Modlitwa wstawiennicza

modlitwa wstawinnicza

Modlitwa wstawiennicza jest po prostu zabieganiem w modlitwie o innych. Wiele postaci ze Starego Testamentu wstawiało się za innych, np. Abraham, Mojżesz, Dawid, Samuel, Eliasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Chrystus w Nowym Testamencie wstawia się za wszystkimi, dlatego każda modlitwa chrześcijańska jest modlitwą wstawienniczą, w której zanosimy prośby do Boga poprzez Chrystusa. Jezus wypełnił przepaść pomiędzy nami a Bogiem, gdy umarł na krzyżu. Przez pośrednictwo Jezusa, możemy teraz zabiegać w modlitwie o innych wierzących lub modlić się o zgubionych, prosząc Boga o wypełnienie tych próśb zgodnie z jego wolą. „Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tymoteusza 2.5). „Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł- więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga- On przecież wstawia się za nami” (Rzymian 8.34). Wspaniały przykład modlitwy wstawienniczej znajdujemy w Księdze Daniela, rozdział 9. Modlitwa ta zawiera wszystkie elementy prawdziwej modlitwy wstawienniczej. Jest odpowiedzią na Słowo (werset 2); charakteryzuje ją żarliwość (werset 3) i zaparciem się samego siebie (werset 4); wskazuje na identyfikowanie się Daniela z resztą ludu Bożego (werset 5); wyznaje grzechy (werset 5-15); podkreśla swoją zależność od Boga (wersety 4, 7, 9, 15); i koncentruje się na oddaniu Bogu chwały (wersety 16-19). Podobnie jak Daniel, chrześcijanie również powinni przychodzić przed oblicze Boga, aby w uniżeniu serca i ze skruchą zabiegać w modlitwie o innych, dostrzegając swoje braki i zapierając się siebie samych. Daniel nie mówi: „Mam prawo domagać się tego od Ciebie Boże, bo jestem jednym z Twoich wybranych.” Powiedział: „Jestem grzesznikiem” przez co „Nie mam prawa domagać się czegokolwiek od Ciebie.” Modlitwa wstawiennicza nie tylko pragnie poznać wolę Boga i widzieć jak się ona spełnia, lecz dostrzegać jak się spełnia bez względu na to czy przynosi nam jakieś korzyści czy nie. Prawdziwa modlitwa wstawiennicza poszukuje Bożej chwały, a nie naszej własnej. Poniżej znajduje się skrócona lista ludzi, za których powinniśmy wstawiać się w modlitwie: za rządzących (1 Tymoteusza 2.2); misjonarzy (Filipian 1.19); Kościół (Psalm 122.6); przyjaciół (Księga Joba 42.8); ludzi mieszkających w miejscu naszego zamieszkania (Rzymian 10.1); chorych (Jakuba 5.14), wrogów (Księga Jeremiasza 29.7); tych, którzy nas prześladują (Ew. Mateusza 5.44); tych, którzy nas opuścili (2 Tymoteusza 4.16) i wszystkich ludzi (1 Tymoteusza 2.1). Funkcjonuje takie błędne myślenie we współczesnym chrześcijaństwie, że ci którzy zanoszą modlitwy wstawiennicze są wybraną klasą „super chrześcijan”, wybranych przez Boga do szczególnej służby wstawienniczej. Biblia jednak wyraźnie tłumaczy, że wszyscy chrześcijanie są powołani do wstawiania się za innych w modlitwie. Wszyscy chrześcijanie mają Ducha Świętego w swoim sercu, i tak jak On wstawia się za nami w modlitwach zanoszonych do Boga (Rzymian 8.26-27), tak my powinniśmy wstawiać się za innymi. Nie jest to przywilej jakiejś chrześcijańskiej elity; jest to nakaz dla każdego chrześcijanina. W rzeczywistości, jeśli nie wstawiamy się za innych w modlitwach, to popełniamy grzech, „Daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami” (Księga Samuela 12.23). Z pewnością Piotr i Paweł prosząc innych o modlitwę za siebie, nie ograniczali się tylko do tych „powołanych do wstawiennictwa.” „Strzeżono więc Piotra w więzieniu, kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga” (Dzieje Apostolskie 12.5). Zauważ, że cały kościół zabiegał o niego w modlitwie, a nie tylko ci którzy mieli dar wstawiennictwa. W Efezjan 6.18, Paweł napominał wierzących w Efezie w podstawowych aspektach życia chrześcijańskiego, co związane było ze wstawiennictwem „w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły…” Zatem wyraźnie widać, że modlitwa wstawiennicza jest częścią życia chrześcijańskiego każdego wierzącego. Poza tym Paweł prosił wszystkich wierzących w Rzymie o modlitwę za niego (Rzymian 15.30). Zachęcał również Kolosan, aby wstawiali się za nim w Kolosan 4.2-3. Nigdzie, w żadnej z biblijnych próśb o modlitwę wstawienniczą, nie pojawia się wzmianka jakoby istniała szczególna grupa powołana do wstawiennictwa. Przeciwnie, ci którzy proszą o wstawianie się w modlitwie za nich, otrzymają tyle pomocy ile potrzebują! Koncepcja jakiegoś szczególnego namaszczenia wybranej grupy chrześcijan, uprzywilejowanych do zanoszenia modlitw wstawienniczych za innych, nie ma żadnych biblijnych podstaw. Co gorsza, koncepcja ta jest szkodliwa, gdyż często wzbudza poczucie pychy i wyższości względem innych. Bóg powołuje ludzi do wstawiania się za innymi. Zanoszenie modlitw wstawienniczych jest Bożym pragnieniem dla każdego wierzącego. Jakim wspaniałym i wyjątkowym przywilejem jest to, że możemy z każdą modlitwą i prośbą przychodzić przed tron Wszechmocnego Boga!

YouTube Preview Image

One thought on “Modlitwa wstawiennicza

  1. Proszę o modlitwę za mnie o łaskę spotkania prawdziwej miłości. Uzdrowienie złamanego serca. Jeśli wolą Bożą jest abym była żoną i matką to proszę o łaskę spotkania w najbliższym czasie: dobrego, wiernego, wierzącego, troskliwego,odpowiedzialnego przyszłego męża, który będzie mnie szanował i kochał.

Dodaj komentarz

Or

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *