim,
  wielu opuszcza drogę, a inni stają się smutni i negatywni. Uspokójmy
  chęć przekazywania wielkiej ilości treści doktrynalnych, a starajmy się
  przede wszystkim pobudzić i zakorzenić wspaniałe doświadczenia, które
  podtrzymują życie chrześcijańskie. Jak mówił Romano Guardini: „W
  doświadczeniu wielkiej miłości […] wszelkie zdarzenia następują w
  obrębie tego odniesienia”112.
 213. Wszelki projekt edukacyjny, każdy program rozwoju dla ludzi
  młodych powinien z pewnością zawierać formację doktrynalną i moralną.
  Równie ważne jest, aby był on skoncentrowany na dwóch głównych
  obszarach: pierwszy to pogłębienie kerygmatu, podstawowego
  doświadczenia spotkania z Bogiem przez Chrystusa umarłego i
  zmartwychwstałego. Drugim jest wzrost w miłości braterskiej, życiu
  wspólnotowym, w służbie.
 214. Bardzo na to nalegałem w Evangelii gaudium i myślę, że warto o tym
  przypomnieć. Z jednej strony poważnym błędem byłoby myślenie, że w
  duszpasterstwie młodzieżowym „rezygnuje się z kerygmy na rzecz
  formacji, która miałaby być bardziej «solidna». Nie ma nic bardziej
  solidnego, bardziej głębokiego, bardziej pewnego, bardziej treściwego i
  bardziej mądrego niż takie orędzie. Cała formacja chrześcijańska jest
  przede wszystkim pogłębieniem kerygmy, która przybiera coraz większą i
  coraz lepszą postać”113. Dlatego też duszpasterstwo młodzieżowe powinno
  zawsze obejmować wydarzenia pomagające odnowić i pogłębić osobiste
  doświadczenie miłości Boga i żywego Jezusa Chrystusa. Uczyni to,
  czerpiąc z różnych źródeł: świadectw, pieśni, chwil adoracji, przestrzeni
  refleksji duchowej z Pismem Świętym, a także za pomocą różnych
  bodźców poprzez sieci społecznościowe. Ale to radosne doświadczenie
  spotkania z Panem nigdy nie powinno zostać zastąpione przez swoistą
  „indoktrynację”.
  112 O istocie chrześcijaństwa, Kraków 2000, s. 14.
  113 N. 165: AAS 105 (2013), 1089.
  74
 215. Z drugiej strony wszelki plan duszpasterstwa młodzieżowego
  powinien wyraźnie włączać różnorodne środki i zasoby, aby pomóc
  ludziom młodym wzrastać w braterstwie, by żyli jak bracia, pomagali
  sobie nawzajem, tworzyli wspólnotę, służyli innym, byli blisko ubogich.
  Jeśli braterska miłość jest „nowym przykazaniem” (por. J 13, 34), jeśli
  jest „doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 10), jeśli jest tym, co
  najlepiej ukazuje naszą miłość do Boga, to powinna zajmować ważne
  miejsce we wszelkim planie formacji i rozwoju młodzieży.
  ODPOWIEDNIE ŚRODOWISKA
 216. We wszystkich naszych instytucjach musimy znacznie bardziej
  rozwijać i umacniać naszą zdolność do serdecznej gościnności, ponieważ
  wielu przybywających ludzi młodych znajduje się w sytuacji głębokiego
  osierocenia. I nie mam na myśli pewnych konfliktów rodzinnych, ale
  doświadczenie, które dotyczy w równym stopniu dzieci, młodzieży i
  dorosłych, matek, ojców i dzieci. Dla wielu naszych współczesnych sierot
  – być może dla nas samych – wspólnoty takie jak parafia i szkoła
  powinny oferować drogi bezinteresownej miłości i promocji, afirmacji i
  rozwoju. Wielu młodych czuje się dzisiaj dziećmi porażki, ponieważ
  marzenia ich rodziców i dziadków zostały spalone na stosie
  niesprawiedliwości, przemocy społecznej, tego „ratuj się, kto może”. Ileż
  eliminacji! Jeśli młodzi ludzie dorastali w świecie popiołów, niełatwo jest
  im podtrzymywać ogień wielkich pragnień i planów. Jeśli dorastali na
  pustyni pozbawionej znaczeń, jakże mogą chcieć poświęcić się, by siać?
  Doświadczenie nieciągłości, eliminacji i upadku podstawowych
  pewników, któremu sprzyja dzisiejsza kultura medialna, powodują to
  uczucie głębokiego osierocenia, na które musimy odpowiedzieć poprzez
  tworzenie przestrzeni braterskich i atrakcyjnych, gdzie żyłoby się
  sensownie.
 217. Tworzenie „domu” to ostatecznie „tworzenie rodziny; to uczenie się
  odczuwania jedności z innymi, abstrahując od powiązań
  utylitarystycznych lub funkcjonalnych; bycie zjednoczonymi w taki
  sposób, że odczuwamy życie jako trochę bardziej ludzkie. Tworzenie
  domu to umożliwienie, aby proroctwo nabrało kształtu i uczyniło nasze
  godziny i dni mniej nieprzyjaznymi, mniej obojętnymi i anonimowymi. To
  tworzenie więzi, które buduje się przez proste, codzienne gesty, które
  75
  wszyscy możemy wykonywać. Jak wszyscy dobrze wiemy, dom potrzebuje
  współpracy wszystkich. Nikt nie może być obojętny lub obcy, ponieważ
  każdy jest kamieniem niezbędnym do jego budowania. A to zakłada
  proszenie Pana, aby dał nam łaskę uczenia się cierpliwości, uczenia się
  przebaczenia sobie nawzajem. Uczenia się każdego dnia zaczynać od
  nowa. A ile razy trzeba wybaczać lub zaczynać od nowa? Siedemdziesiąt
  siedem razy – tyle, ile jest konieczne. Tworzenie silnych więzi wymaga
  zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem. I w
  ten sposób zachodzi cud doświadczenia, że tutaj człowiek rodzi się na
  nowo. Tutaj wszyscy rodzimy się na nowo, ponieważ odczuwamy
  skuteczne działanie czułości Boga, która umożliwia nam marzenie o
  świecie bardziej ludzkim, a zatem i bardziej Bożym”114.
 218. W tym kontekście, w naszych instytucjach musimy oferować
  młodym stosowne miejsca, którymi mogliby zarządzać według swego
  uznania i gdzie mogliby swobodnie wchodzić i wychodzić, miejsca, które
  byłyby dla nich gościnne i gdzie mogliby spontanicznie i ufnie iść na
  spotkanie innych młodych, zarówno w chwilach cierpienia czy nudy, jak i
  wtedy, gdy chcą świętować swoje radości. Coś z tego dokonały niektóre
  oratoria oraz inne ośrodki młodzieżowe, które w wielu przypadkach są
  środowiskiem, w którym młodzi przeżywają doświadczenia przyjaźni i
  zakochania, gdzie się spotykają, mogą wspólnie słuchać muzyki, dzielić
  czas rekreacji, sportu, a także wymieniać się swoimi refleksjami czy
  razem się modlić, z pewnym wsparciem i różnymi propozycjami. W ten
  sposób następuje to niezbędne głoszenie „jednej osoby drugiej osobie”,
  którego nie można zastąpić żadnymi zasobami czy strategią
  duszpasterską.
 219. „Przyjaźń i relacje, często w grupach mniej lub bardziej
  zorganizowanych, stwarzają okazję do wzmocnienia umiejętności
  społecznych i relacyjnych w kontekście, w którym nie jest się ocenianym
  i osądzanym. Doświadczenie grupowe jest także wielką okazją do
  dzielenia się wiarą i do wzajemnej pomocy w dawaniu świadectwa. Ludzie
  młodzi potrafią prowadzić innych młodych i być prawdziwymi apostołami
  wśród swoich przyjaciół”115.
  114 Przemówienie podczas wizyty w Domu „Miłosiernego Samarytanina” w Panamie (27
  stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2 (410)/2019, s. 34.
  115 DK 36.
  76
 220. Nie oznacza to, aby się izolowali i tracili wszelki kontakt ze
  wspólnotami parafialnymi, ruchami i innymi instytucjami kościelnymi.
  Włączą się jednak lepiej we wspólnoty otwarte, żywe w wierze, pragnące
  promieniować Jezusem Chrystusem, radosne, wolne, braterskie i
  zaangażowane. Wspólnoty te mogą być drogami, w których młodzi czują,
  że możliwe jest pielęgnowanie cennych relacji.
  Duszpasterstwo instytucji edukacyjnych
 221. Szkoła stanowi niewątpliwie platformę, by dotrzeć do dzieci i
  młodzieży. Jest ona szczególnym miejscem promocji osoby i z tego
  względu wspólnota chrześcijańska zawsze poświęcała jej wielką uwagę,
  czy to kształcąc osoby nauczające i kadrę kierowniczą, czy też tworząc
  swoje szkoły, różnych rodzajów i stopni. W tej dziedzinie Duch Święty
  wzbudził niezliczone charyzmaty i świadectwa świętości. Niemniej szkoła
  potrzebuje pilnej samokrytyki, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki
  duszpasterstwa wielu instytucji oświatowych, duszpasterstwa
  skoncentrowanego na nauce religii, które często okazuje się niezdolne do
  wzbudzenia trwałych doświadczeń wiary. Ponadto istnieją szkoły
  katolickie, które wydają się być zorganizowane tylko po to, aby trwały.
  Lęk przed zmianami czyni je niezdolnymi, by tolerować niepewność, i
  popycha je do zamykania się w obliczu zagrożeń rzeczywistych lub
  wyimaginowanych, jakie przynosi z sobą każda zmiana. Szkoła
  zamieniona w „bunkier”, chroniący przed błędami „zewnętrznymi” jest
  karykaturalnym wyrazem tej skłonności. Obraz ten odzwierciedla w
  sposób prowokacyjny to, co doświadcza wielu ludzi młodych w chwili
  wyjścia z niektórych placówek oświatowych: niemożliwa do pokonania
  rozbieżność pomiędzy tym, czego ich uczono, a światem w którym żyją.
  Również otrzymane przez nich propozycje religijne i moralne nie
  przygotowały ich do stawienia czoła światu, który ich wyśmiewa, a nie
  nauczyli się takich sposobów modlitwy i przeżywania wiary, które łatwo
  można by podtrzymać pośród rytmu tego społeczeństwa. Istotnie, jedną z
  największych radości wychowawcy jest to, gdy widzi, że jego uczeń staje
  się osobą silną, zintegrowaną, biorącą czynny udział w życiu i zdolną do
  dawania.
 222. Szkoła katolicka jest nadal istotną przestrzenią ewangelizacji ludzi
  młodych. Ważne jest uwzględnianie kilku inspirujących kryteriów
  77
  wskazanych w Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z myślą o
  odnowieniu i ożywieniu szkół i uniwersytetów „w wyjściu” misyjnym,
  takich jak: doświadczenie kerygmatu, dialog na wszystkich poziomach,
  interdyscyplinarność i trans-dyscyplinarność, promowanie kultury
  spotkania, pilna potrzeba „tworzenia sieci” i opcji na rzecz najuboższych,
  tych, których społeczeństwo odtrąca i odrzuca116. Także zdolność
  integrowania umiejętności głowy, serca i rąk.
 223. Z drugiej strony, nie możemy oddzielić formacji duchowej od
  formacji kulturowej. Kościół zawsze starał się stworzyć dla młodych
  przestrzeń dla najlepszej kultury. Nie powinien z tego rezygnować,
  ponieważ ludzie młodzi mają do tego prawo. A „zwłaszcza dzisiaj, prawo
  do kultury oznacza ochronę mądrości, czyli wiedzy ludzkiej i
  uczłowieczającej. Nazbyt często jesteśmy uwarunkowani banalnymi i
  przemijającymi wzorcami życia, które pobudzają do pogoni za tanim
  sukcesem, dyskredytując poświęcenie, wpajając ideę, że studiowanie jest
  nieprzydatne, jeśli nie daje od razu czegoś konkretnego. Nie, nauka służy
  do stawiania sobie pytań, do tego, by nie dać się znieczulić banalności,
  do poszukiwania w życiu sensu. Trzeba domagać się prawa do tego, aby
  nie dać się zdominować licznym syrenom, które obecnie odwracają uwagę
  od tego poszukiwania. Odyseusz, aby nie dać się uwieść śpiewowi syren,
  które czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skały, przywiązał
  się do masztu i zatkał uszy towarzyszom podróży. Natomiast Orfeusz, aby
  oprzeć się śpiewowi syren, uczynił coś innego: zagrał melodię piękniejszą,
  która oczarowała syreny. Oto wasze wielkie zadanie: odpowiadać na
  paraliżujące śpiewki konsumpcjonizmu kulturowego decyzjami
  dynamicznymi i mocnymi, poszukiwaniami, wiedzą i dzieleniem się”117.
  RÓŻNE OBSZARY ROZWOJU DUSZPASTERSKIEGO
 224. Wielu ludzi młodych jest zdolnych, by nauczyć się umiłowania
  milczenia i zażyłości z Bogiem. Więcej jest także grup, które gromadzą się
  na adorację Najświętszego Sakramentu lub modlitwę słowem Bożym. Nie
  116 Por. Konst. apost. Veritatis gaudium (8 grudnia 2018), 4: AAS 110 (2018), 7-8.
  117 Przemówienie do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Bolońskiego (1 października
  2017), w: AAS 109 (2018), 109-217; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10
  (396)/2017, s. 11.
  78
  wolno nie doceniać ludzi młodych, tak jakby nie byli w stanie otworzyć
  się na propozycje kontemplacyjne. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie style
  i sposoby, aby pomóc im wejść w to doświadczenie o bardzo dużej
  wartości. W odniesieniu do oddawania czci Bogu i modlitwy: „w różnych
  kontekstach młodzi katolicy domagają się propozycji modlitewnych i
  wydarzeń sakramentalnych, zdolnych do przemieniania ich życia
  powszedniego w świeżą, autentyczną i radosną liturgię”118. Ważne jest
  wykorzystanie najintensywniejszych okresów roku liturgicznego, a
  szczególnie Wielkiego Tygodnia, Zesłania Ducha Świętego i Bożego
  Narodzenia. Bardzo im się podobają także inne spotkania świąteczne,
  które przełamują rutynę i pomagają doświadczyć radości wiary.
 225. Szczególną okazję do rozwoju, a także do otwartości na Boży dar
  wiary i miłości jest służba: wielu młodych ludzi pociąga możliwość
  pomocy innym, zwłaszcza dzieciom i ubogim. Często ta posługa jest
  pierwszym krokiem do odkrycia lub ponownego odkrycia życia
  chrześcijańskiego i kościelnego. Wielu ludzi młodych jest znużonych
  naszymi programami formacji doktrynalnej, a także duchowej, i czasami
  domagają się możliwości bardziej aktywnego uczestnictwa w działaniach,
  które czyniłyby coś dla ludzi.
 226. Nie możemy zapominać o formach wyrazu artystycznego, takich jak
  teatr, malarstwo itp. Ale „szczególne jest znaczenie muzyki, stanowiącej
  środowisko, w którym stale zanurzeni są ludzie młodzi, a także kulturę i
  język zdolny do budzenia emocji i kształtowania tożsamości. Język
  muzyki stanowi także bogactwo duszpasterskie, będące wyzwaniem
  szczególnie dla liturgii i jej odnowy”119. Śpiew może być wielkim bodźcem
  dla drogi ludzi młodych. Święty Augustyn powiedział: „Śpiewaj, ale idź
  naprzód. Śpiewaj, aby podtrzymać swój wysiłek. Nie bądź leniwy! Śpiewaj
  i idź! […] Ty zaś idź, aby posuwać się naprzód. Postępuj w dobrym,
  postępuj w prawości wiary, w czystości życia. Śpiewaj i idź”120.
 227. „Równie istotne jest znaczenie, jakie wśród młodzieży zajmuje
  uprawianie sportu, którego potencjału wychowawczego i formacyjnego
  118 DK 51.
  119 Tamże, 47.
  120 Sermo 256. Tekst pochodzi z: W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002,
  s. 420-422.
  79
  Kościół nie powinien lekceważyć i w którym powinien być silnie obecny.
  Świat sportu potrzebuje pomocy w przezwyciężeniu obecnych w nim
  dwuznaczności, takich jak mitologizowanie mistrzów, podporządkowanie
  logice komercyjnej i ideologii sukcesu za wszelką cenę”121. U podstaw
  tego doświadczenia sportowego jest „radość: radość poruszania się,
  radość bycia razem, radość z powodu życia i darów, które Stwórca daje
  nam każdego dnia”122. Z drugiej strony niektórzy Ojcowie Kościoła
  wykorzystywali przykład uprawiania sportu, aby zachęcić młodych do
  wzrastania w siłę i opanowania senności czy też skłonności do szukania
  wygody. Święty Bazyli Wielki, zwracając się do młodych, zaczerpnął
  przykład wysiłku wymaganego przez sport, a tym samym zaszczepił w
  nich zdolność do poświęceń, aby wzrastać w cnotach: „Ponosząc tysiące
  trudów i w różny sposób wzmacniając siły, wiele się również napocili w
  zawodach gimnastycznych, […] aby więc nie mówić zbyt długo, powiem
  tylko, że tak żyli pod każdym względem, iż życie ich przed zawodami było
  ćwiczeniem się w zawodach, narażając się na wszystkie trudy i
  niebezpieczeństwa, by zdobyć wieniec […]. My zaś, przed którymi leżą tak
  wspaniałe pod względem ilości i jakości nagrody za życie, że nie można
  ich nawet słowami wyrazić (1 Kor 9, 25), śpimy na jedno i na drugie ucho
  i żyjemy nie obawiając się żadnej kary. Czy będziemy mogli sięgnąć po te
  nagrody i drugą ręką?”123.
 228. W wielu nastolatkach i młodych szczególną atrakcję budzi kontakt
  ze światem stworzonym i są wrażliwi na ochronę środowiska, jak to się
  dzieje w przypadku harcerzy i innych grup, które organizują dni na łonie
  natury, kampingi, wędrówki, wyprawy i kampanie ochrony środowiska.
  Jeśli są one prowadzone w duchu świętego Franciszka z Asyżu, to
  doświadczenia te mogą wytyczać drogę prowadzącą do szkoły
  powszechnego braterstwa i modlitwy kontemplacyjnej.
 229. Te i różne inne możliwości otwierające się na ewangelizację ludzi
  młodych nie powinny skłaniać nas do zapominania, że niezależnie od
  przemian historycznych i wrażliwości ludzi młodych, istnieją dary Boga,
  121 DK 47.
  122 Discoroso alla Delegazione “Special Olympics International” (16 lutego 2017):
  L’Osservatore Romano, 17 lutego 2017, 8.
  123 Do młodzieńców, o korzyściach z czytania książek pogańskich, 8. tłum. Ks. bp
  Roman Andrzejewski: Vox Patrum, t. 57 [2012], s. 914.
  80
  które są zawsze aktualne, zawierające moc przekraczającą wszystkie
  epoki i wszystkie okoliczności: słowo Pana zawsze żywe i skuteczne,
  obecność Chrystusa w Eucharystii, która nas karmi, oraz sakrament
  przebaczenia, który nas wyzwala i umacnia. Możemy również wspomnieć
  o niewyczerpanym bogactwie duchowym przechowywanym przez Kościół
  w świadectwie jego świętych oraz w nauczaniu wielkich mistrzów
  duchowych. Choć musimy respektować poszczególne etapy, a czasem
  cierpliwie czekać na odpowiedni moment, nie możemy nie zaprosić ludzi
  młodych do tych źródeł nowego życia, nie mamy prawa pozbawiać ich
  tego wielkiego dobra.
  MŁODZIEŻOWE DUSZPASTERSTWO LUDOWE
 230. Oprócz zwykłej pracy duszpasterskiej, wypełnianej przez parafie i
  ruchy według określonych schematów, bardzo ważne jest zapewnienie
  przestrzeni dla „młodzieżowego duszpasterstwa ludowego”, które ma
  odrębny styl, inne okresy, inny rytm, inną metodologię. Polega na
  duszpasterstwie szerszym i bardziej elastycznym, które pobudza w
  różnych miejscach, w których konkretnie poruszają się młodzi, tych
  naturalnych przewodników i te charyzmaty, jakie Duch Święty już zasiał
  pośród nich. Chodzi przede wszystkim o to, aby nie stawiać wielu
  przeszkód, norm, kontroli i ram obowiązkowych dla tych młodych ludzi
  wierzących, którzy są naturalnymi liderami w sąsiedztwie i różnych
  środowiskach. Musimy ograniczyć się do towarzyszenia im i zachęcania
  ich, ufając trochę bardziej fantazji Ducha Świętego, który działa tak, jak
  chce.
 231. Mówimy o liderach naprawdę „ludowych”, a nie elitarnych czy
  zamkniętych w małych grupach osób wybranych. Aby byli zdolni do
  prowadzenia duszpasterstwa ludowego w świecie młodzieży, trzeba, żeby
  „nauczyli się dostrzegać uczucia ludzi, aby stawali się ich rzecznikami i
  działali na rzecz ich promocji”124. Kiedy mówimy o „ludzie”, nie należy
  przez to rozumieć struktur społeczeństwa i Kościoła, ale raczej ogół osób,
  które nie podążają jako jednostki, lecz jako tkanka wspólnoty wszystkich
  i dla wszystkich, która nie może pozwolić, aby najbiedniejsi i najsłabsi
  124 CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Declaración de San Miguel, Buenos Aires,
  1969, X, 1.
  81
  pozostali w tyle: „Lud chce, aby wszyscy mieli swój udział w dobrach
  wspólnych i dlatego godzi się na dostosowanie do kroku ostatnich, aby
  wszyscy dotarli razem”125. Liderzy ludowi to zatem ci, którzy mają
  zdolność angażowania wszystkich, włączając w pielgrzymowanie
  młodzieży również najuboższych, słabych, ograniczonych i zranionych.
  Nie przeszkadzają im ani nie są przerażeni młodymi poranionymi i
  doświadczającymi krzyża.
 232. Podobnie, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, którzy nie
  dorastali w rodzinach lub instytucjach chrześcijańskich i znajdują się na
  drodze powolnego dojrzewania, musimy pobudzać „dobro możliwe”126.
  Chrystus ostrzegał nas, abyśmy nie domagali się, aby wszystko było tylko
  pszenicą (por. Mt 13, 24-30). Czasami, domagając się duszpasterstwa
  młodzieży aseptycznego, czystego, nacechowanego ideami
  abstrakcyjnymi, dalekimi od świata i zachowanymi od wszelkiej zmazy,
  sprowadzamy Ewangelię do propozycji mdłej, niezrozumiałej, dalekiej,
  oddzielonej od kultur młodzieżowych i dostosowanej jedynie do
  młodzieżowej elity chrześcijańskiej, która czuje się inną, ale która
  faktycznie płynie w izolacji bez życia i płodności. W ten sposób razem z
  chwastami, które odrzucamy, wyrywamy lub dusimy tysiące pędów, które
  próbują rosnąć pośród ograniczeń.
 233. Zamiast „tłumienia ich zestawem reguł, które dają niepełny i
  moralizatorski obraz chrześcijaństwa, jesteśmy wezwani do inwestowania
  w ich odwagę i wychowywania ich do wypełniania swoich obowiązków,
  pewni, że także błąd, klęska i kryzys to doświadczenia, które mogą
  umocnić ich człowieczeństwo”127.
 234. Podczas Synodu zachęcano do budowania duszpasterstwa
  młodzieżowego zdolnego do tworzenia obszarów integracyjnych, gdzie
  byłoby miejsce dla wszystkich rodzajów młodych i gdzie bardzo realnie
  ukazywałoby się, że jesteśmy Kościołem o drzwiach otwartych. Nie jest
  nawet konieczne, aby ktoś w pełni przyjął całe nauczanie Kościoła, by
  125 RAFAEL TELLO, La nueva evangelización, Tomo II (Anexos I y II), Buenos Aires,
  2013, 111.
  126 Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 44-45: AAS 105 (2013),
  1038-1039.
  127 DK 70.
  82
  mógł uczestniczyć w niektórych z naszych przestrzeni poświęconych
  ludziom młodym. Wystarczy postawa otwartości wobec tych wszystkich,
  którzy pragną i gotowi są na spotkanie z prawdą objawioną przez Boga.
  Niektóre propozycje duszpasterskie mogą wymagać przebycia już pewnej
  drogi wiary, ale potrzebujemy młodzieżowego duszpasterstwa ludowego,
  które otworzyłoby drzwi i udostępniło miejsce wszystkim i każdemu z
  osobna, z jego wątpliwościami, urazami, problemami, ich poszukiwaniem
  tożsamości, z ich błędami, ich historiami, doświadczeniami grzechu i
  wszystkimi trudnościami.
 235. Musi być również miejsce dla „wszystkich tych, którzy mają inne
  wizje życia, wyznają inne religie lub deklarują, że znajdują się poza
  perspektywą religijną. Wszyscy ludzie młodzi, nikogo nie wykluczając, są
  w sercu Boga, a zatem także w sercu Kościoła. Ale uznajemy, że nie
  zawsze to stwierdzenie, które rozbrzmiewa w naszych ustach, znajduje
  rzeczywisty wyraz w naszych działaniach duszpasterskich: często trwamy
  zamknięci w naszych środowiskach, gdzie ich głos nie dociera, albo
  poświęcamy się działaniom mniej wymagającym lub przyjemniejszym,
  tłumiąc ów zdrowy niepokój duszpasterski, który wyprowadza nas z
  naszego rzekomego bezpieczeństwa. Jednak Ewangelia wzywa nas do
  odwagi i chcemy to czynić bez zarozumiałości i bez uprawiania
  prozelityzmu, świadcząc miłość Pana i wyciągając rękę do wszystkich
  młodych ludzi w świecie”128.
 236. Duszpasterstwo młodzieżowe, kiedy przestaje być elitarne i godzi się
  być „ludowym”, jest procesem powolnym, naznaczonym szacunkiem,
  cierpliwym, ufnym, niestrudzonym, współczującym. Na Synodzie
  zaproponowano przykład uczniów z Emaus (zob. Łk 24,13-35), który
  może być również wzorem tego, co dzieje się w duszpasterstwie
  młodzieżowym.
 237. „Jezus idzie z dwoma uczniami, którzy nie zrozumieli znaczenia
  Jego historii i oddalali się od Jerozolimy i od wspólnoty. Aby być w ich
  towarzystwie, przebywa z nimi drogę. Zadaje im pytania i cierpliwie
  słucha ich wersji faktów, aby pomóc im rozpoznać to, co przeżywają.
  Następnie, z czułością i energią, głosi im słowo Boże, prowadząc ich do
  interpretowania wydarzeń, które przeżyli w świetle Pisma Świętego.
  Przyjmuje zaproszenie, by zostać z nimi, gdy się ściemnia: wkracza w ich
  128 Tamże, 117.
  83
  noc. Gdy słuchali, ich serce się rozpalało, a ich umysł się rozjaśniał, w
  łamaniu chleba otworzyły się ich oczy. To oni sami postanawiają
  bezzwłocznie podjąć drogę w przeciwnym kierunku, by powrócić do
  wspólnoty, dzieląc się doświadczeniem spotkania z Jezusem
  Zmartwychwstałym”129.
 238. Różne przejawy pobożności ludowej, zwłaszcza pielgrzymki,
  przyciągają ludzi młodych, którzy niełatwo włączają się w struktury
  kościelne, i są konkretnym wyrazem zaufania Bogu. Te formy
  poszukiwania Boga, szczególnie obecne w najuboższych młodych, ale
  także w innych sferach społeczeństwa, nie powinny być otaczane
  pogardą, ale proponowane i pobudzane. Ponieważ pobożność ludowa „jest
  uprawnionym sposobem przeżywania wiary”130 i jest „wyrazem
  spontanicznej działalności misyjnej Ludu Bożego”131.
  ZAWSZE MISJONARZE
 239. Pragnę przypomnieć, że nie trzeba długich kursów, aby młodzi
  ludzie byli misjonarzami. Nawet najsłabsi, najbardziej ograniczeni i
  zranieni mogą nimi być na swój sposób, ponieważ zawsze trzeba
  pozwalać, aby dobro było przekazywane, nawet jeśli współistnieje z
  wieloma słabościami. Młody człowiek, który udaje się na pielgrzymkę,
  aby poprosić Matkę Bożą o pomoc, i zaprasza przyjaciela lub kolegę, aby
  mu towarzyszył, poprzez ten prosty gest dokonuje cennego działania
  misyjnego. Wraz z ludowym duszpasterstwem młodzieżowym jest obecna
  nieodłącznie misja ludowa, niemożliwa do skontrolowania, która łamie
  wszelkie schematy kościelne. Towarzyszmy jej, wspierajmy ją, ale nie
  usiłujmy jej zbytnio regulować.
 240. Jeśli potrafimy słuchać tego, co mówi nam Duch, nie możemy
  pomijać faktu, że duszpasterstwo młodzieżowe musi być zawsze
  duszpasterstwem misyjnym. Młodzi bardzo się ubogacają, gdy pokonują
  nieśmiałość i znajdują odwagę, by pójść odwiedzić domy, i w ten sposób
  129 Tamże, 4.
  130 Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 124: AAS 105 (2013), 1072.
  131 Tamże, 122.
  84
  nawiązują kontakt z życiem ludzi, uczą się patrzeć poza granice swojej
  rodziny i grupy, zaczynają rozumieć życie w szerszej perspektywie.
  Jednocześnie umacnia się ich wiara i poczucie przynależności do
  Kościoła. Misje młodzieżowe, które zazwyczaj organizowane są w okresie
  wakacyjnym po okresie przygotowań, mogą spowodować odnowienie
  doświadczenia wiary, a nawet poważne zastanawianie się nad swoim
  powołaniem.
 241. Jednakże ludzie młodzi są zdolni do stworzenia nowych form misji w
  różnych dziedzinach. Na przykład, ponieważ poruszają się tak dobrze w
  sieciach społecznościowych, to trzeba ich zaangażować, aby wypełnili je
  Bogiem, braterstwem i zaangażowaniem.
  TOWARZYSZENIE OSÓB DOROSŁYCH
 242. Trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale
  potrzebują także towarzyszenia. Rodzina powinna być pierwszą
  przestrzenią akompaniamentu. Duszpasterstwo młodzieży proponuje
  projekt życia w oparciu o Chrystusa: budowę domu, rodziny zbudowanej
  na skale (por. Mt 7, 24-25). Ta rodzina, ten projekt, dla większości z nich
  skonkretyzuje się w małżeństwie i miłości małżeńskiej. Dlatego konieczne
  jest, aby duszpasterstwo młodzieżowe i rodzinne miało naturalną
  ciągłość, działając w sposób skoordynowany i zintegrowany, aby
  odpowiednio towarzyszyć procesowi powołaniowemu.
 243. Wspólnota odgrywa bardzo ważną rolę w towarzyszeniu ludziom
  młodym, natomiast cała wspólnota powinna czuć się odpowiedzialną za
  ich przyjęcie, motywowanie, zachęcanie i pobudzanie. Oznacza to, że
  trzeba patrzeć na młodych ze zrozumieniem, uznaniem i miłością, a nie
  stale osądzając lub wymagając doskonałości, która nie odpowiada ich
  wiekowi.
 244. Na Synodzie „wielu podkreślało brak osób doświadczonych i
  oddanych posłudze towarzyszenia. Przekonanie o wartości teologicznej i
  duszpasterskiej słuchania pociąga za sobą ponowne przemyślenie, które
  służy odnowieniu form, poprzez które zazwyczaj wyraża się posługa
  kapłańska oraz zweryfikowanie jej priorytetów. Ponadto Synod
  potwierdza potrzebę przygotowania wykwalifikowanych osób
  konsekrowanych i świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy mogliby
  85
  towarzyszyć ludziom młodym. Charyzmat słuchania, który Duch Święty
  rodzi we wspólnotach, mógłby także otrzymać jakąś formę uznania
  instytucjonalnego dla posługi kościelnej”132.
 245. Ponadto musimy szczególnie towarzyszyć ludziom młodym, którzy
  pojawiają się jako potencjalni liderzy, tak aby mogli się formować i
  przygotować. Ludzie młodzi, którzy spotkali się przed Synodem, wezwali
  do rozwijania „programów formacyjnych dla młodych liderów, które będą
  służyły ich ciągłemu rozwojowi. Niektóre młode kobiety czują, że brakuje
  wzorców kobiecych liderek w przestrzeni Kościoła, a one również pragną
  dzielić się w Kościele swoją inteligencją oraz umiejętnościami. Wierzymy
  również, że seminarzyści oraz osoby konsekrowane powinny mieć jeszcze
  większą możliwość towarzyszenia młodym liderom”133.
 246. Młodzi sami opisali cechy, jakich oczekują od osób im
  towarzyszących i wyrazili to bardzo jasno: „Od przewodnika w wierze
  oczekuje się, że będzie wiernym chrześcijaninem, zaangażowanym w
  Kościele i w świecie, stale będzie dążył do świętości, będzie powiernikiem,
  który nie wydaje osądów, będzie aktywnie słuchał potrzeb młodych ludzi i
  na nie odpowiadał, będzie osobą głęboko kochającą i świadomą siebie, a
  także będzie znał swoje ograniczenia oraz radości i cierpienia związane z
  duchową wędrówką. Szczególnie istotną cechą przewodnika jest
  umiejętność uznania swojego człowieczeństwa – tego, że popełnia się
  błędy, i że nie jest się człowiekiem bez skazy, ale grzesznikiem, któremu
  przebaczono. Czasami przewodnicy w wierze są stawiani na piedestale,
  ale kiedy upadają, może to mieć niszczący wpływ na dalsze
  zaangażowanie młodych w Kościele. Przewodnicy nie powinni kierować
  młodymi jak biernymi naśladowcami, ale powinni iść razem z nimi,
  pozwalając im być aktywnymi uczestnikami wędrówki. Powinni
  uszanować wolność związaną z procesem rozeznawania i zapewnić
  młodym narzędzia niezbędne na tej drodze. Przewodnik powinien wierzyć
  całym sercem w to, że młody człowiek jest zdolny do uczestnictwa w życiu
  Kościoła. Powinien pielęgnować ziarna wiary w młodych, nie oczekując
  natychmiastowych owoców działania Ducha Świętego. Rola przewodnika
  nie jest i nie może być zarezerwowana tylko dla księży i osób
  132 DK 9.
  133 Dokument Przedsynodalnego Spotkania Młodych dla przygotowania XV Zgromadzenia
  Ogólnego Synodu Biskupów, Rzym (24 marca 2018), 12.
  86
  konsekrowanych. Ludzie świeccy także powinni być do niej uprawnieni.
  Od wszystkich przewodników oczekuje się, że będą dobrze ukształtowani
  oraz że stale będą angażować się w osobistą formację”134.
 247. Niewątpliwie instytucje edukacyjne Kościoła są wspólnotowym
  środowiskiem towarzyszenia, pozwalającym ukierunkować wielu
  młodych, zwłaszcza wówczas, gdy „starają się przyjmować wszystkich
  ludzi młodych, niezależnie od ich wyborów religijnych, pochodzenia
  kulturowego czy sytuacji osobistej, rodzinnej lub społecznej. W ten
  sposób Kościół w różnych częściach świata wnosi fundamentalny wkład
  w zintegrowaną edukację młodych”135. Bezpodstawnie ograniczyłyby
  swoją funkcję, jeśli ustanowiłyby ścisłe kryteria dopuszczenia uczniów i
  studentów lub ich pozostawania, ponieważ pozbawiałyby wielu młodych
  towarzyszenia, które mogłoby im pomóc w ubogaceniu swego życia.
  134 Tamże, 10.
  135 DK 15.
  87
  ROZDZIAŁ ÓSMY
  POWOŁANIE
 248. Słowo „powołanie” można rozumieć w sensie szerokim jako
  wezwanie Boga. Obejmuje powołanie do życia, powołanie do przyjaźni z
  Nim, powołanie do świętości itd. Ma ono wielką wartość, ponieważ stawia
  całe nasze życie przed tym Bogiem, który nas kocha, i pozwala nam
  zrozumieć, że nic nie jest owocem bezsensownego chaosu, ale przeciwnie,
  wszystko może być włączone w proces odpowiedzi Panu, który ma dla
  nas wspaniały plan.
 249. W Adhortacji Gaudete et exsultate zechciałem zastanowić się nad
  powołaniem wszystkich do rozwoju na chwałę Boga, i zaproponowałem
  „przedstawienie po raz kolejny powołania do świętości, próbując ująć je w
  aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i
  możliwościami”136. Sobór Watykański II pomógł nam odnowić
  świadomość tego powołania skierowanego do każdego człowieka:
  „Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia, we
  wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie, powołani są przez
  Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak i
  sam Ojciec jest doskonały”137.
  POWOŁANIE DO PRZYJAŹNI Z NIM
 250. Sprawą podstawową jest rozpoznanie i odkrycie, że tym, czego chce
  Jezus od każdego człowieka młodego, jest przede wszystkim jego
  przyjaźń. To jest rozeznanie podstawowe. W dialogu zmartwychwstałego
  Pana ze swoim przyjacielem Szymonem Piotrem wspaniałe pytanie
  brzmiało: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21, 16). To
  136 N. 2.
  137 Konst, dogmat. Lumen gentium o Kościele w świecie współczesnym, 11.
  88
  znaczy: czy kochasz mnie jako przyjaciela? Misja, którą otrzymuje Piotr,
  by troszczyć się o Jego owce i baranki zawsze będzie związana z tą
  bezinteresowną miłością, z tą miłością przyjaźni.
 251. A jeśli byłby konieczny przykład przeciwny, to przywołajmy
  spotkanie-starcie między Panem a bogatym młodzieńcem, które wyraźnie
  nam mówi, że ten młody człowiek nie zauważył miłującego spojrzenia
  Pana (por. Mk 10, 21). Odszedł zasmucony, po tym jak podążał za
  dobrym natchnieniem, ponieważ nie potrafił oderwać się od wielu rzeczy,
  które posiadał (por. Mt 19, 22). Stracił okazję tego, co z pewnością mogło
  być wielką przyjaźnią. A my pozostajemy, nie wiedząc, czym mógłby być
  dla nas, co mógł był uczynić dla ludzkości ten wyjątkowy młodzieniec, na
  którego Jezus spojrzał z miłością i do którego wyciągnął rękę.
 252. Ponieważ „życie dane nam przez Jezusa jest historią miłości,
  historią życia, które chce się połączyć z naszym życiem i zapuścić
  korzenie w ziemi każdego z nas. To życie nie jest zbawieniem
  zawieszonym «w chmurze», czekającym na pobranie, ani nową «aplikacją»
  do odkrycia lub ćwiczeniem umysłowym będącym owocem technik
  rozwoju osobowego. Życie, które daje nam Bóg, nie jest też tutorialem
  pomagającym poznać ostatnie nowości. Zbawienie, które daje nam Bóg,
  jest zaproszeniem do udziału w historii miłości, która przeplata się z
  naszymi dziejami; która żyje i chce się zrodzić wśród nas, abyśmy mogli
  przynosić owoce tam, gdzie jesteśmy, będąc takimi, jakimi jesteśmy i z
  kim jesteśmy. Tam Pan przychodzi, aby siać i by być zasiewany”138.
  TWOJE BYCIE DLA INNYCH
 253. Chciałbym się teraz zastanowić nad powołaniem rozumianym w
  ścisłym sensie wezwania do konkretnej służby dla innych. Jesteśmy
  powołani przez Pana, byśmy uczestniczyli w Jego dziele stwórczym,
  wnosząc nasz wkład w dobro wspólne na podstawie otrzymanych
  zdolności.
  138 Przemówienie podczas czuwania z młodymi XXXIV Światowego Dnia Młodzieży w
  Panamie (26 stycznia 2019): L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 2 (410)/2019, s.
  26.
  89
 254. To powołanie misyjne dotyczy naszego bycia dla innych, Nasze życie
  na ziemi osiąga bowiem swoją pełnię, kiedy staje się ofiarą.
  Przypominam, że „misja w sercu ludu nie jest częścią mojego życia ani
  ozdobą, którą mogę zdjąć; nie jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w
  życiu. Jest czymś, czego nie mogę wykorzenić z siebie, jeśli nie chcę
  siebie zniszczyć. Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym
  świecie”139. Zatem musimy myśleć, że wszelkie duszpasterstwo jest
  duszpasterstwem powołaniowym, wszelka formacja jest powołaniowa i
  wszelka duchowość jest powołaniowa.
 255. Twoje powołanie nie polega tylko na czynnościach, jakie musisz
  wykonać, chociaż się w nich wyraża. Jest czymś więcej, jest drogą
  ukierunkowującą wiele trudów i działań w stronę służby. Z tego względu
  rozeznając powołania, ważne jest zobaczenie, czy ktoś rozpoznaje w sobie
  zdolności niezbędne do tej specyficznej służby dla społeczeństwa.
 256. Nadaje to bardzo dużą wartość tym zadaniom, ponieważ przestają
  być sumą działań, które wykonuje się, by zarabiać, być zajętymi lub
  zadowolić innych. Wszystko to stanowi powołanie, ponieważ jesteśmy
  wezwani, istnieje coś więcej niż tylko pragmatyczny wybór z naszej
  strony. Ostatecznie chodzi o rozpoznanie, po co jestem stworzony, z
  jakiego powodu odchodzę z tej ziemi, jaki jest plan Pana dla mojego życia.
  Nie wskaże mi wszystkich miejsc, czasów i szczegółów, które roztropnie
  wybiorę, ale na pewno będzie ukierunkowanie, które On powinien mi
  wskazać, bo jest moim Stwórcą, moim Garncarzem i muszę usłyszeć Jego
  głos, aby dać się Mu kształtować i prowadzić. Wówczas będę tym, czym
  powinienem, i będę również wierny mojej osobistej rzeczywistości.
 257. Do realizacji własnego powołania konieczne jest rozwijanie,
  sprawienie, by wzeszło, i pielęgnowanie tego wszystkiego, czym jesteśmy.
  Nie chodzi o wymyślanie siebie, o stworzenie siebie z niczego, ale o
  odkrywanie siebie w świetle Boga i sprawienie rozkwitu swej istoty:
  „według Bożego planu każdy człowiek jest powołany do rozwijania
  samego siebie, gdyż wszelkie życie ludzkie przeznaczone jest przez Boga
  do jakiegoś zadania”140. Twoje powołanie prowadzi cię do wydobycia z
  siebie tego, co w tobie najlepsze dla chwały Boga i dla dobra innych.
  139 Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 273: AAS 105 (2013), 1130.
  140 ŚW. PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio (26 marca 1967), 15: AAS 59 (1967), 265.
  90
  Chodzi nie tylko o czynienie rzeczy, ale o czynienie ich z pewnym sensem,
  z pewnym ukierunkowaniem. W związku z tym święty Albert Hurtado
  powiedział młodym ludziom, że kurs musi być traktowany bardzo
  poważnie: „Na statku niedbały nawigator zostaje zwolniony natychmiast,
  bo to, co ma w ręku, jest nazbyt święte. A czy w życiu dbamy o nasz
  kurs? Jaki jest twój kurs? Gdyby trzeba było dalej rozwodzić się nad tą
  ideą, to proszę każdego z was, abyście przypisali jej najwyższą wagę,
  ponieważ jeśli to się uda, to oznacza to po prostu osiągnięcie sukcesu;
  porażka w tej dziedzinie jest zwyczajnie klęską”141.
 258. To „bycie dla innych” w życiu każdej młodej osoby jest zazwyczaj
  związane z dwiema podstawowymi kwestiami: stworzeniem nowej rodziny
  i pracą. Różne ankiety, które zostały przeprowadzone wśród młodych,
  potwierdzają po raz kolejny, że są to dwie główne kwestie, które ich
  dotyczą i niepokoją. Obie muszą być przedmiotem szczególnego
  rozeznania. Zatrzymajmy się pokrótce nad nimi.
  MIŁOŚĆ I RODZINA
 259. Ludzie młodzi mocno odczuwają powołanie do miłości i marzą o
  spotkaniu właściwej osoby, z którą mogliby stworzyć rodzinę i razem
  budować życie. Bez wątpienia jest to powołanie, które sam Bóg proponuje
  poprzez uczucia, pragnienia, marzenia. Na ten temat zastanawiałem się
  intensywnie w Adhortacji Amoris laetitia i zapraszam wszystkich młodych
  do przeczytania, zwłaszcza rozdziałów 4 i 5.
 260. Lubię myśleć, że „dwoje chrześcijan, którzy zawierają związek
  małżeński, rozpoznało w swojej historii miłości wezwanie Pana,
  powołanie do tego, aby z dwojga, z mężczyzny i kobiety, utworzyć jedno
  ciało, jedno życie. A sakrament małżeństwa obejmuje tę miłość łaską
  Boga, zakorzenia ją w samym Bogu. Z takim darem, mając pewność tego
  141 Meditación de Semana Santa para jóvenes, escrita a bordo de un barco de carga,
  regresando de Estados Unidos, 1946: https://www.padrealbertohurtado.cl/escritos-
  2/).
  91
  powołania, można wyruszyć w drogę, nie lękając się niczego, można
  stawić czoła wszystkiemu, razem!”142.
 261. W tym kontekście przypominam, że Bóg stworzył nas jako istoty
  płciowe. On sam „stworzył płciowość, która jest wspaniałym darem dla
  Jego stworzeń”143. W ramach powołania do małżeństwa musimy uznać i
  być wdzięcznymi, że „płciowość, seks, to dar od Boga, bez jakiegokolwiek
  tabu. To dar Boży, dar, którym obdarza nas Pan. Ma dwa cele: wzajemną
  miłość i rodzenie życia. To pasja, namiętna miłość. Prawdziwa miłość jest
  namiętna. Miłość między mężczyzną a kobietą, gdy jest namiętna,
  prowadzi cię do dawania życia na zawsze. Zawsze. I do oddania go z
  ciałem i duszą”144.
 262. Synod podkreślił, że „rodzina nadal jest dla ludzi młodych głównym
  punktem odniesienia. Dzieci doceniają miłość i troskę rodziców, zależy im
  na więziach rodzinnych i mają nadzieję, że im samym uda się stworzyć
  rodzinę. Niewątpliwie wzrost liczby separacji, rozwodów, powtórnych
  związków i rodzin niepełnych może powodować u młodych wielkie
  cierpienia i kryzysy tożsamości. Czasami muszą podjąć obowiązki, które
  nie są proporcjonalne do ich wieku i zmuszają ich do przedwczesnego
  stawania się dorosłymi. Dziadkowie często mają decydujący wpływ na
  uczucia i wychowanie religijne: dzięki swojej mądrości są decydującym
  ogniwem w relacjach międzypokoleniowych”145.
 263. To prawda, że trudności, z którymi borykają się w swojej rodzinie,
  prowadzą rzecz jasna wielu ludzi młodych do zastanawiania się, czy
  warto założyć nową rodzinę, być wiernymi, hojnymi. Chcę wam
  powiedzieć, że tak, że warto postawić na rodzinę i że w niej znajdziecie
  najlepsze bodźce do dojrzewania i najpiękniejsze radości do dzielenia się.
  Nie pozwólcie, by ukradziono wam możliwość kochania na serio. Nie
  dajcie się zwieść tym, którzy proponują życie indywidualistycznego
  142 Spotkanie z młodzieżą Umbrii w Asyżu (4 października 2013): L’Osservatore Romano,
  wyd. polskie, n. 11 (357)/2013, s. 16.
  143 Posynodalna Adhort. apost. Amoris laetitia (19 marca 2016), 150: AAS 108 (2016),
  369.
  144 Udienza ad un Gruppo di Giovani della Diocesi di Grenoble-Vienne (Francia), (17
  settembre 2018): L’Osservatore Romano, 19 września 2018, 8.
  145 DK 32.
  92
  rozpasania, które w ostatecznym rachunku prowadzi do izolacji i
  najgorszej samotności.
 264. Dzisiaj panuje kultura tymczasowości, która jest złudzeniem. Wiara,
  że nic nie może być ostateczne, to oszustwo i kłamstwo. Często „niektórzy
  twierdzą, że małżeństwo dziś «wyszło z mody» […] W kulturze
  tymczasowości, względności wielu głosi, że trzeba «cieszyć się» chwilą, że
  nie warto angażować się na całe życie, podejmować decyzji ostatecznych
  […] Ja natomiast proszę was, abyście byli rewolucyjni, byście szli pod
  prąd; tak, proszę, abyście w tym względzie buntowali się przeciwko owej
  kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do
  odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać”146. Ja
  mam natomiast do was zaufanie i dlatego zachęcam was do obrania
  małżeństwa.
 265. Konieczne jest przygotowanie się do małżeństwa, a to wymaga
  wychowania siebie samego, rozwijania najlepszych cnót, przede
  wszystkim miłości, cierpliwości, zdolności do dialogu i służby. Obejmuje
  ono również wychowywanie swojej seksualności, aby coraz mniej stawała
  się narzędziem wykorzystywania innych, a coraz bardziej zdolnością do
  całkowitego dania siebie drugiej osobie, w sposób wyłączny i
  wielkoduszny.
 266. Biskupi kolumbijscy nauczali nas, że „Chrystus wie, że
  małżonkowie nie są doskonali i że muszą przezwyciężyć swoją słabość i
  niestałość, aby ich miłość mogła wzrastać i trwać. Dlatego udziela
  małżonkom łaski, która jednocześnie jest światłem i siłą, pozwalającą im
  realizować ich plan życia małżeńskiego zgodnie z zamysłem Bożym”147.
 267. Tym, którzy nie są powołani do małżeństwa albo życia
  konsekrowanego, trzeba zawsze przypominać, że pierwszym i
  najważniejszym powołaniem jest powołanie chrzcielne. Osoby niebędące
  w małżeństwie, również nie z wyboru, mogą w sposób szczególny stać się
  świadkami tego powołania na drodze ich osobistego wzrastania.
  146 Spotkanie z wolontariuszami XXVIII Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janerio (28
  lipca 2013): Insegnamenti 1-2 (2013), 125.
  147 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, Mensaje Cristiano sobre el matrimonio
  (14 maja 1981).
  93
  PRACA
 268. Biskupi Stanów Zjednoczonych wyraźnie wskazali, że wejście
  młodych w dorosłość „często oznacza wkroczenie danej osoby w świat
  pracy. Stałym tematem rozmowy jest pytanie: «W jaki sposób zarabiasz
  na życie?», ponieważ praca jest większą częścią ich egzystencji. Dla
  młodych dorosłych to doświadczenie jest bardzo płynne, ponieważ
  przechodzą z jednej pracy do drugiej, a nawet zmieniają zawód z jednego
  na drugi. Praca może dyktować im sposób wykorzystania czasu i może
  określić, na co mogą sobie pozwolić lub co mogą kupić. Może również
  określić jakość i ilość czasu wolnego. Praca określa i wpływa na
  tożsamość i samoocenę młodego dorosłego i jest głównym miejscem, w
  którym rozwijają się przyjaźnie oraz inne relacje, ponieważ generalnie nie
  jest wykonywana samodzielnie. Młodzi, mężczyźni i kobiety, mówią o
  pracy jako o pełnieniu funkcji i jako o czymś, co zapewnia znaczenie.
  Praca pozwala młodym dorosłym zaspokoić ich potrzeby praktyczne, a co
  ważniejsze, szukać sensu i spełnienia swoich marzeń i wizji. Chociaż
  praca może nie pomóc w spełnieniu ich marzeń, ważne jest, aby młodzi
  dorośli pielęgnowali wizję, nauczyli się pracować w sposób prawdziwie
  osobisty i życiodajny, i stale rozeznawali Boże powołanie”148.
 269. Zachęcam młodych, by nie oczekiwali, że będą żyć, nie pracując,
  będąc uzależnionymi od pomocy innych. To nie jest dobre, ponieważ
  „praca jest koniecznością, częścią sensu życia na tej ziemi, sposobem
  dojrzewania, ludzkiego rozwoju i osobistego spełnienia. Z tego względu
  finansowa pomoc ubogim powinna być zawsze rozwiązaniem doraźnym,
  aby zaradzić pilnym potrzebom”149. Wynika stąd, że „duchowość
  chrześcijańska wraz z kontemplacyjnym zadziwieniem stworzeniami,
  jakie znajdujemy u świętego Franciszka z Asyżu, rozwinęła także bogate i
  właściwe rozumienie pracy, jak to widać na przykład w życiu
  błogosławionego Karola de Foucauld i jego uczniów”150.
  148 UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Sons and Daughters of
  Light: A Pastoral Plan for Ministry with Young Adults, November 12, 1996, Part One,
  3.
  149 Enc. Laudato si’ (24 maja 2015), 128: AAS 107 (2015), 898.
  150 Tamże, 125: 897.
  94
 270. Synod podkreślił, że świat pracy to obszar, w którym młodzi ludzie
  „doświadczają form wykluczenia i marginalizacji. Pierwszą i
  najpoważniejszą z nich jest bezrobocie wśród młodzieży, które w
  niektórych krajach osiąga poziom horrendalny. Brak pracy nie tylko
  powoduje ubóstwo, ale także ogranicza zdolność młodych do marzeń i
  nadziei oraz pozbawia ich możliwości przyczynienia się do rozwoju
  społeczeństwa. W wielu krajach sytuacja ta spowodowana jest tym, że
  niektóre warstwy młodzieży nie mają odpowiednich umiejętności
  zawodowych, także z powodu braków systemu wychowawczego i
  formacyjnego. Często brak perspektyw zawodowych, dotykający młodych
  ludzi, jest wynikiem interesów ekonomicznych, polegających na wyzysku
  pracy”151.
 271. Jest to kwestia bardzo delikatna, którą polityka powinna traktować
  jako zagadnienie priorytetowe, szczególnie teraz, kiedy prędkość zmian
  technologicznych wraz z obsesją zmniejszenia kosztów pracy może
  szybko doprowadzić do zastąpienia licznych miejsc pracy urządzeniami
  mechanicznymi. Idzie o kwestię fundamentalną dla społeczeństwa,
  ponieważ praca dla człowieka młodego nie jest po prostu działalnością
  zmierzającą do wytworzenia dochodu. Jest wyrazem ludzkiej godności,
  jest drogą dojrzewania i integracji społecznej, jest stałym bodźcem do
  wzrastania w odpowiedzialności i kreatywności, jest zabezpieczeniem
  przed skłonnością do indywidualizmu i wygody, i jest także oddawaniem
  chwały Bogu poprzez rozwój swoich zdolności.
 272. Nie zawsze osoba młoda ma możliwości decydowania na co chce
  poświęcić swoje wysiłki, na jakie zadania będzie wykorzystywała swoją
  energię i swoją zdolność do innowacji. Niezależnie bowiem od własnych
  pragnień, i znacznie bardziej niż zdolności i rozeznanie, istnieją twarde
  granice rzeczywistości. To prawda, że nie możesz żyć bez pracy i że
  czasami musisz zaakceptować to, co znajdziesz, ale nigdy nie porzucaj
  swoich marzeń, nigdy nie zakopuj definitywnie powołania, nigdy się nie
  poddawaj. Zawsze szukaj przynajmniej częściowych lub niedoskonałych
  sposobów życia tym, co w twoim rozeznaniu uznajesz jako prawdziwe
  powołanie.
 273. Kiedy ktoś odkrywa, że Bóg go do czegoś wzywa, że na to został
  stworzony – może to być pielęgniarstwo, stolarka, komunikacja,
  151 DK 40.
  95
  inżynieria, nauczanie, sztuka lub jakakolwiek inna praca – to będzie
  wówczas zdolny do wydobycia swoich najlepszych umiejętności,
  ofiarności, hojności i poświęcenia się. Świadomość, że nie robisz rzeczy,
  po to by je robić, ale mają one sens, jako odpowiedź na powołanie
  rozbrzmiewające w głębi twej istoty, aby dać coś dla innych, sprawia, że
  działalność ta daje naszemu sercu szczególne doświadczenie pełni. To
  właśnie mówiła starożytna biblijna Księga Koheleta: „zobaczyłem więc, iż
  nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swoich dzieł” (Koh 3,
  22).
  POWOŁANIA DO SZCZEGÓLNEJ KONSEKRACJI
 274. Jeśli wyjdziemy z przekonania, że Duch Święty nadal budzi
  powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, to możemy „ponownie
  zarzucić sieci” w imię Pana, z całą ufnością. Możemy i musimy odważyć
  się, by powiedzieć każdemu młodemu człowiekowi, by zastanowił się nad
  możliwością pójścia tą drogą.
 275. Czasami przedstawiałem tę propozycję ludziom młodym, którzy
  odpowiadali mi niemal kpiną: „Nie, naprawdę nie pójdę w tę stronę”.
  Jednak kilka lat później niektórzy z nich byli w seminarium duchownym.
  Pan nie może nie dotrzymać swojej obietnicy, że nie opuści Kościoła
  pozbawionego pasterzy, bez których nie mógłby żyć ani wypełniać swojej
  misji. A jeśli niektórzy księża nie dają dobrego świadectwa, to z tego
  powodu Pan nie przestanie powoływać. Wręcz przeciwnie, podwaja
  stawkę, ponieważ nie przestaje troszczyć się o swój umiłowany Kościół.
 276. W rozeznawaniu powołania nie można wykluczać możliwości
  poświęcenia się Bogu w kapłaństwie, w życiu zakonnym lub w innych
  formach konsekracji. Dlaczego to wykluczać? Bądź pewien, że jeśli
  rozpoznasz powołanie Boże i pójdziesz za nim, to będzie to tym, co nada
  pełnię twojemu życiu.
 277. Jezus idzie między nami, tak jak to czynił w Galilei. Przechodzi
  przez nasze ulice, zatrzymuje się i patrzy nam w oczy, bez pośpiechu.
  Jego powołanie jest pociągające i fascynujące. Ale dzisiaj niepokój i
  szybkość tak wielu bodźców, które nas bombardują, sprawiają, że nie ma
  miejsca na tę ciszę wewnętrzną, w której dostrzegamy spojrzenie Jezusa i
  słyszymy Jego wołanie. W międzyczasie otrzymasz wiele propozycji
  96
  dobrze opakowanych, które wydają się piękne i intensywne, choć z
  czasem zostawią cię tylko pustym, znużonym i samotnym. Nie pozwól,
  aby tak ci się przydarzyło, ponieważ turbina tego świata wciąga cię w
  bezsensowny bieg, bez ukierunkowania, bez jasnych celów. W ten sposób
  zmarnuje się wiele twoich wysiłków. Lepiej szukaj tych przestrzeni
  spokoju i ciszy, które pozwolą ci się zastanowić, pomodlić, spojrzeć lepiej
  w otaczający cię świat, a wtedy wraz z Jezusem będziesz w stanie
  rozpoznać, jakie jest twoje powołanie na tej ziemi.
  97
  ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
  ROZEZNAWANIE
 278. Nad ogólnie rozumianym tematem rozeznawania zatrzymałem się
  już w Adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate. Pozwólcie, że teraz
  podejmę niektóre z tych refleksji, odnosząc je do rozeznawania własnego
  powołania w świecie.
 279. Przypominam, że wszyscy, ale „szczególnie młodzi ludzie, są
  narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach]. Można poruszać
  się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym
  samym czasie w różnych wirtualnych wydarzeniach”152. A rozeznawanie
  jest „szczególnie ważne, kiedy w naszym życiu pojawia się nowość, a
  zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona «nowym winem», które pochodzi
  od Boga, czy też zwodniczą nowością ducha tego świata lub ducha
  diabła”153.
 280. To rozeznawanie, „chociaż obejmuje rozum i roztropność, to je
  przewyższa, bo chodzi w nim o dostrzeżenie tajemnicy jedynego i
  niepowtarzalnego planu, jaki Bóg ma dla każdego. […] Stawką jest sens
  mojego życia wobec Ojca, który mnie zna i kocha, ten prawdziwy sens,
  dla którego mogę poświęcić me życie, a którego nikt nie zna lepiej niż
  On”154.
 281. W tym kontekście, zawiera się kształtowanie sumienia, które
  pozwala, by rozeznawanie dojrzewało w swojej głębi i wierności Bogu:
  „Formowanie sumienia jest procesem obejmującym całe życie, w którym
  152 Adhort. apost. Gaudete et exsultate (19 marca 2018), 167.
  153 Tamże, 168.
  154 Tamże, 170.
  98
  uczy się żywić te same uczucia jak Jezus Chrystus, przyjmując kryteria
  Jego wyborów i intencje Jego działania (por. Flp 2, 5)”155 .
 282. Formacja ta oznacza gotowość, by dać się przekształcać
  Chrystusowi, a zarazem „regularne praktykowanie dobra, sprawdzane w
  rachunku sumienia: chodzi w nim nie tylko o rozpoznanie grzechów, ale
  także dzieła Boga w naszym codziennym doświadczeniu, w wydarzeniach
  historii i kultur, w których żyjemy, w świadectwie wielu innych mężczyzn
  i kobiet, którzy nas poprzedzili lub towarzyszyli nam swoją mądrością.
  Wszystko to pomaga wzrastać w cnocie roztropności, wyrażając ogólny
  kierunek życia konkretnymi decyzjami, mając pogodną świadomość
  własnych darów i ograniczeń”156.
  JAK ROZPOZNAĆ SWOJE POWOŁANIE
 283. Wyrazem rozeznawania jest wysiłek wkładany w rozpoznawanie
  własnego powołania. Jest to zadanie, które wymaga przestrzeni
  samotności i ciszy, ponieważ jest to bardzo osobista decyzja, której nikt
  inny nie może za nas podjąć: „Chociaż Pan przemawia do nas na bardzo
  różne sposoby, podczas naszej pracy, poprzez innych ludzi i w każdej
  chwili, nie można pominąć milczenia dłuższej modlitwy, potrzebnej, aby
  lepiej postrzegać ten język, by zinterpretować rzeczywiste znaczenie
  natchnień, które naszym zdaniem otrzymaliśmy, aby uspokoić lęki i
  scalić całe nasze życie w Bożym świetle”157.
 284. To milczenie nie jest formą izolacji, bo „trzeba pamiętać, że
  rozeznanie modlitewne wymaga wyjścia od gotowości do słuchania: Pana
  Boga, innych osób, samej rzeczywistości, która za każdym razem na
  nowe sposoby stawia przed nami wyzwania. Tylko ten, kto jest gotów
  słuchać, posiada wolność wyrzeczenia się swojego niepełnego i
  niewystarczającego punktu widzenia. […] W ten sposób jest on naprawdę
  gotów do przyjęcia takiego wezwania, które przełamuje jego poczucie
  pewności, ale prowadzi go do lepszego życia, ponieważ nie wystarczy, by
  155 DK 108.
  156 Tamże.
  157 Adhort. apost. Gaudete et exsultate (19 marca 2018), 171.
  99
  wszystko działo się pomyślnie, aby wszystko było spokojne. Może się
  zdarzyć, że Bóg daje nam coś więcej, ale w naszym wygodnym
  roztargnieniu tego nie rozpoznajemy”158.
 285. Jeśli chodzi o rozeznanie powołania, konieczne jest zadanie sobie
  kilku pytań. Nie należy rozpoczynać od zastanawiania się, gdzie można
  by było więcej zarobić lub zdobyć więcej sławy i prestiżu społecznego, ale
  nie powinno się też zaczynać od zastanawiania się, jakie zadania
  przyniosłyby więcej przyjemności. Aby uniknąć błędów, należy zmienić
  perspektywę i zadać sobie pytanie: czy znam siebie samego poza moimi
  pozorami i odczuciami? Czy wiem, co przynosi radość mojemu sercu, a co
  je zasmuca? Jakie są moje mocne, a jakie słabe strony? W ślad za nimi,
  natychmiast pojawiają się kolejne pytania: jak mogę służyć lepiej i być
  bardziej użyteczny dla świata i Kościoła? Jakie jest moje miejsce na
  ziemi? Co mogę zaoferować społeczeństwu? Za tymi pytaniami
  przychodzą kolejne, bardzo realistyczne: czy mam umiejętności potrzebne
  do świadczenia tej służby, czy mogę je nabyć lub rozwinąć?
 286. Pytania te muszą być postawione nie tyle w odniesieniu do siebie i
  własnych skłonności, ale raczej w relacji do innych, wobec nich, aby
  rozeznawanie umiejscawiało własne życie w relacji do innych. Dlatego też
  chciałbym przypomnieć, jak brzmi to wielkie pytanie: „Wiele razy w życiu
  marnujemy czas, pytając siebie: «Kim jestem?» Możesz zadawać sobie
  pytanie, kim jesteś, i spędzić całe życie, szukając tego, kim jesteś. Ale
  zadaj sobie pytanie: «Dla kogo jestem?»”159. Jesteś niewątpliwie dla Boga.
  Ale On chciał, abyś był także dla innych, i wyposażył cię w wiele cech,
  skłonności, darów i charyzmatów, które nie są dla ciebie, ale dla innych.
  PRZYJACIELSKIE WEZWANIE
 287. Aby rozeznać własne powołanie, należy wpierw uznać, że jest ono
  wezwaniem przyjaciela: Jezusa. A kiedy sprawia się prezent przyjaciołom,
  podarowuje się im to, co najlepsze. Niekoniecznie musi to być rzecz
  najdroższa albo trudna do znalezienia, ale taka, o której wiemy, że sprawi
  158 Tamże, 172.
  159 Discorso nel Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della
  Gioventù, Basilica di S. Maria Maggiore (8 kwietnia 2017): AAS 109 (2017), 447.
  100
  drugiej osobie radość. Przyjaciel ma co do tego taką jasność, że może
  wyobrażać sobie uśmiech przyjaciela, kiedy ten otwierać będzie
  otrzymany podarunek. To rozeznawanie przyjaźni jest tym, co proponuję
  jako wzór dla młodych ludzi, jeśli pragną zrozumieć wolę Boga względem
  swojego życia.
 288. Chcę, abyście wiedzieli, że kiedy Pan myśli o każdym z nas, o tym,
  co chciałby mu podarować, myśli o nim jako o swoim osobistym
  przyjacielu. A jeśli zdecydował się podarować ci łaskę, charyzmat, który
  pozwoli Ci żyć pełnią życia i przemieni cię w osobę pożyteczną dla innych,
  w kogoś, kto pozostawi ślad w historii, z pewnością pojawi się coś, co cię
  uszczęśliwi w twym najskrytszym wnętrzu i będzie ekscytować cię
  bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie. Nie dlatego, że to, co ma
  zamiar ci podarować, to niezwykły lub rzadki charyzmat, ale dlatego, że
  będzie to na twoją miarę, na miarę całego twojego życia.
 289. Dar powołania niewątpliwie będzie wymagającym darem. Dary Boże
  zakładają interakcję i aby się nimi cieszyć, musisz dużo włożyć, musisz
  podjąć ryzyko. Ale nie będzie to wymaganie obowiązku nałożonego przez
  kogoś z zewnątrz, ale coś, co pobudzi cię do wzrostu i dokonywania
  wyborów, które sprawią, że ten dar dojrzeje i stanie się darem dla innych.
  Kiedy Pan wzbudza powołanie, nie tylko myśli o tym, kim jesteś, ale o
  tym wszystkim, czym wraz z Nim i innymi możesz się stać.
 290. Moc życia i siła własnej osobowości ubogacają się wzajemnie we
  wnętrzu każdej młodej osoby i nakłaniają ją do przekraczania wszelkich
  ograniczeń. Brak doświadczenia pozwala, aby to się działo, nawet jeśli
  prędko przekształca się w doświadczenie, często bolesne. Ważne jest, aby
  nawiązać kontakt pomiędzy tym pragnieniem „nieskończonego początku
  niepoddanego jeszcze próbie”160 a bezwarunkową przyjaźnią, którą Jezus
  nam ofiaruje. Wybór, który proponuje nam Jezus, ponad każdym
  prawem i każdym obowiązkiem, to podążanie za Nim, na wzór przyjaciół,
  którzy szukają siebie, podążają za sobą i odnajdują się ze względu na
  czystą przyjaźń. Wszystko inne pojawia się później, a nawet
  niepowodzenia życia mogą być nieocenionym doświadczeniem dla tej
  przyjaźni, która nigdy się nie zrywa.
  160 ROMANO GUARDINI, Le età della vita, w Opera omnia IV, 1, Morcelliana, Brescia,
  2015, 209.
  101
  SŁUCHANIE I TOWARZYSZENIE
 291. Istnieją kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy, profesjonaliści, a
  także wykwalifikowani młodzi ludzie, którzy mogą towarzyszyć innym
  młodym w rozeznawaniu ich powołania. Kiedy musimy pomóc drugiemu
  rozpoznać ścieżkę jego życia, pierwszą powinnością jest słuchanie go. A
  słuchanie obejmuje trzy różne i uzupełniające się wrażliwości lub uwagi.
 292. Pierwsza wrażliwość lub uwaga skierowana jest na osobę. Chodzi o
  słuchanie drugiego, który oddaje siebie w swoich słowach. Znakiem tego
  słuchania jest czas poświęcony drugiemu. Nie chodzi o ilość, ale o to, że
  mój czas jest jego czasem: potrzebuje mnie, aby wyrazić wobec mnie to,
  co pragnie wyrazić. Musi czuć, że słucham go bezwarunkowo, bez
  obrażania się, bez skandalu, bez zawracania głowy, bez zmęczenia. W
  taki sposób słucha Pan, podążając wraz z uczniami z Emaus,
  towarzysząc im przez długi odcinek drogi, wiodącej w przeciwnym
  kierunku niż właściwy (por. Łk 24, 13-35). Kiedy Jezus daje do
  zrozumienia, że zamierza iść dalej, podczas gdy ci dwaj uczniowie doszli
  już do domu, wówczas rozumieją oni, że on podarował im swój czas i oni
  także ofiarowują mu swój czas, proponując gościnę. To uważne i
  bezinteresowne słuchanie wskazuje na wartość, jaką ma dla nas druga
  osoba, ponad jej pomysłami i wyborami życiowymi.
 293. Drugą wrażliwością lub uwagą jest rozeznawanie. Chodzi o
  uchwycenie właściwego momentu, w którym dostrzega się łaskę lub
  pokusę. Ponieważ czasami sprawy, które przekraczają naszą wyobraźnię,
  są tylko pokusami, które odciągają nas od naszej prawdziwej ścieżki.
  Tutaj muszę zadać sobie pytanie, co dokładnie ta osoba mi mówi, co chce
  mi powiedzieć, co chce, abym zrozumiał, co się z nią dzieje? Są to
  pytania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób pewne kwestie są ze
  sobą wzajemnie powiązane, a także poczuć ciężar i rytm wynikających z
  nich uczuć. To słuchanie jest ukierunkowane na rozeznanie zbawczych
  słów dobrego Ducha, który oferuje nam prawdę o Panu, ale także
  rozeznanie pułapek złego ducha – jego oszustw i jego uwodzenia. Musisz
  mieć odwagę, czułość i delikatność, które są niezbędne, aby pomóc
  drugiemu rozróżnić prawdę oraz oszustwa lub wymówki.
 294. Trzecia wrażliwość lub uwaga polega na słuchaniu impulsów,
  których inni doświadczają „z wyprzedzeniem”. To jest głębokie
  102
  wsłuchiwanie się w to, „dokąd ten drugi naprawdę chce iść”. Poza tym, co
  czujesz i myślisz w teraźniejszości i co robiłeś w przeszłości, uwaga
  skupiona jest na tym, czym chciałbyś być. Czasami oznacza to, że dana
  osoba nie zwraca zbytnio uwagi na to, co lubi, na swoje powierzchowne
  pragnienia, ale na to, co najbardziej podoba się Panu, na Jego projekt dla
  życia, który wyraża się w natchnieniach serca, poza powłoką gustów i
  uczuć. W tym słuchaniu zwraca się uwagę na ostateczną intencję, która
  decyduje o kształcie życia, ponieważ istnieje ktoś taki jak Jezus, który
  rozumie i ceni tę ostateczną intencję serca. Dlatego zawsze chętnie
  pomaga każdemu ją rozpoznawać i wystarczy, aby ktoś powiedział:
  „Panie, ratuj mnie! Miej dla mnie miłosierdzie!”.
 295. Tylko w taki sposób rozeznawanie staje się narzędziem walki, do
  lepszego podążania za Panem161. Tak więc pragnienie rozpoznania
  własnego powołania zyskuje najwyższą intensywność, inną jakość i
  wyższy poziom, który dużo bardziej koresponduje z godnością samego
  życia. Ponieważ ostatecznie dobre rozeznanie jest drogą wolności, która
  wydobywa to, co unikalne z każdej osoby, to, co jest tak indywidualne,
  tak osobiste, że zna to tylko Bóg. Pozostali nie mogą w pełni zrozumieć
  ani przewidzieć z zewnątrz, jak się to rozwinie.
 296. Dlatego gdy ktoś słucha w ten sposób drugiego, musi w pewnym
  momencie zniknąć, aby pozwolić mu podążać tą ścieżką, którą odkrył.
  Znika, jak Pan zniknął sprzed oczu swoich uczniów, pozostawiając ich
  samymi z ich żarliwością serc, która stała się nieodpartym impulsem do
  wyruszenia w drogę (Łk 24, 31-33). Po powrocie do wspólnoty uczniowie z
  Emaus otrzymują potwierdzenie, że Pan naprawdę zmartwychwstał (Łk
  24, 34).
 297. Ponieważ „czas przewyższa przestrzeń”162, powinniśmy pobudzać
  procesy i im towarzyszyć, a nie narzucać drogę. I są to procesy osób,
  które są zawsze wyjątkowe i wolne. Dlatego trudno jest stworzyć właściwe
  recepty, nawet jeśli wszystkie znaki są pozytywne, ponieważ „należy
  poddać czynniki pozytywne uważnemu rozeznaniu, aby nie pozostały w
  izolacji, ani się sobie nie przeciwstawiały, absolutyzując swą wartość i
  nawzajem się zwalczając. To samo trzeba powiedzieć o zjawiskach
  161 Por. Adhort. apost. Gaudete et exsultate (19 marca 2018), 169.
  162 Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.
  103
  negatywnych. Nie można wszystkich ich bezwarunkowo odrzucać,
  ponieważ w każdym z nich może być ukryta jakaś wartość, której prawda
  czeka na pełne wydobycie”163.
 298. Ale aby towarzyszyć innym na tej ścieżce, najpierw musisz mieć
  doświadczenie podążania nią samemu. Zrobiła to Maryja, mierząc się ze
  swoimi pytaniami i własnymi trudnościami, gdy była bardzo młoda.
  Niech Ona odnowi waszą młodość mocą swojej modlitwy i zawsze
  towarzyszy wam Jej obecność jako Matki.

I NA KONIEC… ŻYCZENIE

 1. Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci
  wolni i lękliwi. Biegnijcie „pociągani przez to Oblicze, tak bardzo
  umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele
  cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód.
  Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary.
  Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie
  dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać”164.
  Loreto, w Sanktuarium Świętego Domku, 25 marca 2019, w uroczystość
  Zwiastowania Pańskiego, siódmego roku mojego pontyfikatu.
  163 ŚW. JAN PAWEŁ II, Posynodalna Adhort. apost. Pastores dabo vobis (25 marca
  1992), 10: AAS 84 (1992), 672.
  164 Rozważanie na zakończenie czuwania modlitewnego młodzieży włoskiej na
  Circo Massimo w Rzymie (11 sierpnia 2018): L’Osservatore Romano, wyd.
  polskie, n. 8/9 (405)/2018, s. 30.