Chrzest w Duchu Świętym

Dużo się o nim mówi, ale czym dokładnie jest chrzest w Duchu Świętym? Jak to działa w praktyce?

Odpowiada Mark Virkler – autor ponad 50 książek w dziedzinie słyszenia Bożego głosu i wzrostu duchowego, założyciel Uniwersytetu Chrześcijańskiego Przywództwa (CLU) i służby Społeczność z Bogiem (CWG).

Opiera się na wersetach z Nowego Testamentu.

“To, jak żyjemy i chodzimy w Duchu, to życie takie, jak Jezusa. Nic nie robimy z własnej inicjatywy, ale robimy tylko to, co słyszymy i widzimy u Ojca (J. 5,19,20,30). Więc skupiam swoje oczy na Jezusie i dostrajam się do Jego wizji, głosu, uczuć i mocy. Niektóre z poniższych wersetów opisują życie Jezusa w Duchu. Ponieważ On jest moim przykładem, opisują również moje życie w Duchu” – pisze Virkler.

I zauważa:

ZBAWIENIE JEST WTEDY, KIEDY OTRZYMUJĘ DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wezwanie do zbawienia – “Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz. 2,38).

2. Zbawienie – Bycie chrześcijaninem oznacza, że mam w sobie Ducha Świętego (Rz. 8,9).

3. Królestwo Boże – Muszę być narodzonym z Ducha, by wejść do Królestwa Bożego (J. 3,5).

4. Rzeka – Duch jest rzeką, która wypływa z mojego wnętrza (J. 7,37,39).

5. Świątynia – Jestem świątynią Bożą i Duch Święty we mnie mieszka (1 Kor. 3,16).

6. Jeden Duch – Przez złączenie mojego życia z Panem, staję się z nim jednym Duchem (1 Kor. 6,17).

7. Ochrzczony w – Duch chrzci mnie w jedno ciało Chrystusa (1 Kor. 12,13).

8. Zapieczętowany – Jestem zapieczętowany Duchem obietnicy (Ef. 1,13).

9. Jego głos – Jako jedna z jego owiec słyszę Jego głos (J. 10,27).

10. Przyjęty – Duch przyjął mnie do rodziny Boga (Rz. 8,15).

11. Zbawiony przez – Jestem zbawiony przez obmycie odrodzenia i odnowę przez Ducha (Tyt. 3,5).

MOC – DUCH WE MNIE JEST MOCĄ, NA KTÓREJ POLEGAM

1. Jezus powiedział – To Duch Święty daje życie; ciało nic nie daje. “Słowa (rhema), które powiedziałem do was, są duchem i życiem” (J. 6,63).

2. Uświęcający – Duch Święty jest tym, który uświęca i pracuje we mnie (1 P. 1,2).

3. Jego Energia – Energia Bożego Ducha działa we mnie (Fil. 2,13).

4. Duch pracuje – Jeśli przez ducha uśmiercam czyny ciała, to będę żyć (Rz. 8,13).

5. Mój miecz – Miecz, którym walczę, są słowa (rhema), którymi Jezus mówi do mnie (Ef. 6,17).

STYL ŻYCIA – TERAZ ŻYJĘ I CHODZĘ W DUCHU

1. Mój styl życia – Żyję i chodzę w Duchu (Gal. 5,25).

2. Uwielbiam – Uwielbiam Boga w duchu i prawdzie (J. 4,24).

3. Chluba – Chlubię się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładam (Fil. 3,3).

4. Jestem prowadzony – Jestem prowadzony przez Bożego Ducha, co znaczy, że jestem synem Boga (Rz. 8,14).

5. Naturalny umysł – Naturalny umysł nie rozumie mądrości Ducha (1 Kor. 2,14).

6. SIeję – Sieję dla Ducha i z Ducha będę żął życie wieczne (Gal 6,8).

7. Królestwo to… – Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz. 14,17).

8. Jestem uświęcony – Jestem uświęcony w prawdzie przez wiarę w Duchu (2 Tes. 2,13).

9. Chwała – Boża chwała spoczywa na mnie przez Ducha (1 P. 4,14).

10. Mieszkanie – Chrystus mieszka we mnie przez Ducha, którego mi dał (1 J. 3,24; 4,13).

PROCES – PRAGNĘ PROWADZENIA DUCHA

1. Spragniony – pragnę słyszeć Ducha (Obj. 21,17).

2. Ogień – Jezus chrzci mnie Duchem Świętym i ogniem (Mt. 3,11; Mk. 1,8; Łk. 3,16; J. 1,33).

3. Prowadzony – Jestem prowadzony przez Ducha (Mt. 4,1).

4. Wiedza – Szukam wiedzy z Ducha, który żyje we mnie (1 P. 1,11-12).

5. Jestem pod wpływem – Żyję pod wpływem Ducha Świętego (Ef. 5,18).

6. Obrażanie – Nigdy nie obrażam Ducha (Hbr. 10,29).

7. Gaszenie – Staram się nigdy nie gasić Ducha, więc okazuję szacunek i kocham wszystkich, a także raduję się, modlę się i wypowiadam tylko słowa dające życie. Szanuję proroctwa (1 Tes. 5,12-19).

8. Postawa – Raduję się w Duchu Świętym, kiedy doświadczam prześladowań (1 Tes. 1,6).

9. Prowadzony przez Ducha – Ponieważ jestem prowadzony przez Ducha, nie jestem pod prawem (Gal. 5,18).

10. Wyzwolony – Jestem wyzwolony spod prawa i służę Bogu w nowości Ducha (Rz. 7,6).

11. Skupienie – Skupienie umysłu na Duchu pozwala mi doświadczać pokoju i życia (Rz. 8,5-6).

12. Sumienie – Moje sumienie jest poruszane przez Ducha Świętego (Rz. 9,1).

13. Wypowiadanie tajemnic – Kiedy modlę się w językach, to mój Duch się modli. To wypowiadanie tajemnic, które mnie buduje (1 Kor. 14,2, 4, 14).

14. Wewnętrzny człowiek – Jestem umacniany mocą przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku (Ef. 3,16).

15. Wzmocniony – Buduję się w wierze, modląc się w Duchu Świętym (Jud. 1,20).

16. Zwiększona wiara – To przez objawienie jestem umocniony mocą przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku, co pozwala Chrystusowi mieszkać w moim sercu przez wiarę. Będąc zakorzenionym i ugruntowanym w miłości, rozumiem, czym jest szerokość i długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelki rozum i zostaję wypełniony pełnią Bożą (Ef. 3,16-19).

17. Umysł i Duch – Podczas kościelnego nabożeństwa modlę się w Duchu i modlę się umysłem. Śpiewam w duchu i śpiewam umysłem (1 Kor. 14,1).

18. Dostrajam się wewnętrznie – Dostrajam się do Ducha i przyjmuję mądrość, objawienie, proroctwa, Boży głos i Jego wizję (Obj. 1,9-11).

19. Słucham – Mam ucho, by słyszeć, co mówi Duch (Obj. 3,22).

20. Słyszę i wierzę – Ponieważ otrzymałem Ducha przez słuchanie i wiarę, nadal chodzę w Duchu przez słuchanie i wierzenie (Gal. 3,2-5).

21. Przyjmowanie objawienia – Modlę się stale o Ducha madrości i objawienie w poznaniu Boga (Ef. 1,17).

22. Prawda strzeżona – Proszę Ducha Świętego, by strzegł prawdy, którą Bóg we mnie zasiał (2 Tm. 1,14).

23. Porwany – Pozwalam Duchowi, by mnie porywał i pokazywał mi różne rzeczy (Obj. 21,10).

24. Prorokuję – Duch Święty zstępuje na mnie i prorokuję (2 P. 1,21).

REZULTATY – JESTEM UMOCNIONY I NAMASZCZONY PRZEZ DUCHA W KAŻDEJ DZIEDZINIE MOJEGO ŻYCIA

1. Dostęp – Duch daje mi dostęp do Ojca (Ef. 2,18).

2. Intymność – Duch daje mi intymną społeczność z moim Ojcem niebieskim (Gal. 4,6).

3. Modlitwa – Duch pomaga mi odpowiednio się modlić (Rz. 8,26).

4. Boskie myśli – Przyjmuję myśli Boże przez Ducha (1 Kor. 2,10-12).

5. Przyjmowanie wizji – Duch pozwala mi widzieć rzeczy Boże w duchowym świecie i staję się odbiciem tego, na co patrzę (1 Kor. 3,18).

6. Zbudowani razem – Duch buduje mnie razem z innymi wierzącymi w świątynię Pańską (Ef. 2,21-22).

7. Prowadzi modlitwy – Duch prowadzi i kształtuje moje modlitwy (Ef. 6,18).

8. Otwiera drzwi – Energia Ducha otwiera dla mnie drzwi (1 Kor. 16,9).

9. Wzmocniony – Przyjmuję moc, kiedy Duch Święty na mnie zstępuje i mówię innym (świadczę) o tym, co widzę (Dz. 1,8).