O nas

Strona ta powstała w celu ewangelizacji, na zasadach kerygmatu. Skierowana jest szczególnie  do grup o charakterze charyzmatycznym, wspólnot odnowy w Duchu Świętym.   

Kto zaniesie Ewangelię ludziom zgubionym?

 Mogłoby się wydawać, że zagadnienie ewangelizacji, [bo o niej chcę mówić] jest powszechnie znane.

Być może znane, ale w jakim stopniu praktykowane?

W Ewangelii Mateusza 28:18-20 Pana Jezus powiedział;…. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

W kwestii tej istotne jest twoje i moje zrozumienie, ale dopiero aktywne zaangażowanie wskazuje praktyczne przyjęcie Bożej woli (Jakuba 1:21-25). Wszyscy zgadzamy się, że Bóg pragnie abyśmy głosili Ewangelię, czyniąc uczniami wszystkie narody (Mateusza 28:19-20). Prawdziwie jednak rozumiemy i wierzymy w to tylko wówczas, gdy angażujemy w to całe swoje serce (Galacjan 5:6). Jeśli tylko zgadzasz się z tym, zajmując własnym życiem to poświadczasz, że tak naprawdę nic nie rozumiesz (Przypowieści Salomona 29:18-19 / Łukasza 10:27-28 / Marka 12:28-34). Pozwól, że użyję krótkiego porównania; Jeśli wygrałbyś 10 milionów, to czy „odstawisz” zyskane pieniądze, żyjąc na dotychczasowym poziomie? Oczywiście, że NIE!!!!

Podobnie człowiek prawdziwie odrodzony (Jana 3:1-8), który doświadczył prawdy i miłości Chrystusowej, nie pozostanie obojętny Bożemu orędziu odnośnie Ewangelizacji. W Liście Jakuba 1:23-25 czytamy; …. (23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; (24) bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.

 

Powinniśmy pamiętać, że zgubieni ludzie również posiadają bezcenną, wieczną duszę. Dusza ich spędzi wieczność w niebie lub w piekle (Jana 1:9-13 / Objawienie Jana 21:6-8). W Bożej łasce odnajdujemy jednak nadzieję, że wielu z nich może zostać zbawionych, jeśli ktoś zaniesie im Ewangelię. W Ewangelii Marka 16:15-16 znajdujemy na to potwierdzenie; ….(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Ratuj więc tych, którzy zdążają do piekła (2 Koryntian 5:17-20), a tych których się wiedzie na zatracenie zatrzymaj. Ratuj znaczy ratuj. Zupełnie tak samo jakbyś ratował tonącego nad jeziorem. Smutna, ale biblijna prawda – tych których widzisz, [przyjaciele, rodzina, sąsiedzi, czy ludzie, których spotykasz na ulicy] jeśli nigdy nie spotkali się z osobą Jezusa – giną (Rzymian 8:1-17), kroczą ku wiecznemu potępieniu (Dzieje Apostolskie 4:12), na zawsze oddzieleni od Bożej miłości, radości i życia w Jego obecności.

NA ZAWSZE !!!!

Na nich ciąży wyrok – druga śmierć!!!! (Objawienie Jana 20:11-15). Ale twoja aktywna i szczera postawa może spowodować, że ludzie usłyszą o Bogu i będą mogli skorzystać z Jego miłosierdzia. Ty i ja możemy w mocy imienia Jezus wydrzeć tych ludzi ze szponów szatana. MOŻESZ WIĘC OGRABIAĆ PIEKŁO, ZALUDNIAJĄC NIEBO!!!!

TAK WŁAŚNIE TY!!!!

 

Myślę, że to niezwykła odpowiedzialność jaką dał nam Bóg. …. (7) Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. (8) Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, (9) który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, (10) a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,…. (2 Tymoteusza 1:7-10).

 

Bóg zechce cię w tym używać, jeśli pozwolisz na to i weźmiesz ciężar odpowiedzialności za zgubionych. Bóg kocha ludzi, kocha każdego grzesznika i potrzebuje mnie i ciebie, aby mogli oni usłyszeć o Jego miłości (2 Piotra 3:8-9 / 1 Tymoteusza 2:3-4).

 

Biblia porusza trzy bardzo ważne zagadnienia związane z ewangelizacją, czyli dzieleniem się dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie (Łukasza 9:23-26).

 

  1. Po pierwsze; ewangelizacja jest „nakazem” (Efezjan 6:15).

W kwestii zbawienia nie chodzi jedynie o to, że dzięki łasce (Efezjan 2:4-10), zostałeś uwolniony od szatana, grzechu i będziesz z Bogiem całą wieczność. Istotą tego jest również twoje powołanie, do powiększania i troskę o Boże Królestwo (Mateusza 24:45-51 / Mateusza 25:14-30 / 2 Koryntian 5:17-20). Dlatego jeśli narodziłeś się na nowo (Jana 3:1-8), ewangelizacja staje się jakby nieodłączną częścią życia, ponieważ chrześcijanin nie głoszący Chrystusa to jak drzewo bez owoców (Mateusza 21:18-22). W Ewangelii Marka 8:35-38 Pan Jezus powiedział;….(35) Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. (36) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? (37) Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? (38) Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.

 

Dlatego Pan Jezus mówiąc; ….Idźcie tedy na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody…. (Mateusza 28:11) – wręczył nam „blankiet” odpowiedzialności i zaufania, że wypełnimy to właściwie. Naszą sprawą jest przejęcie się tymi słowami.

 

  1. Po drugie; ewangelizacja jest „korzyścią” dla ciebie samego.

Przyprowadzanie ludzi do Chrystusa to ogromny przywilej i satysfakcja, a zapłatą twojej wierność jest nagroda (1 Koryntian 9:19-24). Nie chodzi tu o robienie biznesu; „…Panie, oto przyprowadziłem 50 osób, oczekuję więc zapłaty”. Albo może podejrzewasz, że ewangelizacja jest jakąkolwiek formą manipulacji, lub metodą „polowania na skalpy”?

NIE!!!!! 

Głoś Dobrą Nowinę z powodu miłości do Boga i ludzi (Galacjan 5:14). Myślę, że warto zapłacić tu pewną cenę, [przyjęcia odpowiedzialności, poświęcenie czasu, energii, pieniędzy] – tutaj chodzi o całą wieczność. Ratuj więc wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj.

 

Są jeszcze inne korzyści wynikające z dzielenia się Dobrą Nowiną. Na przykład; oglądanie głębokich przemian w życiu człowieka, któremu zwiastowałeś, a następnie przyjął Ewangelię. Albo pomogłeś człowiekowi upadłemu, który nie miał nadziei, [np. alkoholikowi, narkomanowi, hazardziście, czy człowiekowi żyjącemu w innym zniewoleniu].

Czy to cię pociąga?

Czy to cię motywuje?

 

  1. Po trzecie; Bóg każdemu daje możliwość ewangelizacji.

Nie ma osoby, która doświadczyła nowego życia w Jezusie Chrystusie (Kolosan 3:1-4) i nie potrafi, lub nie nadaje się do tego.

 

2 Koryntian 15:17-20

….(17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. (18) A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, (19) to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. (20) Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

 

Wyraźnie widzimy to w przypowieściach i podobieństwach gdzie Pan Jezus ostrzega przed bezczynnością (Mateusza 24:45-51 / Mateusza 25:14-30 / Łukasza 12:42-46 / Łukasza 13:6-9 / Łukasza 14:15-24 / Łukasza 8:4-18). ….(14) Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. (15) I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. (16) A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. (17) Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. (18) A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego….. (Mateusza 25:14-18).

 

NIE ZAKOPUJ WIĘC SWOJEGO TALENTU!!!! (Mateusza 25:31-46). Talent oznacza zdolność, czas, zasoby i możliwość służenia Bogu i ludziom.

 

Mateusza 25:24-30

…..(24) Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. (25) Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje. (26) A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. (27) Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. (28) Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. (29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. (30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…..

 

Jeśli więc masz tylko jeden talent przekaż go „bankierom”, obudź się i wspomóż ludzi, którzy aktywnie zaangażowani są w budowę Królestwa Bożego.

Dołącz więc do ratowania ludzi zmierzających do otchłani piekła.

CZY ODPOWIESZ?

Panie – jestem gotowy!!!!

Panie – użyj również i mnie!!!!

 

Izajasza 52:7

….(7) Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem….

 

DOM CHLEBA (בֵּית לֶחֶם –Bethlehem).

 

duch świety i rodzina

Nie zdołasz nic uczynić dopóki nie zaufasz BOGU, a nie jesteś w staniu mu zaufać, dopóki Go bliżej nie poznasz. Dlatego szukając w nim zbawienia powinieneś poznać a następnie zaakceptować pewne prawdy. Odnoszą się one, jak również ułatwią Ci; Zrozumienie Boga, istoty grzechu, Ofiary nowego przymierza oraz Twego zaangażowania w odkupieńcze dzieło Chrystusa.

Bożym pragnieniem jest, abyś odkrył to  posługując się pismem świętym (1 Piotra 2:1-2 ) W nim odnajdziesz nieomylne, pełne i skuteczne przesłanie, Bożego zbawczego działania, na rzecz wszystkich ludzi (hebrajczyków 4:12-13)

Możesz to jednak tylko osiągnąć wówczas, gdy nawiążesz właściwą wieźć z Duchem Świętym ( Jana 14:16-18) 

To właśnie On będzie otwierał Twój umysł i poświadczał o Bożej prawdzie.(1 Koryntian 2 :9-13)

Zachęcam więc nie pozostań z dala od łaski, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. (1 Koryntian 1:3-8)

duch św.3

 

Dodaj komentarz

Or

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.